Min side Meld fra
Kontakt oss

Vannmåler

Det valgfritt å installere vannmåler i boliger og fritidsboliger. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer. Normalt vannforbruk kan anslås til ca. 50 kubikkmeter (m3) vann pr. person i husstanden pr. år. Ta kontakt med en rørlegger for å kjøpe og installere vannmåler.

Vannmåleravlesning

Du får beskjed om å lese av vannmåleren pr. sms, e-post eller i posten hver høst.

Sånn melder du inn vannmålerstanden

På avlesningskortet finner du avtalenummer og målepunktID. Når du registrerer disse tallene, kommer du til en side som viser opplysninger om eiendommen din, og hvilken målerstand du meldte inn ved forrige avlesning.

Registrer den nye målerstanden. Husk at du skal ta med alle tall til venstre for komma, tilsammen 5 siffer. (Fyll opp med 0-er før målerstanden så det blir 5 siffer i alt).

vannmålerkort.JPG

Oppgjørsregningen kommer i januar.

Hvis du ikke sender inn vannmåleravlesningen, blir forbruket beregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk.

Vannforbruket blir beregnet etter areal dersom måleravlesningen gjentatte ganger ikke blir sendt inn.

Avlesninger gjort de to siste årene vil du finne ved å logge på Min side.
Avlesningen du gjør nå blir tilgjengelig på Min side i januar året etter.

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Fredrikstad kommunes gebyrforskrifter for vann og avløp.

Trenger du hjelp til avlesning av vannmåler kan du kontakte innbyggerdialog.

Har du et høyt vannforbruk?

Synes du at vannforbruket virker høyt når du leser av vannmåleren, kan det hende du har en lekkasje du ikke vet om. Sjekk dette med en rørlegger.

Her ser du hvor mye vann ulike typer lekkasjer utgjør i året:

 • dryppende kran - 1 drypp/sek, ca. 9m3, ca. 270 kroner
 • rennende kran - 2mm stråle, ca. 45m3, ca. 1350 kroner
 • hull på rør - diam 0,5mm, ca. 175m3, ca. 5250 kroner
 • lekkasje i WC - ikke synlig, ca. 100m3, ca. 3000 kroner
 • lekkasje i WC - synlig, ca. 200m3, ca. 6000 kroner
 • lekkasje i WC - urolig overflate, ca. 400m3, ca. 12000 kroner

Gebyrberegning

Vann- og avløpsgebyret har en fast og en variabel del. Har du vannmåler vil vannforbruket ditt avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. I tilfeller der boligen ikke har installert vannmåler vil vannmengden og gebyret stipuleres ut fra boligens areal.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2024.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.    

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 1 510
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 17,78
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 2 415,00
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 35,29

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1143
 • Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1143

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende kategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom i henhold til eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyr vann og avløp, variabel del
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med ½ av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:    90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 143
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 143
 • Tømming fettavskiller: kr. 2 945

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017. 

Installasjon

Dersom du ønsker å installere vannmåler, tar du kontakt med en autorisert rørlegger. Du må selv betale utgiftene til vannmåleren. Du går over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen står på ferdigmeldingen rørleggeren sender oss. 

Det er frivilling for private å ha vannmåler.
For næringsvirksomhet er det pålagt å bruke vannmåler.

Ofte stilte spørsmål

Jeg ønsker å slutte å bruke vannmåler

Vil du slutte å betale for faktisk forbruk, blir du beregnet etter arealet på boligen din. Du må sende et bilde av vannmåleren så vi ser målernummer og målerstand. Send dette til eiendomsgebyr@fredrikstad.kommune.no 

Du finner en oversikt over hva du må betale under gebyr for vann og avløp.

Jeg skal flytte, og vil melde fra vannmålerstanden

Vannmålerstanden blir registrert i overtakelsesprotokollen for eiendommen. Når oppgjørsregninga kommer i januar året etter, må megleren kontaktes for et oppgjør mellom ny og gammel eier.

Jeg har flyttet til et hus hvor det står en vannmåler som ikke er i bruk

Du må sende et bilde av vannmåleren så vi ser målernummer og målerstand, og gi beskjed om at du ønsker å bli målt for faktisk forbruk. Send dette til eiendomsgebyr@fredrikstad.kommune.no 

Se mitt forbruk

Se Vann og avløp under " Mine avtaler" på Min side

Aktuelt lovverk

 

Sist oppdatert: 30. mai 2024