Min side Meld fra
Kontakt oss

Oljeutskiller, fettavskiller - påslippstillatelse

Påslipp til offentlig avløp fra virksomheter krever tillatelse fra Fredrikstad kommune.

Krav til oljeutskiller

Verksteder, vaskehaller og andre bransjer som kan ha oljeutslipp må ha oljeutskiller. Dersom deres virksomhet har utslipp av oljeholdig avløpsvann er det lovpålagt å ha installert en oljeutskiller, og dere må ha et system for tømming og vedlikehold av oljeutskilleren for at den skal fungere godt. Dere må også søke om tillatelse til påslipp.

Bedrifter som har avløpsvann med høye konsentrasjoner av for eksempel olje, organisk stoff eller som har pH som kan påvirke avløpsnettet må søke Fredrikstad kommune om tillatelse til påslipp. Ulike virksomheter har ulike krav til påslippsvann og renseløsninger. Hvis avløpsvannet til din virksomhet kan inneholde olje må dere ha en tillatelse.

Virksomheter med påslipp av avløpsvann som avviker fra vanlig avløpsvann kan føre til problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget og for slamkvaliteten ved renseanlegget. Avløp fra virksomheter kan inneholde andre stoffer og konsentrasjoner enn avløpsvann fra vanlig husholdninger, og kan være både vanskeligere og dyrere å rense. Avløpsvann fra virksomheter kan i tillegg føre til gjentetting av avløpsrør eller skader på rør. Under perioder med mye nedbør kan tette rør medføre overløp og tilbakeslag. Fredrikstad kommune må derfor stille krav til avløpsvann som skal videre til byens renseanlegg.

Krav til fettavskiller

Dersom din virksomhet driver med matproduksjon eller matservering må dere ha en fettavskiller. Mindre virksomheter som restauranter og gatekjøkken trenger ikke søke om egen tillatelse til påslipp utover sanitærabonnement, men det er nødvendig at dere har en fettavskiller som er dimensjonert til å håndtere avløpsvannet deres, og at dere har en avtale med et selskap som kan tømme den for fett. Kravet om fettavskiller står beskrevet i Forskrift for fettholdig avløpsvann, Fredrikstad kommune, Østfold er forbudt å helle i avløp, og må leveres som avfall.

Søknad 

Du kan søke om påslippstillatelse for din bedrift til Fredrikstad kommunes avløpsnett via vårt søknadsskjema. 

Lenke til søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema

En fullstendig søknad skal behandles av Fredrikstad kommune innen seks uker. Hvis søknaden mangler opplysninger, dokumentasjon, eller du har søkt om unntak fra gjeldende forskrifter, vil søknaden kunne ta lengre tid. Fredrikstad kommune vil gi beskjed til den som søker om det er mer informasjon som må ettersendes.

Lover og forskrifter

Regelverket rundt påslipp er beskrevet i Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften), Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og Kapittel 15A.

Etablering av påslipp til kommunalt nett er også søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven og normalreglementet for sanitæranlegg. Hvis dere oppretter virksomheten i et nytt bygg må dere ha tillatelse etter plan- og bygningsloven og normalreglementet for sanitæranlegg, i tillegg til påslippstillatelse.

Kravet om fettavskiller står beskrevet i Forskrift for fettholdig avløpsvann, Fredrikstad kommune, Østfold.

Dersom du har spørsmål angående påslipp, fettavskillere, oljeutskillere og lignende ta kontakt med virksomhet vann og avløp via innbyggerdialog tlf. 69 30 60 00, eller send en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 12. september 2023