Bomring i Fredrikstad

Innkrevingen av bompenger rundt sentrum av Fredrikstad starter 15. november 2019 klokken 1800.

Hvorfor bompenger?

For å kunne bygge ut infrastrukturen i Nedre Glomma har det vært en forutsetning at en andel av finansieringen hentes inn med bompenger i tillegg til statlige og fylkeskommunale midler. Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av Stortinget i Prop. 50 S (2014-2015). Prosjekter og tiltak i fase 1 har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner og skal finansieres med statlige midler (536 millioner kroner), fylkeskommunale midler (109 millioner kroner), og bompenger (555 millioner kroner).

Takst

  • Satsen for personbiler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner.
  • Tunge kjøretøy får ingen rabatt, og betaler 60 kroner per passering.
  • Det er enveis innkreving – du betaler kun inn mot sentrum.
  • Elbiler og hydrogenbiler passerer gratis, men må ha bomavtale og brikke
  • Det blir gitt fritak i bomringen for trafikanter med HC-kort. Dette krever at du tegner avtale med bomselskapet og sender inn kopi av HC-kortet. Da får du bombrikke. Fritaket vil kun gjelde bomringen tilknyttet Bypakke Nedre Glomma og omfatter ikke bomstasjonene på E6 og E18 (med strekningsvis innkreving).
  • Motorsykler og mopeder passerer gratis.
  • Det er timesregel - du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bommer du passerer.
  • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned (1680,- kroner), ut over dette er det gratis å passere (forutsetter at du har bombrikke). Tunge kjøretøy har også tak på 70 passeringer.
  • Kråkerøyforbindelsen inngå i bomsystemet rundt Fredrikstad og passeringen av alle bommer i Fredrikstad vil koste det samme.

Støtteordning

Bystyret fattet 18.10.2018, i forbindelse med sak PS 131/18 Bypakke Nedre Glomma: Videreføring, vedtak om at rådmannen skulle utrede «tilrettelegging av en støtteordning for passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge».


Les mer om støtteordningen her

Autopass / bombrikke

Med AutoPASS-avtale får du 20% rabatt per passering og betaler 24 kroner. Du betaler også kun for en passering i løpet av en klokketime og for maks 70 passeringer pr. måned.

Elbiler passerer gratis, men må også tegne AutoPASS avtale og ha bombrikke montert i bilen.

Vegfinans AS har ansvar for alle bompenge-prosjekter i Østfold, inkludert fv.108 Kråkerøyforbindelsen.

AutoPASS-avtale oppretter du her: https://www.vegfinans.no/avtale

Avtale fra før?

Har du en avtale med et annet bomselskap får du den samme rabatten og du behøver ikke tegne ny avtale.

Du kan passere alle bomstasjoner i Norge, Sverige og Danmark og alle passeringer blir registrert via avtalen, og gir deg som kunde en samlefaktura på alle passeringer du foretar deg.


Passering uten AutoPASS-avtale


Har du ikke brikke må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Du får heller ikke fordeler som timesregel og passeringstak. Registreringsnummeret blir kontrollert opp mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysninger om passeringer, kjøretøy og avgift.


Spørsmål om Autopass / bombrikke


Har du spørsmål om avtale og brikke, se Vegfinans sine nettsider:

https://www.vegfinans.no
Tlf: 32 80 82 70

Kråkerøyforbindelsen

 

Fra 15. november vil Kråkerøyforbindelsen inngå i bomsystemet rundt Fredrikstad, og passeringen av alle bommer i Fredrikstad vil koste det samme.


For de som har hatt avtale i bomselskapet for Kråkerøyforbindelsen, så vil det bli et nytt betalingsprinsipp, fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling. De som har innestående beløp vil få disse overført til det nye bomselskapet. Det kan da trekkes fra dette ved nye passeringer, eller kunden kan ved forespørsel få restbeløpet utbetalt. Vegfinans sender ut brev til sine kunder om dette.

Bommenes plassering

 

Mer informasjon

Se Bypakka Nedre Glomma for flere spørsmål og svar om bomringen

Sist oppdatert: 18. september 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.