Min side Meld fra
Kontakt oss

Fagerliveien, Bratthammeren, Kringsjå - vann og avløp

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune – Seksjon for teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger i Fagerliveien mellom Hammerveien/Kringsjå og Bratthammeren, i deler av Bjørnstjerne Bjørnsons vei, i Bratthammeren og mellom noen av blokkene på Kringsjå. Deler av traséene i Bjørnstjerne Bjørnsons vei og ved Kringsjå skal utføres som boringer i fjell. Se kartutsnitt her. 

Framdrift

Arbeidene startet i Fagerliveien fra krysset Fagerliveien/Skogløkken i august 2022. Asfaltering av hovedveien og fortauet i Fagerliveien fram til krysset med Bratthammeren er nå ferdig. Tilbakesetting av fartshumper i Fagerliveien utføres mandag 30. oktober. Det gjenstår ellers siste finpuss og opprydding.

Busslinje 8 (Øra – Fredrikstad – Rekustad) og busslinje 185 (skolerute Cicignon skole) vil kjøre ordinær rute via Lisleby allé, Fagerliveien og Ryenveien fra mandag 30. oktober. Ruteinformasjon får du på Østfold kollektivtrafikk sin nettside www.ostfold-kollektiv.no eller via appen ØstfoldReise.

Vann og avløp i Bratthammeren og Kringsjå
Vann- og avløpsarbeidene pågår nå i Bratthammeren. Bratthammeren er i den forbindelse stengt for trafikk ved krysset Fagerliveien/Lisleby allé. Etter hvert som arbeidene går fremover vil Bratthammeren åpnes for trafikk igjen. Det er etablert en midlertidig omkjøringsvei mellom Bratthammeren og Fagerliveien (husnr. 39 og 41) i anleggsperioden. Se kartutsnitt her. Veien blir automatisk lysregulert, slik at trafikken går i en retning av gangen. Den midlertidige omkjøringsveien vil ligge i ca. ett år.

Deretter gjenstår arbeidene i sideveien til Fagerliveien (mellom husnr. 39 og 41) og noe vann- og avløpsarbeid i Kringsjå. 

Hele prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften, da det kan dukke opp uforutsette forhold som vi ikke er kjent med. Arbeidene vil i hovedsak pågå innenfor normal arbeidstid.

Fagerliveien er asfaltert etter vann- og avløpsarbeid
Fagerliveien er asfaltert etter vann- og avløpsarbeidene

Ordinær bussrute fra 30. oktober

Busslinje 8 (Øra – Fredrikstad – Rekustad) og busslinje 185 (skolerute Cicignon skole) vil kjøre ordinær rute via Lisleby allé, Fagerliveien og Ryenveien fra mandag 30. oktober. Ruteinformasjon får du på Østfold kollektivtrafikk sin nettside www.ostfold-kollektiv.no eller via appen ØstfoldReise.

Renovasjon i Bratthammeren

Ordinær tømming av avfall ved eiendommene i Bratthammeren vil bli opprettholdt i henhold til tømmekalenderen så lenge værforholdene tillater det. Det er også utplassert felles avfallsbeholdere i krysset Fagerliveien/Bratthammeren og krysset Fagerliveien/Jørgen Moes som kan benyttes. Se kartutsnitt her.

Entreprenør kan være behjelpelig med tømming for de som ikke kan utføre dette selv. Ta kontakt med Brødrene Ødegård Maskindrift ved Leif H. Gjølberg tlf. 977 32 257 for avtale.

Av hensyn til trafikksikkerheten vil den midlertidige omkjøringsveien opp fra sideveien i Fagerliveien til Bratthammeren bli stengt når renovatørene og renovasjonsbilen tømmer avfallsbeholderne. Entreprenøren vil da ha en mann nederst i Fagerliveien som stopper trafikken opp til Bratthammeren. Tømmingen og stengingen vil ta ca. 15 minutter.

Tilstandsregistrering av eiendommer

Fredrikstad kommune har engasjert et eksternt firma, PEVAS Prosjekt og Eiendomsvurdering AS, som vil registrere tilstanden på eiendommen ved foto innvendig og utvendig. Tilstandsregistreringen startet i midten av august 2022. Aktuelle huseiere vil bli kontaktet av en representant fra PEVAS for å avtale tid for registrering.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet

De gamle kommunale vann- og avløpsledningene er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Avløpsledningene er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra. Dette er unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, overflatevann, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Ulemper

  • Det er etablert en midlertidig omkjøringsvei mellom Bratthammeren og Fagerliveien (husnr. 39 og 41) når arbeidene pågår i Bratthammeren.  
  • Det vil bli omkjøring for busslinje 8 og 185 (skolebussen til Cicignon skole) i anleggsperioden via Leiegata og Rolvsøyveien/fylkesveg 109. Det blir åpnet for ordinær bussrute via Lisleby allé, Fagerliveien og Ryenveien igjen fra mandag 30. oktober 2023 (uke 44).  
  • I korte perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene i Fagerliveien og Bratthammeren. Dette vil bli tatt opp med berørte etter hvert som arbeidene går fremover.
  • Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner.
  • Rystelser og støy ved boring i fjell og grøftesprengninger.
  • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
  • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte, og håper samtidig på et godt samarbeid i anleggsperioden.

Sikkerhet

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger må huseier også oppgradere sine ledninger (forurensningslovens § 22). Huseiere med utett spillvannsledning (betong/tegl) og/eller drenering koblet inn på spillvannsledningen vil få pålegg om å legge nye tette ledninger. Ved dette arbeidet vil entreprenøren utføre en rørinspeksjon med kamera for å dokumentere stikkledningens tilstand frem til grunnmur. Før kommunen gir et pålegg vil huseier motta et varsel om pålegg, slik at huseier får anledning til å uttale seg før avgjørelsen blir tatt. Fristen for å utføre et pålegg er ett år. Dersom boligen har septiktank må den kobles ut (forurensningslovens § 26).

Takvann

Takvann skal ledes til terreng og håndteres på egen eiendom (infiltreres/fordrøyes). Påkoblinger av drenering eller takvann på overvannsledningen skal blendes på godkjent måte. Drenering skal kobles til overvannsledning. Overvann (herunder takvann) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre (naboloven § 2) og skal ikke ledes til offentlig vei (vegloven § 57).

Kostnader

Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, monterer ny utvendig stoppekran, spyle- og stakekum og kobler stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private stikkledninger betales av huseier. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene. Dette blir en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent aktør (rørlegger/entreprenør). Arbeider med private stikkledninger skal meldes til kommunen og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Det er ferdigmeldingen som gir kommunen grunnlag for å avgjøre om pålegget er oppfylt.

Informasjon

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
Hiwa Mamand, prosjektleder
tlf. 907 37 093
e-post: hiwmam@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI AS
Jon H. Olsen, byggeleder
tlf. 911 47 519
e-post: jhol@cowi.com

Entreprenør
Brødrene Ødegård Maskindrift AS

Lasse Kristiansen, prosjektleder
tlf. 958 92 779
e-post: lasse@brodegard.no

Leif Henrik Gjølberg, anleggsleder
tlf. 977 32 257
e-post: leif@brodegard.no

Stikkledninger
Fredrikstad kommune – Vann og avløp
Knut Martin Anshuus, avdelingsingeniør
tlf. 915 87 481
e-post: knuans@fredrikstad.kommune.no

Tilstandsregistrering
PEVAS Prosjekt og Eiendomsvurdering AS
Elin Marie Kolstad
Tlf. 958 27 199
e-post: elin@pevas.no

Sist oppdatert: 27. oktober 2023