Gamlebyveien og Borgarveien stengt for gjennomkjøring

Fredrikstad kommune er i gang med å rehabilitere Gamlebyveien.

Framdrift

Anleggsarbeidene er blitt mer omfattende enn planlagt. Vi har i løpet av anleggsperioden oppdaget at overvannsledningen er i dårlig forfatning. Den er nå byttet. I tillegg skal vi legge nye vann- og avløpsledninger mellom Borgarveien og Nabbetorpveien. Anleggsperioden blir derfor forlenget og vil pågå til slutten av november. Rehabilitering av Gamlebyveien fra Nabbetorpveien til krysset med Torsnesveien blir utsatt til neste år. 

Info om trafikken

Gamlebyveien og Borgarveien er for tiden stengt for gjennomkjøring. Omkjøring er skiltet. Borgarveien og Gamlebyveien åpner for gjennomkjøring igjen i slutten av november.

Gående og syklende kan passere på fortauet langs parkeringsplassen i Gamlebyveien og videre mot brohodet.

I gangfeltet ved krysset Gamlebyveien/Nabbetorpveien er det satt opp sperringer som fungerer som en passasje for gående og syklende som kommer via Borgarveien og Kongstenområdet. Se kartutsnitt. Gudeberg skole sin skolepatrulje vil passe på og hjelpe trafikanter over veien her ca. kl. 08.15 til 08.30 hver morgen. Skolepatruljen vil også stå ved begge gangfeltene i Nabbetorpveien. Gudeberg skole ønsker at alle elever skal gå/sykle til skolen for å begrense trafikken i Nabbetorpveien.  

Omkjøring for bussen

Bussene (busslinje 8, 101, 113, 116, 123, 199) vil kjøre om Nabbetorpveien fra 16. august til slutten av oktober. Bussholdeplassen Finnstad ved Borgarveien blir stengt. Passasjerene vil i stedet bli henvist til bussholdeplassen Finnstad i Nabbetorpveien. Informasjon vil bli satt opp på holdeplassen.

Tiltak

  • Fresing
  • Ny kantstein
  • Utskifting av sluk og kummer
  • Utskifting av masser i krysset med Borgarveien
  • Utskifting av overvannsledning
  • Nye trær og ny gatebelysning
  • Asfaltering, to lag
  • Nye trær og ny gatebelysning: De gamle lindetrærne måtte dessverre fjernes i forbindelse med anleggsarbeidene. Det vil bli plantet nye trær av type søyleeik. Det vil også bli ny gatebelysning mellom brohodet og Nabbetorpveien.

Andre ulemper

Andre ulemper er anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner. Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet

Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Kontaktperson

Ronny Arnesen, avdelingsingeniør
Fredrikstad kommune
Etat for bydrift – forvaltning vei
tlf. 474 78 494
e-post: ronnar@fredrikstad.kommune.no

Gamlebyveien
Gamlebyveien

 Sist oppdatert: 14. oktober 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.