Min side Meld fra
Kontakt oss

Privat avkjørsel

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel utenom en byggesak, må du søke om tillatelse i en egen søknad. Du må også varsle naboene dine før du søker.

Sånn søker du

Før du kan sende inn søknaden om avkjørselstillatelse utenom byggesak, må du sende et skriftlig varsel til de berørte naboene. Endringene du skal søke om må komme klart frem i nabovarselet.

Fra varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. Når du sender inn søknaden, skal du legge ved naboenes merknader. Du må også legge ved kvittering som viser hvem som har mottatt varsel, og en kopi av nabovarselet.

Nå kan du fylle ut dette søknadsskjemaet, og legge ved nabovarselet.

Tekniske krav for avkjørsel til offentlig vei
 1. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke eiendommer avkjørselen skal gjelde for, og om det på noen av dem vil bli drevet ervervsvirksomhet av en slik art at det vil føre med seg stor biltrafikk eller regelmessig transport med lastebiler. Sammen med søknaden sendes også tegning/kart som viser avkjørselens beliggenhet samt markering av siktsoner. Se figur 1 og 2.

 Figur 1. Sikttrekanter for private avkjørsler.

 

Hastighet

Når avkjørsel munner
ut i samle/hovedvei 

Når avkjørsel munner
ut i boligvei
  Sikt i
privat vei
Sikt i
hovedvei
Sikt i
privat vei
Sikt i
hovedvei
30 km/t 4 m 24 m 2 m 5 m
40 km/t 4 m 50 m    
50 km/t 4 m 60 m    

 

I siktsonen må det ikke settes opp innretninger/plantes noe, som er/blir høyere enn 50 cm.  Eierne/brukerne av de eiendommene som får avkjørsel, forplikter seg til å overholde dette kravet til enhver tid.

I byer og tettbygde strøk der veiene møtes i kryss som har lik forkjørsrett (høyreregelen), kan sikten settes til 15 m, da farten foran slike kryss sjelden overstiger 20 km/t. Se figur 2.

 

 

Figur 2. Sikttrekanter i kryss med lik forkjørsrett, tettbygde strøk.

2. Avkjørselen må ikke ligge høyere enn veikanten (kanten av den offentlige veien). På de første 2 m fra veikanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 6 cm (3%). På spesielt vanskelige steder kan det dispenseres, slik at lengden fra veikanten blir 1 m med jevnt fall på 3 cm (3%). Den private veien bør ikke ha større stigning/fall enn 125‰ (1:8). Avkjørselen må utformes på en slik måte at overvann, søle, grus etc. ikke blir ledet inn på den offentlige veien. Figur 3 viser minimumskrav til avkjørselen. 

(klikk for større bilde)  

 

 Figur 3. Minimumskrav til privat avkjørsel.

3. Avkjørselen skal legges vinkelrett på den offentlige veien, og den må bygges slik at det blir god oversikt i krysset (kfr. siktsonene), samtidig som avkjørselen også skal føre til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige vei. Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige veis nærmeste kjørebanekant avrundes med en sirkel. Størrelsen på sirkelen bør vurderes ut fra bruken og de stedlige forhold, men radien må ikke være mindre enn 4 m. Se fig. 3.

4. Der avkjørselen går over veigrøft, må det legges ned rør med minimum innvendig diameter 200 mm. Rørene legges på et godt komprimert fundament og på en slik måte at veigrøften ikke skades og grøftevannet får fritt avløp. Det er eierne/brukerne av avkjørselen som har ansvaret for stikkrennen og å holde denne åpen.

5. Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, må det foran garasjen være oppstillingsplass for bilen. Dersom den offentlige veien har status som samle- eller hovedvei må det anlegges snuplass på egen eiendom, slik at rygging ut på offentlig vei unngås.

6. Avkjørsel til større butikk, bensinstasjon, kafé m.v. skal utformes som veikryss.

7. Dersom det ved avkjørselen, med tilhørende rør/stikkrenner, oppstår feil eller mangler som etter påtale ikke blir rettet, kan kommunen stenge avkjørselen eller la manglene rettes for eiernes/brukernes regning. Det samme gjelder for innretninger og vekster som er nevnt i pkt. 1, samt dersom avkjørselen blir bygd eller nyttet i strid med den tillatelse som er gitt.

8. Er tillatelse til avkjørsel gitt på det vilkår at eier/bruker er forpliktet til å foreta de endringer av avkjørselen som Fredrikstad kommune bestemmer, eller om nødvendig å flytte avkjørselen, plikter eieren/brukeren å gjøre dette uten utgift for kommunen.

Hva koster det?

Gebyrer for saker mottatt etter 05.05.2022

Byggesakgebyrer (fra 5.5.22)

Disse gebyrene ble vedtatt av bystyret 05.05.2022. Alle saker mottatt etter denne datoen faktureres etter disse gebyrene. For saker mottatt før denne datoen, gjelder satsene i egenbetalingsheftet.   

Dette er en forenklet oppsummering av gebyrene. For mer informasjon og forklaringer, se: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1  

 

Forhåndskonferanser og møter

Faktureres når møtet er avholdt.

 • Gebyr for forhåndskonferanse: 4860 kroner per forhåndskonferanse.  


Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle mottatte saker. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet, størrelse m.m. Grunngebyret faktureres etter at kommunen har mottatt søknaden. Ferdigattester som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt, inngår også i grunngebyret.

 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 2 950 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 3 640 per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 2 120 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 2 810 kroner per søknad  

 

Fakturering etter medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven, som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Dersom kommunen behandler saker som åpenbart vil føre til ekstraarbeid utover det som er forventet arbeidsmengde for sakstypen, skal det betales grunngebyr og timepris for medgått tid. Kommunen vil informere tiltakshaver på forhånd om at hjemmelen for timepris vil benyttes. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Dette faktureres løpende. 

 • Gebyr for medgått tid til bygge- og delesaker: 1080 kroner per time  

Maksgebyr

For bygge- og delesaker kan det maksimalt beregnes et samlet gebyr per tiltak på 300 000 kroner.  

 

Mangelbrev

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig skal det betales et gebyr for hvert utsendt mangelbrev. Dette kan være mangler som manglende eller mangelfullt nabovarsel, tegninger (plan, snitt og fasade), situasjonskart, ansvarsdekning, dispensasjonssøknad, gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak), signering av tiltakshaver og/eller søker eller arealopplysninger. Dette faktureres når mangelbrev er sendt. ·        

 • Gebyr for utsendt mangelbrev: 1285 kroner per mangelbrev  

 

Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse 

 • For første boenhet: 15 120 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 2 til 4: 4 320 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 5 til 10: 3 240 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 11 til 20: 2 700 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 21: 1 620 kroner boenhet per bygg  

 

Tilbygg, påbygg eller underbygging til bolig- og fritidsbebyggelse 

 • Bruksareal inntil 15 m²: 9 940 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 16 og 50 m²: 14 905 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 51 og 150 m²: 18 630 kroner per søknad
 • Bruksareal lik eller over 151 m²: 23 290 per søknad

 

Oppføring, frittstående garasje, uthus, anneks, naust mv. ·       

 • Bruksareal inntil 50 m²: 9 720 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 51 og 70 m²: 13 770 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 71 og 300 m²: 20 655 kroner per tiltak ·
 • Bruksareal lik eller over 301 m²: 25 820 kroner per tiltak  

Andre konstruksjoner og anlegg 

 • Oppføring eller utvidelse av brygge med inntil 2 båtplasser: 10 260 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge fra 3 til 10 båtplasser: 14 580 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge per båtplass over 10: 540 kroner per båtplass
 • Damanlegg: 21 060 kroner per tiltak
 • Støyskjerm, svømmebasseng, mindre dammer, levegg, gjerder, lysmaster, tribuner, ballbinge m.m:  12 420 kroner per tiltak ·
 • Forstøtningsmur mindre enn 15 m lengde og 1,5 m høyde: 8 100 kroner per tiltak
 • Forstøtningsmur større enn 15 m lengde eller 1,5 m høyde: 12 420 kroner per tiltak  

Tiltak på eksisterende bebyggelse 

 • Mindre fasadeendring: 8 640 kroner per søknad
 • Større fasadeendring: 13 500 per søknad
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c: 9 180 kroner per tiltak ·
 • Bruksendring til boligformål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse, per boenhet (se forskrift for mer informasjon)
 • Bruksendring mv. til annet formål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer, per bygg (se forskrift for mer informasjon)
 • Sammenføyning av bruksenheter i bolig: 4 540 kroner per søknad    

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner   

 • Ventilasjons-/slokke-/antenneanlegg/, heis, trappeheis og lignende: 4 560 kroner per tiltak
 • Skorstein og hulltaking i brannskille: 4 560 kroner per tiltak ·   
 • Endring i bygningers bærekonstruksjoner: 4 560 kroner per søknad
 • Lehus, sykkelstativ, -hotell og andre typer bymøbler og andre utendørs installasjoner: 5 615 kroner per søknad ·     
 • Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen: 5 615 kroner per søknad
 • Pullerter og andre sikringstiltak: 5 615 kroner per søknad ·       
 • Statuer, minnesmerker og andre kunstverk: 5 615 kroner per søknad  

Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer

Se forskrift om gebyrer for fullstendige satser på: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1

 • Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219 ·     
 • Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229; 323
 • Lager-, landbruksbygg, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249; 421-439 
 • Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Bygningstype: 311-322; 329-429; 441-449; 710-829 ·
 • Hotell, motell, hybelhus og andre bygg for overnatting og servering Bygningstype: 511-539
 • Idrett-, undervisning- og kulturbygg ol. Bygningstype: 611-679; 830-840    

Søknadspliktige tiltak knyttet til vann- og avløp

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret etter § 3-9-8 b. ·     

 • Stikkledninger, vannledninger og avløpsledninger pr. påbegynt 200 løpemeter: 4 050 kroner per 200 lm
 • Separate avløpsanlegg: 5 670 kroner per eiendom   VA-anlegg for fritidsbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 3 780 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 620 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 1 080 kroner per enhet   VA-anlegg for boligbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 3 240 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 080 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 540 kroner per enhet  

Andre søknadspliktige tiltak 

 • Skilt og reklame: 5 670 kroner per tiltak
 • Skiltplan: 7 830 kroner per plan
 • Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år: 9 720 kroner per tiltak
 • Midlertidige skolebrakker eller lignende: 12 960 kroner per enhet
 • Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng og vesentlig terrenginngrep: 9 720 kroner per søknad
 • Mudring og terrenginngrep i sjø: 9 720 kroner per søknad ·       
 • Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg uten avfallsplan inntil 100 kvm: 7 560 kroner per tiltak
 • Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med avfallsplan over 100 kvm: 9 180 kroner per tiltak
 • Mindre anlegg av vei inntil 100 løpemeter, parkeringsplasser inntil 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (inntil 1 000 m²): 9 180 kroner per tiltak
 • Større anlegg av vei over 100 løpemeter, parkeringsplasser større enn 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (over 1 000 m²): 12 960 kroner per tiltak
 • Torg og møteplasser: 7 560 kroner per tiltak  

Dispensasjoner og fravik  

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon.   

 • Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk: 2 430 kroner per fravik
 • Mindre dispensasjoner frareguleringsplan/kommuneplan og bestemmelser for tiltak etter § 20-2: 7 560 kroner per søknad 
 • Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner: 14 580 kroner per søknad ·       
 • Tillegg forsøknad som krever dispensasjon i både 100-meters beltet og LNF-område: 10 800 per søknad
 • Tillegg for ekstern høring: 2 590 kroner per søknad
 • Tillegg per dispensasjonsforhold utover den største: 7 560 kroner per dispensasjon

Andre tillegg 

 • For saksbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø skal det betales tilleggsgebyr: 5 080 kroner per søknad
 • Godkjenning av selvbyggeransvar (SAK § 6-8): 865 kroner per søknad ·
 • Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4: 1 730 kroner per foretak  

Registreringsgebyr  

For tiltak etter plan- og bygningsloven som må saksbehandles eller meldes til kommunen skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeidet som må gjøres i matrikkelen. 

 • Registreringspliktige tiltak 1 210 kroner per bruksenhet ·       
 • Registreringspliktige tiltak hvor elektronisk skjema er sendt inn 0 kroner pr bruksenhet  

Endring av tillatelse  

Det kan bare søkes om endringstillatelse før det er utstedt ferdigattest. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som en ny sak skal det betales fullt gebyr.

 • Ved søknad om endring, betales 30 % av satsene etter § 3-9 (se forskrift) per søknad  

Igangsettingstillatelse   

 • For tiltak som søkes i flere trinn skal det betales gebyr for igangsettingstillatelse (IG): 3 350 kroner per tillatelse  

Ferdigstillelse

For saksbehandling etter plan- og bygningsloven er ferdigattest inkludert i gebyret.

 • Midlertidig brukstillatelse: 2 915 kroner per søknad ·     
 • Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt: 6 480 kroner per søknad
 • I saker der ferdigattest ikke var inkludert i opprinnelig gebyr: 1 295 kroner per søknad      

 

Gebyrer for saker mottatt før 05.05.2022

Plan- og byggesaksgebyrer for saker mottatt før 5.mai.2022

Gebyrene under gjelder for saker mottatt før 05.05.2022.

For saker mottatt etter 05.05.2022 gjelder nye satser. Se vedtatte gebyrer her

 

GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

Reguleringsplan og konsekvensutredninger


Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges.
 • Grav- og urnelunder.
 • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

Detaljregulering 
Planinitiativ, for forberedelser og gjennomføring Kr 12 532 
Oppstartsmøte, for forberedelser og gjennomføring Kr 18 857 
Arealgebyr, areal mindre enn 5 000 m2 Kr 184 948 
Arealgebyr, areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2 Kr 227 948
Arealgebyr, areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2 Kr 32 702 
Bygningsgebyr, for hver 100 m2 bebygd areal Kr 5 251 
Mindre endringer i reguleringsplan, for mindre reguleringsendringer Kr 66 717

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf. kapittel 10.2, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen.

Bygge- og delesaker
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht. Norsk Standard 3940, hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller. Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn, der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

Pris:
Forhåndskonferanse Kr 4 650
Endring av tillatelse/fornyet tillatelse, minstegebyr Kr 4 650
Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø, tilleggsgebyr etter medgått tid, maksimumsgebyr Kr 13 514

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2 Kr 8 754 
Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2 Kr 17 234
Tilbygg til bolig, fritidshus Kr 8 754
Veranda/terrasse til bolig, fritidshus Kr 4 650
Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2 Kr 4 650 
Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2 Kr 8 754
Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2 Kr 14 635

Bolig- og fritidsbebyggelse 
Enebolig uten sekundærleilighet Kr 31 595 
Enebolig med sekundærleilighet Kr 43 358 
Ny boenhet i, eller som tilbygg til, eksisterende bygning Kr 23 799 
Flermannsboliger – 2 første boenheter Kr 43 358
- for hver boenhet 3-10 betales et tillegg på Kr 14 635 
- for hver boenhet over 10 betales et tillegg på Kr 3 995 
Fritidsboliger, utleiehytter pr. enhet Kr 31 595
Anneks – som tillegg til boenhet Kr 8 754
Tilbygg, påbygg t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2 Kr 137 
Hybelhus Kr 43 358

Yrkesbygg, lager o.l. 
Garasjer o.l. større enn 50 m2 Kr 14 635 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – utover 50 m2 per m2 Kr 117 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr Kr 284 382


Endring av eksist. bebyggelse 
Endring – småhus Kr 4 650
Endring – større bygninger Kr 8 754
Bruksendring – boliger, fritidshus pr. m2 Kr 137
Bruksendring – andre bygninger pr. m2 Kr 137

Tekniske installasjoner 
Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v. Kr 4 650

Andre tiltak 
Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser) Kr 11 763
Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser) Kr 23 799
Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm Kr 4 650 
Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm. Kr 14 635 
Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng Kr 4 650 
Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet Kr 4 650 
Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet Kr 14 635 

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
- inntil 20 enheter Kr 91 913
- inntil 50 enheter Kr 128 569
- flere enn 50 enheter Kr 183 690

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
- inntil 20 enheter, pr. enhet Kr 4 650 
- inntil 50 enheter, pr. enhet Kr 2 736
- flere enn 50 enheter, pr. enhet Kr 2 052 

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm Kr 4 650
Separate avløpsanlegg – en eiendom Kr 4 650 
Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret.

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, Kr 4 650
Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser Kr 8 754
Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser Kr 18 326
Brygger – utover 10 plasser, pr. plass Kr 410  
Damanlegg Kr 47 735
Mudring Kr 4 650

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Mindre bygninger (jf. §20-2) Kr 4 650
Boliger, fritidsboliger og lignende Kr 8 754
Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbruksbygg Kr 14 635

Skilt og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger over gesims Kr 8 754 
Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende Kr 4 650

Tilsyn og ansvarsrett 
Søknad om ansvarsrett Kr 4 650

Søknad om deling av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom Kr 23 799
Opprettelse av ny anleggseiendom Kr 23 799
Arealoverføring Kr 14 635
Fradeling av tilleggstomt Kr 14 635
Fradeling med grenser i samsvar med plan Kr 14 635 
Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens §12.

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stykkprisen med 20 prosent. Fra og med tomt nummer 5 reduseres stykkprisen med 80 prosent.

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Dispensasjon

For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner Kr 23 799

Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre
instanser, eksterne eller interne Kr 17 234

For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr. Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

Minstegebyret i alle saker Kr 4 650

Gebyr for igangsettingstillatelse Kr 4650

Maksimumsgebyr for hvert enkelt tiltak, inklusive dispensasjonsgebyr Kr 992 988

Maksimumsgebyr for planbehandling Kr 1 068 197

Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning Kr 1 424 262

For gebyr som skal betales etter medgått tid, jf. Regulativet, timesats 1 413

 

Sist oppdatert: 26. september 2022