Min side Meld fra
Kontakt oss

Rehabilitering av Stordammen

Hvorfor rehabiliterer vi dammen?

Stordammen i Fredrikstadmarka tilfredsstiller ikke kravene i damsikkerhetsforskriften. Dammen skal derfor oppgraderes slik at den tilfredsstiller krav til damsikkerhet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

Stordammen

Anleggsperiode

Fra august 2022 til juli 2023. 

Hva skal vi gjøre?

  • Vannet i Stordammen skal senkes med 1,5 meter. Nedtappingen starter  1. august. Vannstanden vil bli holdt på dette nivået frem til 1. februar 2023. Fra 1. februar vil vannstanden stige ved naturlig tilrenning til dammen. Hvor raskt dammen fyller seg vil da være avhengig av nedbørssituasjonen. 
  • Bygge ny damkrone og nytt flomløp. 
  • Kvernhusveien (skogsbilvei) fra Dølasletta til Stordammen vil bli oppgradert for å få utført arbeidene. 

OBS!  Bading i Stordammen frarådes!

Ulemper

  • Anleggsmaskiner vil kjøre til og fra anleggsplassen via Kvernhusveien. 
    Se kartutsnitt her (pdf). 
  • Det vil bli begrenset fremkommelighet for brukere av Fredrikstadmarka ved anleggsområdet. 
  • Turstier vil midlertidig legges om rundt anleggsplassen. 

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte. 

Sikkerhet

Anleggsområdet vil bli sikret på forskriftsmessig måte. Vær oppmerksom på anleggstrafikk i området og vær forsiktig i nærheten av anleggsplass og anleggsmaskiner.

Naturreservat og verneverdier

Stordamsmyra naturreservat og verneverdiene i Stordammen er vurdert og tatt hensyn til i anleggsperioden. Det er satt krav til at vannliljene skal bevares, og det vil i den forbindelse bli satt inn tiltak. 

Fredrikstad kommune har søkt og fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til midlertidig fravik fra normal vannstand for Stordammen. NVE har innhentet høringsuttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Virksomhet miljø og landbruk i Fredrikstad kommune. Det er lagt vekt på at tiltaket er midlertidig og at nedtappingen i hovedsak er lagt utenom vekst- og hekkesesong. Anleggsarbeidene vil i sin helhet også være lokalisert på utsiden av grensene til Stordamsmyra naturreservat. 

Informasjon

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Tor Kolbjørnsvik, prosjektleder
Fredrikstad kommune
Seksjon for teknisk drift - Prosjektutvikling
tlf. 404 42 885
e-post: toskol@fredrikstad.kommune.no

Entreprenør
Erik Berge, anleggsleder
KF Entreprenør AS
tlf. 482 05 145
e-post: erikb@kfentreprenor.no

Stordammen

Sist oppdatert: 01. august 2022