Min side Meld fra
Kontakt oss

Graving i sentrum: Brochs gate – Farmanns gate

Oppgradering av vann- og avløpsnett, gater og sykkelfelt
Toveis trafikk i Farmanns gate og Brochs gate i fellesferien 5.-28. juli
Toveis trafikk mellom Evjekaia og Glemmengata i fellesferien 5.-28. juli

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune er i gang med et større prosjekt og skal oppgradere vann- og avløpsnettet, gater og etablere nye sykkelfelt og bussholdeplasser i Farmanns gate, Brochs gate, Gunnar Nilsens gate og Damstredet. Parkeringsplassene ved fylkesveg 109/Daniel Leegaards gate og i Damstredet skal også oppgraderes. 

 • Nye vann- og avløpsledninger i Farmanns gate og Brochs gate fra Underhaugsgata/Stortorvet, over Gunnar Nilsens gate til Torvbyen

 • Nye vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien

 • Sykkelfelt og oppgradering av gater, fortau og midtrabatter i Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Gunnar Nilsens gate

 • Sykkelfelt og oppgradering av gater og fortau i Gunnar Nilsens gate mellom Damstredet og Bryggeriveien og i Damstredet mellom Gunnar Nilsens gate og Daniel Leegaards gate

 • Nye bussholdeplasser ved Evjekaia, i Brochs gate mellom Glemmengata og Gunnar Nilsens gate og i Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien

 • Oppgradering av parkeringsplasser ved fylkesveg 109/Daniel Leegaards gate og i Damstredet

 • Ny gatebelysning i LED og nye trær

 • Nye sluk

 • Trekkerør og kabler for kabeletater

Kartutsnitt som viser gjenstående traseér for vann og avløp (VA) og planlagte traseér for oppgradering av gater og sykkelfelt. (pdf)

Status

 • Arbeidene med vann- og avløpsledninger er ferdig i Farmanns gate og Brochs gate på strekningen fra Evjekaia og forbi krysset med Glemmengata.
 • Nordsiden av Farmanns gate fra Evjekaia til Glemmengata og sørsiden av Farmanns gate fra Evjekaia til St.Hans gate er ferdig med fortau og midtrabatter. 
 • Vann- og avløpsarbeidene (VA) fra Glemmengata til Torvbyen er stanset på grunn av stabilitetsutfordringer for Torvbyen, bygg A som er avstengt og delvis revet. I samarbeid med byggeier Citycon arbeides det nå med løsninger, og med å komme til enighet om ansvarsforhold for å kunne starte arbeidene. Arbeidene kan tidligst starte i august.
 • Det blir en endring av gateutforming i Farmanns gate mellom Underhaugsgata og Hollendergata i forhold til opprinnelig plan. Del av midtrabatt nærmest Underhaugusgata blir som planlagt med overgangsfelt, lysmast og ett tre. Resten av midtrabatten (mellom Ilebys blomster på nordsiden og Odds konditori på sørsiden) vil bli etablert i flukt med kjørebanene og med storgatestein slik at midtrabatten blir kjørbar. Dette medfører at høyden på noen av plantekummene som allerede er satt ned skal reduseres. Tre trær blir ikke plantet. Lysmaster som var planlagt i den opprinnelige midrabatten skal flyttes til fortau på nordsiden. Det vil bli vurderet om det også må etableres lysmaster på sørsiden av gata. 
Kart med endring i midtrabatt i Farmanns gate og tre nye lastesoner for varelevering
Kartutsnittet viser endring av midtrabatt i Farmanns gate mellom Hollendergata og Underhaugsgata og tre nye lastesoner for varelevering (lilla striper)

Fellesferien - endret kjøremønster

Toveis trafikk i Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Glemmengata i fellesferien 5.-28. juli
Toveis trafikk mellom Evjekaia og Glemmengata i fellesferien 5.-28. juli

Det er fellesferie i uke 28, 29 og 30, og det vil i denne perioden ikke pågå arbeider i prosjektet.

I fellesferien 5.-28. juli er det åpent for toveis trafikk i Farmanns gate og Brochs gate mellom Evjekaia og Glemmengata. I Brochs gate mellom Glemmengata og Gunnar Nilsens gate er det innkjøring forbudt – unntatt for buss.

I Storgata er det fortsatt enveis trafikk, med unntak av under Glommafestivalen. Storgata og Dampskipsbrygga blir stengt for trafikk mellom Hollendergata og Dr.Giebelhausens gate 10.-13. juli. Kjøring til eiendommer er tillatt.

Etter fellesferien vil arbeidene fortsette, og trafikken vil legges om igjen slik at Brochs gate, Farmanns gate og Storgata blir enveiskjørt.

Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Damstredet vil være åpen for trafikk frem til vann- og avløpsarbeidene i Brochs gate mellom Glemmengata og Torvbyen kan starte.

Midlertidige bussholdeplasser blir ikke endret.

Fremdrift

 • Hele strekningen fra Evjekaia til Glemmengata er planlagt ferdig tidlig på høsten. Det gjenstår kantstein og belegg, samt sluk og asfaltering langs sørsiden av gata fra St.Hans gate til Glemmengata. 

 • Vann- og avløpsarbeidene (VA) i Brochs gate fra Glemmengata til Torvbyen kan tidligst starte i august. Deretter skal det legges nye vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Bryggeriveien.
 • Gunnar Nilsens gate mellom Brochs gate og Damstredet (forbi politistasjonen) er midlertidig åpen for trafikk i begge kjøreretninger. Når anleggsarbeidene starter i Brochs gate mellom Glemmengata og Torvbyen vil veien bli stengt igjen. Bussene endrer ikke holdeplasser i perioden hvor veien er åpen. 
 • Det skal opparbeides fortau og sykkelfelt i Brochs gate fra Glemmengata til Gunnar Nilsens gate, i Gunnar Nilsens gate fra Bryggeriveien til Damstredet og i Damstredet fra Gunnar Nilsens gate til Daniel Leegaards gate

Omkjøring for buss

Det er omkjøring for alle busser som har innkjøring til sentrum via Mosseveien, Farmanns gate og Brochs gate via Onsøyveien, Knipleveien og Glemmengata.

Bussholdeplasser som ikke er betjent inn til sentrum er Fjeldberg, NTP, Stene R, Farmanns gate.

Buss VY6, Oslo – Skjærhalden: Bussholdeplass i sentrum er flyttet til Hollendergata.

Plattform 8 og 9 er midlertidig flyttet til Daniel Leegaards gate ved den store parkeringsplassen ved Torvbyen/fylkesvei 109. Plattform 10 (skolebussen) er flyttet til parkeringsplassen. Parkeringsplassen blir midlertidig delt mellom busser og biler. 

Ulemper

 • Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet. 
 • Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner. 
 • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
 • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet

De gamle kommunale vann- og avløpsledningene er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Avløpsledningene er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra. Dette er unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, overflatevann, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling

Christine Fugland Halvorsen, prosjektleder
tlf. 902 99 616
e-post: chihal@fredrikstad.kommune.no

Malte Hinsch, teamleder anlegg
tlf. 915 59 382
e-post: malhin@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
COWI
Magnus Holmskau, byggeleder
tlf. 950 84 833
e-post: mph@cowi.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS
Bjørn Ivar Bekkevold, anleggsleder
tlf. 928 12 209
e-post: bekkevold@leifgrimsrud.no

Toveis trafikk i Farmanns gate og Brochs gate i fellesferien 5.-28. juli
Toveis trafikk mellom Evjekaia og Glemmengate i fellesferien 5.-28. juli

 

Sist oppdatert: 05. juli 2024