Min side Meld fra
Kontakt oss

Veivedlikehold sommer

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Du kan selv melde om feil du oppdager.

Meld feil

Meld feil her

Du kan for eksempel melde om

 • hull i veien
 • tette sluk
 • manglende gatelys
 • skilt som er ødelagt
 • trafikkfarlige strekninger

Når vi får inn en melding, vil vi vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn og når.

Hvem har ansvar for veiene?

Disse har ansvar for vedlikehold på de ulike veiene:

 • Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier.
 • Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene.
 • Statens vegvesen har ansvar for riksveiene.
 • Private veilag eller grunneier har ansvar for vedlikehold av private veier.

Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, veiskulder og dreneringssystem.

Renhold i sentrumsgatene

Dette gjør vi med renhold av sentrumsgatene:

 • Folk fra FASVO håndplukker papir, sneiper og annet avfall hverdager mellom klokka 7 og 15 hele året.
 • Vi tømmer søppeldunkene i sentrum hverdag fra 1.april til 31.august. Fra 1.september til 30.mars tømmer vi dunkene tre ganger i uka.
 • Huseier har ansvar for renhold av offentlig areal rundt egen eiendom (politivedtektene). Vi inngår avtaler med gårdeiere i sentrumskjernen om renhold rundt bygningene

Feiing av gatene

Dette er rutinene våre for feiing av gatene:

 • Elvepromenaden og gågata feies med maskin søndager fra 4-8 i perioden 1.april til 15.oktober.
 • Sentrumskjernen feies med maskin to ganger i uka fra 3-7 i perioden 1.april til 18.mai. Deretter feier vi andre arealer i sentrum.
 • I perioden april–juni feier vi kommunale hovedveier, samleveier og gang- og sykkelveier.
 • Boligområder blir ikke feiet.

Rehabilitering av veiene

Hvert år blir det vedtatt hvilke kommunale veier som skal rehabiliteres. Vi går over bæreevne, drenering, sluk og grøfter, og veien får et helt nytt asfaltlag.

I denne saken fra Teknisk utvalg, kan du se hvilke veier vi skal prioritere i 2022.

Sluk

Slukene drenerer veier og grøfter for overvann. De er også med på å redusere antall skader knyttet til overvannsproblematikk. Vi har ca. 5000 sluk i Fredrikstad.

Vi foretar systematisk tømming og kontroll av slukene etter oppsatt plan, og ved akutte behov. 

Vet du om et tett sluk, kan du melde fra om det på denne siden.

Statens vegvesen vedlikeholder sluk langs riksveier, og Viken fylkeskommune langs fylkesveier. Det gjelder også gang- og sykkelveier, busslommer og leskur langs disse veiene.

Du kan søke om etablering av nye sluk og stikkrenner. Da må du sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no  Søknaden må inneholde et kartutsnitt eller skisse som beskriver tiltaket. Det er vann- og avløpsavdelingen som behandler søknadene.

Kantklipping

Det er både kommunen og du som huseier som har ansvar for å rydde vegetasjon langs veiene og sørge for at det er trygt og sikkert og ferdes som my trafikant i byen vår.

Kommunen har ansvar for vegetasjon som vokser på offentlig eller kommunal eiendom.

Disse tiltakene utføres før skolestart i august og ellers i sommerhalvåret:

 • kantklipping langs vei
 • rydde vegetasjon ved veikryss og krysningspunkt for myke trafikanter
 • fjerne vegetasjon som hindrer sikten for mye trafikanter.

Du som huseier har også et ansvar for at myke trafikanter kan ferdes trygt og sikkert på veiene våre. Har du hage kan du bidra med beskjæring av hekker, busker og trær som strekker seg utover din eiendom. Barn er lave og synes ikke så godt bak høye busker og hekker. De kan løpe rett ut i veien uten å se seg for.

Trær må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg. De må heller ikke ha grener og kvister som henger lavere enn 2,5 meter over fortau eller sykkelfelt, og 4,7 over veibanen.

Bruk sikt-trekanten

Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Sikttrekanten finner du ved å måle 4 meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 40 meter til hver side, og 50 meter ved fartsgrense 50 km/t. Innenfor dette området skal et gjerde ikke være høyere enn 50 cm.sikttrekant

Hva gjør jeg hvis bilen får skade?

Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt på vanlig måte.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Sist oppdatert: 26. september 2022