Min side Meld fra
Kontakt oss

Lahellemoen - Kapellfjellet, nye vann- og avløpsledninger

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune – Seksjon for teknisk drift er i gang med å legge nye vann- og avløpsledninger på Lahellemoen og Kapellfjellet. 

Følgende veier er berørt:
Snarveien, Gamleveien, Utsikten, Lahellemoveien, Kapellveien, Georg Løkkebergs vei, Brønneløkkveien og Lislebyveien.

Framdrift

Arbeidene er delt i tre etapper (se kartutsnitt her). Hele prosjektet er forventet ferdig vår/sommer 2023. Vi tar forbehold om endringer i framdriften, da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med.

Etappe 1
Snarveien, Gamleveien og Utsikten. Arbeidene startet i januar og vil pågå til slutten av desember 2021.

Etappe 2
Georg Løkkebergs vei og Kapellveien. Arbeidene starter i første kvartal 2022. 

Etappe 3
Lislebyveien på strekningen fra Lislebyveien/Brønneløkkveien til Lislebyveien 94 og Snarveien mellom Lislebyveien og Gamleveien. Dette er den mest omfattende og langvarige etappen. Arbeidene starter 2. august 2021 og vil pågå til høsten 2022.

Lislebyveien blir stengt for gjennomkjøring - omkjøring for fire busslinjer fra 2. august 2021 til høsten 2022

Arbeidene starter fra krysset Lislebyveien/Brønneløkkveien til Lislebyveien 79 (forbi Kiæråsen barnehage og Kiæråsen avlastningssenter). Bilister kan benytte andre veier i området. Omkjøring vil bli skiltet. Bussen kan dessverre ikke benytte disse småveiene. Gående og syklende kan passere, følg skilting. Berørte beboere og virksomheter vil bli varslet av entreprenør om omkjøring etterhvert som anleggsarbeidene går framover. 

Omkjøring for fire busslinjer 
Ingen bussholdeplasser fra St.Croix, Lahellemoen og frem til Snippen på Lisleby blir betjent. Informasjon vil bli satt opp på holdeplassene. 

Følgende busslinjer er berørt:

110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
120 Lisleby-Trara
162 Greåker videregående skole (skolerute)
185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)

 • Busslinje 110 og 120 kjører fra bussterminalen over Trara til Snippen. På Snippen snur bussene og kjører tilbake samme vei i stedet for å kjøre Lislebyveien.
 • Busslinje 162 som starter ved St.Croixundergangen kjører Fv.109/Rolvsøyveien og Leiegata til Snippen og videre normal rute til Greåker videregående skole.
 • Busslinje 185 kjører fra Lisleby via Leiegata og Fv.109/Rolvsøyveien til bussterminalen/jernbanestasjonen.

Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte. 

Fakta om arbeidene

Fra fellessystem til separatsystem

De gamle kommunale avløpsledningene er i dårlig forfatning og er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet transporteres i samme ledning som spillvannet til renseanlegget. Dette er både unødvendig og kostbart. Avløpsledningene blir derfor byttet ut med to separate ledninger - en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet føres til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann:
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann:
Regn, vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk og utvendig drenering.

Stikkledninger:
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Tilstandsregistrering

Tilstandsregistrering av eiendommer på de berørte strekningene er utført av Multiconsult i form av foto innvendig og utvendig.

Ulemper

 • Anleggsarbeidene vil føre til midlertidige omkjøringsveier som vil bli skiltet.
 • Det blir omkjøring på Snippen for bussene som kjører Lislebyveien. Dette gjelder busslinje 110, 120, 162 og 185.
 • I korte perioder blir det ikke mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette tar vi opp med berørte etter hvert.
 • Rystelser fra boring og fjellsprengning.
 • Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner.
 • Midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen. 
 • Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme.
 • Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene blir trillet til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de som ikke klarer dette selv. 

Sikkerhet

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger må huseier også oppgradere sine ledninger (forurensningslovens § 22). Huseiere med utett spillvannsledning (betong/tegl) og/eller drenering koblet inn på spillvannsledningen vil få pålegg om å legge nye tette ledninger. Ved dette arbeidet vil entreprenøren utføre en rørinspeksjon med kamera for å dokumentere stikkledningens tilstand frem til grunnmur. Før kommunen gir et pålegg vil huseier motta et varsel om pålegg, slik at huseier får anledning til å uttale seg før avgjørelsen tas. Fristen for å utføre et pålegg er ett år. Dersom boligen har septiktank må denne kobles ut (forurensningslovens § 26).

Takvann

Takvann skal ledes til terreng og håndteres på egen eiendom (infiltreres/fordrøyes). Overvann (herunder takvann) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre (naboloven § 2) og skal ikke ledes til offentlig vei (vegloven § 57).

Kostnader

Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, monterer ny utvendig stoppekran, spyle- og stakekum og kobler stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private stikkledninger bekostes av huseier. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene. Dette blir en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent rørlegger/entreprenør. Arbeider med private stikkledninger skal meldes til kommunen og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling
Hiwa Mamand
tlf. 907 37 093
e-post: hiwmam@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI AS
Jon H. Olsen
tlf. 911 47 519
e-post: jhol@cowi.no

Entreprenør
Jørgensen & Jørgensen AS

Thomas Jørgensen
tlf. 901 43 918
e-post: thomas@jorgensenogjorgensen.no

Lene Jørgensen
tlf. 950 84 794
e-post: lene@jorgensenogjorgensen.no

Stikkledninger
Fredrikstad kommune – Vann og avløp
Knut Martin Anshuus
tlf. 915 87 481
e-post; knutans@fredrikstad.kommune.no

Informasjon 

Informason til berørte, desember 2020 (pdf)

Det har blitt noen justeringer i framdriftsplanen. Se oppdatert informasjon under framdrift. 

Digitalt informasjonsmøte
Vi inviterer vanligvis til et informasjonsmøte for berørte i forkant av slike prosjekter. Koronasituasjonen gjorde at det ikke var mulig med et fysisk møte ved oppstart av prosjektet. Det ble i stedet gjennomført et digitalt informasjonsmøte på Teams torsdag 15. april 2021. 

Lislebyveien
Lislebyveien

 

Sist oppdatert: 30. mars 2021