Min side Meld fra
Kontakt oss

Rehabilitering av Råkollveien

Råkollveien ved Grønlien omsorgsboliger

Dette skal vi gjøre:

Fredrikstad kommune skal rehabilitere ca. 750 meter vei og gang- og sykkelvei/fortau i Råkollveien på strekningen mellom Rådalsveien og Haugeåsen ungdomsskole. Se kartutsnitt her

Tiltak:

 • Ny asfalt på hele strekningen.
 • Frese og fjerne eksisterende asfalt.
 • Utskifting av masser og ny veioppbygging på deler av strekningen.
 • Gang- og sykkelveien forlenges ca. 50 meter opp til sykkelparkering ved Haugeåsen ungdomsskole.
 • Nye sluk.
 • To lysmaster skal flyttes.

Framdrift

Fra 2. april gjenopptar vi arbeidene i Råkollveien, som ble avsluttet før jul på grunn av vinter og tele i bakken. 

Gjenstående arbeider:

 • Noe masseutskifting
 • Opparbeidelse av fortau som erstatning for eksisterende gang- og sykkelvei
 • Kantstein på deler av strekningen
 • Asfaltering og avsluttende arbeider

Arbeidene forventes ferdig før sommeren. 

Ulemper

 • Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
 • Redusert framkommelighet i Råkollveien mens arbeidene pågår.
 • Tilgang til eiendommer skal opprettholdes, men i korte perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommen. Dette vil bli tatt opp med berørte.
 • Dersom renovasjonsbilen ikke kommer fram som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene blir trillet til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de som ikke klarer dette selv.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet

Området vil bli sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Informasjon

Informasjon i postkasser til berørte i området før oppstart. 

Kontaktpersoner

Prosjektledelse 
Alexander Braseth Halle, overingeniør 
Fredrikstad kommune, Forvaltning vei 
tlf. 482 40 924 
e-post: alkhal@fredrikstad.kommune.no 

Entreprenør
Ronny Arnesen, anleggsleder
Råde Graveservice AS
tlf. 474 78 494
e-post: ronnya@rgs.no

Sist oppdatert: 22. mars 2024