Vannmåler

Kort fortalt

I Fredrikstad kommune er det valgfritt å installere vannmåler i boliger/fritidsboliger. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer. Normalt vannforbruk kan anslås til ca. 50 kubikkmeter (m3) vann pr. person i husstanden.

Ta kontakt med en rørlegger for å kjøpe og innstallere vannmåler.

Gebyrberegning

Vann- og avløpsgebyret har en fast og en variabel del. Har du vannmåler vil vannforbruket ditt avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. I tilfeller der boligen ikke har installert vannmåler vil vannmengden og gebyret stipuleres ut fra boligens areal.
Se gebyrer for vann og avløp:

Vann og avløp - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021.
Alle priser er inkludert mva.   

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 874
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 9,25
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 387
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 20,53

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann pr. boenhet: kr. 1027
 • Tilknytning til avløp pr. boenhet: kr. 1027

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes pr. m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 027
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 027
 • Tømt fettavskiller: kr. 2 645

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017, se kommunens hjemmeside. 

Installasjon

Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. Kunden går over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Fredrikstad kommune - Teknisk drift. 

Vannmåleravlesning

Her kan du lese av vannmåleren. Fristen er 1. november 2020. 

Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket beregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk. For bolig/fritidsbolig kan vannforbruket bli beregnet etter areal dersom måleravlesning gjentatte ganger ikke blir sendt inn.

Avlesninger gjort de to siste årene vil du finne ved å logge på MinSide.
Avlesningen du gjør i desember blir tilgjengelig på MinSide i januar året etter.

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Fredrikstad kommunes gebyrforskrifter for vann og avløp. Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale forskriften for vann- og kloakkgebyrer.  

Ofte stilte spørsmål

Aktuelt lovverk
Se mitt forbruk

Se Vann og avløp under " Mine avtaler" på Minside

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 18. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.