Min side Meld fra
Kontakt oss

Reisevaneundersøkelse

Vil du delta i forskningsprosjektet Reisevaner blant Fredrikstads befolkning?

Dette er et informasjonsskriv til deg som er invitert til å være med i et forskningsprosjekt der målet er å lære mer om reisevaner i Fredrikstad. I dette skrivet gir vi deg informasjon om prosjektet og hva det betyr for deg å være med.

Formål
Fredrikstad kommune ved virksomhet vei ønsker å lære mer om reisevanene i Fredrikstad. Dette vil kommunen bruke i sitt arbeid med byplanlegging og tilrettelegging for nåværende og fremtidige reisemønstre. Reisevaner samles i form av en «reisedagbok», der en telefonintervjuer spør om reisene du har foretatt i løpet av en dag.

Fredrikstad kommune har engasjert forskningsinstituttet NORCE Norwegian Research Centre til å gjennomføre analysene i dette forskningsprosjektet, og NORCE har dermed ansvar for prosjektgjennomføringen. Datainnsamlingen gjøres av en underleverandør, Respons Fakta.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
NORCE Norwegian Research Centre er ansvarlig for prosjektet og har blitt tildelt oppdrag av Fredrikstad kommune.

NORCE samarbeider med SINTEF og Nord Universitet i forskningsprosjektet og har dannet en prosjektgruppe bestående av fire forskere på tvers av forskningsinstituttene.

Hvorfor blir du bedt om å delta?
Du har mottatt en invitasjon til å delta fordi du er registrert bosatt i Fredrikstad kommune. Du må være minst 15 år for å kunne delta i datainnsamlingen. I løpet av 2023 skal det samles inn svar fra 1200 av Fredrikstads innbyggere.

Respons Fakta bruker en telefondatabase for å komme i kontakt med beboere i Fredrikstad og databasen er godkjent til slike formål.

Hva betyr det for deg at jeg deltar?
Din deltakelse innebærer at du svarer på en ca. 8-10 minutters lang telefonintervju, med hovedfokus på dine erfaringer med ulike reiseformer i Fredrikstad og en reisedagbok (der vi registrerer reisene du har tatt i løpet av en dag). Verbalt samtykke til å delta i prosjektet blir tatt opp med lydopptak, mens resten av svarene registreres elektronisk.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. En prosjektgruppe bestående av fire forskere vil ha tilgang til dine svar ved NORCE, SINTEF og Nord Universitet.

Respons Fakta er en leverandør til prosjektgruppen som samler dine svar og fjerne alt som kan direkte identifisere deg før lagring og levering til videre analyse av prosjektgruppen (som f.eks. telefonnummer og navn som erstattes av en kode). I tillegg vil indirekte personopplysninger i stor grad anonymiseres ved å rapportere besøkte reisemål og bosted på grunnkrets nivå (et nabolag oftest med flere hundre naboer).

Datamaterialet lagres på sikre forskningsservere med tilgang begrenset til prosjektgruppen.

Deltakerne vil IKKE kunne gjenkjennes i publikasjon siden alle opplysninger som vil publiseres er for bestemte grupper (f.eks. videregående elever).

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er i 2029. Koden som kan koble svarene til deg blir etter dette tidspunktet slettet, og prosjektgruppen vil ta en ny gjennomgang av resterende indirekte personopplysninger og fjerne alt som kan muligens koble svarene dine til deg.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NORCE har Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • å få slettet personopplysninger om deg 
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Respons Fakta vil i løpet av den kommende uken ringe deg angående dette forskningsprosjektet. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli oppringt av Respons Fakta i forbindelse med dette prosjektet, vennligst send en epost med ditt telefonnummer til: reservasjon.fredrikstad@responsfakta.no

Hvis du har spørsmål ellers til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:


Med vennlig hilsen


Ray Pritchard
(Forsker og prosjektleder)

Sist oppdatert: 15. september 2023