Min side Meld fra
Kontakt oss

Joruns vei, Paul Holmsens vei - vann og avløp, nytt fortau

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune – Seksjon for teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger fra Joruns vei 37 til krysset med Paul Holmsens vei og videre i Paul Holmsens vei til krysset med Sandbækveien. Det skal anlegges nytt fortau i Paul Holmsens vei som skal koble sammen eksisterende fortau fra Sandbækveien til Joruns vei. Se kartutsnitt her

Paul Holmsens vei før asfaltering
Paul Holmsens vei

Framdrift og status

Paul Holmsens vei er nå åpen for trafikk igjen. Asfaltering av vei og fortau er planlagt ferdig i uke 42 (20. oktober). Opprydding og avsluttende arbeider vil pågå ut oktober. Bussrute 116 og 187 vil kjøre ordinær rute igjen fra mandag 23. oktober.  

Omkjøring for busslinje 116 og 187

Busslinje 116 og 187 kan dessverre ikke kjøre ordinær rute via øvre del av Oredalen fordi det ikke er omkjøringsmuligheter for bussen. Endringene fremkommer ikke ved elektroniske rutesøk. 

Status: Bussrute 116 og 187 vil kjøre ordinær rute igjen fra mandag 23. oktober.  

Busslinje 116
Busslinje 116 vil kjøre Oredalsveien, Christianslund allé, Paul Holmsens vei, Joruns vei, Veumveien og videre Knipleveien til sentrum.

Følgende bussholdeplasser er ikke betjent: 
Oredalsveien, Oredalen Sandbækveien, Paul Holmsens vei 81

Busslinje 187
Busslinje 187 vil kjøre Christianslund allé og Oredalsveien. 

Følgende bussholdeplasser er ikke betjent:
Paul Holmsens vei 13, Paul Holmsens vei, Paul Holmsens vei 81, Oredalen Sandbækveien, Oredalsveien

Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Fra fellessystem til separatsystem

De gamle kommunale avløpsledningene er i dårlig forfatning og er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget ved FREVAR. Dette er både unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, vann fra utesluk, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Ulemper

  • Paul Holmsens vei er nå åpen for trafikk igjen, men bussen må vente på grunn av gjenstående arbeider. Bussliær 116 og 187 vil kjøre ordinær rute igjen fra mandag 23. oktober. 
  • Når anleggsarbeidene pågår i Paul Holmsens vei vil det dessverre ikke være mulig for busslinje 116 og 187 å kjøre om øvre del av Oredalen fordi det ikke er omkjøringsmuligheter for bussen.
  • I korte perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette vil bli tatt opp med berørte etter hvert som arbeidene går fremover.
  • Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner.
  • Rystelser ved grøftesprengninger.
  • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
  • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.
  • Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene blir trillet til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de som ikke klarer dette selv.

Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Tilstandsregistrering av eiendommer

Tilstandsregistrering av aktuelle eiendommer langs den berørte strekningen er utført av PEVAS Prosjekt og Eiendomsvurdering AS.

Sikkerhet

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger må huseier også oppgradere sine ledninger (forurensningslovens § 22). Huseiere med utett spillvannsledning (betong/tegl) og/eller drenering koblet inn på spillvannsledningen vil få pålegg om å legge nye tette ledninger. Ved dette arbeidet vil entreprenøren utføre en rørinspeksjon med kamera for
å dokumentere stikkledningens tilstand frem til grunnmur. Før kommunen gir et pålegg vil huseier motta et varsel om pålegg, slik at huseier får anledning til å uttale seg før avgjørelsen blir tatt. Fristen for å utføre et pålegg er ett år. Dersom boligen har septiktank må denne kobles ut (forurensningslovens § 26).

Takvann

Takvann skal ledes til terreng og håndteres på egen eiendom (infiltreres/fordrøyes). Påkoblinger av drenering eller takvann på overvannsledningen skal blendes på godkjent måte. Drenering skal kobles til overvannsledning. Overvann (herunder takvann) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre (naboloven § 2) og skal ikke ledes til offentlig vei
(vegloven § 57).

Kostnader

Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, monterer ny utvendig stoppekran, spyle- og stakekum og kobler stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private stikkledninger betales av huseier. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene. Dette blir en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent aktør (rørlegger/entreprenør). Arbeider med private stikkledninger skal meldes til kommunen og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Det er ferdigmeldingen som gir kommunen grunnlag for å avgjøre om pålegget er oppfylt.

Informasjon

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
Christine Fugland Halvorsen, prosjektleder
tlf. 902 99 616
e-post: chihal@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
Multiconsult
Erik Bjar, byggeleder
tlf. 908 54 819
e-post: erik.bjar@multiconsult.no

Entreprenør
Jørgensen og Jørgensen AS
Martin Michalsen, anleggsleder
tlf. 959 86 695
e-post: martin@jorgensenogjorgensen.no

Stikkledninger
Fredrikstad kommune – Vann og avløp
Knut Martin Anshuus, avdelingsingeniør
tlf. 915 87 481
e-post: knuans@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 11. oktober 2023