Min side Meld fra
Kontakt oss

Gravemeldingstjeneste

  

Teknisk drift, virksomhet vei administrerer gravemeldingstjenesten og innehar myndighet til å godkjenne arbeid, skiltplan, sperring og lignende på offentlig gate, vei, etc.

Gravemeldingstjenesten skal være et kontrollorgan for graving/arbeid i offentlig vei og øvrige kommunale arealer.

Meldings-/varslingspliktige arbeider legges fram for gravemeldingstjenesten i teknisk drift for behandling. Reglement for graving i kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer skal følges. Møte med gravemeldingstjenesten avtales eventuelt med saksbehandler.

Før igangsetting

Før det settes i gang gravearbeid skal det søkes om nødvendig arbeids- og gravetillatelse for gravingen. Ved annet arbeid som berører offentlig gate, vei, fortau, etc. skal det også varsles og innhentes arbeidstillatelse. Eksempler er plassering av kran, lift, container, stilas og lignende. Skiltplan fremlegges for godkjenning. Etter vedtak sendes dette til andre offentlige etater. Gravemeldingstjenesten behandler også søknader om tillatelse til helikopterlanding.

Varsling- og sikringsplan (inngår i søknad)

Varsling – og sikringsplan skal være i henhold til skiltforskriftene, samt normaler og retningslinjer som er fastsatt i håndbok N301 av 2014 fra Statens vegvesen.

Varsling- og sikringsplan skal godkjennes av veiforvalter, som for riks- og fylkesveier er Statens vegvesen og for kommunale veier er teknisk drift ved gravemeldingstjenesten

Kabelpåvisning

Fredrikstad kommune ved gravemeldingstjenesten påviser eget nett (signalkabler for pumpestasjoner) og kommunens nedgravde gatelyskabler. Kontakt servicetorget.

 • Geomatikk (tlf. 09146) påviser det meste av det eksterne nettet.

I tillegg kan enkelte andre aktører ha kabler liggende.

Helikopterlanding

Tillatelse til helikopterlanding kan gis etter søknad i perioden 15. oktober - 31. mars på den kommunale parkeringsplassen på Foten og Mærrapanna. 

Gebyr omlasting for helikopter
2021: Behandlingsgebyr og leie av grunn kr. 1500,- (inkl. mva.)

Søknad sendes: postmottak@fredrikstad.kommune.no og merkes gravemeldingstjenesten.

Leie av gategrunn

Trenger du å leie gategrunn til en container, stillas e.l. kan du ta kontakt med Gravemeldingstjenesten.

Søknad

Ny digital løsning fra høst 2019 for gravemeldinger og arbeidstillatelser.

I den elektroniske tjenesten kan ansvarlig entreprenør:

 • Fylle ut søknad og legge ved utfylt risikovurderingsskjema (excel)
 • Tegne direkte inn i kartet
 • Sjekke hvordan det går med saken
 • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser. Påloggede brukere har tilgang til brukerveiledninger i form av instruksjonsvideoer.

Pålogging
Registrering av bedrift for tilgang til løsningen skjer på denne adressen: https://tenantmanager.onpowel.com/Registration


Under «Hjelp» på registeringssiden finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen. Videofilmen er også tilgjengelig på YouTube

Det anbefales sterkt å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.


Grave- og arbeidsinstruks

Grave- og arbeidsinstruks

Priser

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2.320
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2.000
 • Containergebyr: kr. 530

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Kortidsleie inntil 14 dager 0-100 m²:  kr. 5 
 • Kortidsleie inntil 14 dager 100-500 m²:  kr. 4
 • Kortidsleie inntil 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale
 • Langtidsleie utover 14 dager 0-100 m²:  kr. 3
 • Langtidsleie utover 14 dager 100-500 m²:  kr. 1
 • Langtidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 270
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 205

 Leie/bruk av grunn (se tabeller over)

 • Mobil kran inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Riggplass: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 895
 • For areal i sentrum (bykjernen): kr. 620
 • For areal i Gamlebyen: 
 • For areal ellers i kommunen: 

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3.700
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2.000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4.000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 1.580
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1540

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3.000

 

Sist oppdatert: 12. februar 2021