Min side Meld fra
Kontakt oss

Belsbyveien - Liaveien - Trosvikhavna - Trosviktoppen, vann og avløp

Krysset Belsbyveien og Liaveien
Krysset Liaveien/Belsbyveien

Dette skal vi gjøre

Fredrikstad kommune – Seksjon for teknisk drift skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen. Se kartutsnitt her

Framdrift

Status
Vann- og avløpsarbeidene i Belsbyveien og Liaveien er ferdig. Første asfaltlag her legges rundt påsketider. 

Vann- og avløpsarbeidene pågår nå i Trosvikhavna. Vi forventer at gravearbeidene her avsluttes rundt påske. Deretter gjennomfører vi siste trasé, som er Trosviktoppen.  

Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften, da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med. Arbeidene vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid.

Tilstandsregistrering av eiendommer

Fredrikstad kommune har engasjert et eksternt firma, PEVAS Prosjekt og Eiendomsvurdering AS, som vil registrere tilstanden på eiendommen ved foto innvendig og utvendig. Aktuelle huseiere er kontaktet av en representant fra PEVAS for å avtale tid for registrering.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet

De gamle kommunale vann- og avløpsledningene er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Avløpsledningene er bygd som fellessystem. Det betyr at overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra. Dette er unødvendig og kostbart. Vi bytter derfor ut avløpsledningene med to separate ledninger, en for spillvann og en for overvann (separatsystem). Spillvannet blir transportert til FREVAR for rensing, mens overvannet blir ført til nærmeste bekk, elv eller sjø. Slik unngår vi unødvendig pumping og rensing av rent overvann.

Begrepsforklaringer

Spillvann
Alt vann som kommer innenfra huset (bad, toalett, kjøkken, vaskerom).

Overvann
Regn, vann fra tak, snø som smelter, overflatevann, utvendig drenering.

Stikkledninger
Private vann- og avløpsledninger fra bolig/eiendom til og med
tilknytningspunkt på kommunal ledning.

Ulemper

 • Trosvikhavna vil bli stengt for gjennomkjøring når arbeidene pågår. Omkjøring vil bli skiltet. Gående og syklende kan passere.
 • I korte perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette vil bli tatt opp med berørte etter hvert som arbeidene går fremover.
 • På Trosviktoppen er det ingen omkjøringsmuligheter. Mer informasjon og løsninger for arbeidene her vil komme senere.
 • Anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner.
 • Rystelser og støy ved boring i fjell og grøftesprengninger.
 • Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.
 • Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler vi å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.
 • Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at avfallsdunkene blir trillet til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de som ikke klarer dette selv.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet

Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel berørte til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer kommunale ledninger må huseier også oppgradere sine ledninger (forurensningslovens § 22). Huseiere med utett spillvannsledning (betong/tegl) og/eller drenering koblet inn på spillvannsledningen vil få pålegg om å legge nye tette ledninger. Ved dette arbeidet vil entreprenøren utføre en rørinspeksjon med kamera for å dokumentere stikkledningens tilstand frem til grunnmur. Før kommunen gir et pålegg vil huseier motta et varsel om pålegg, slik at huseier får anledning til å uttale seg før avgjørelsen blir tatt. Fristen for å utføre et pålegg er ett år. Dersom boligen har septiktank må den kobles ut (forurensningslovens § 26).

Takvann

Takvann skal ledes til terreng og håndteres på egen eiendom (infiltreres/fordrøyes). Påkoblinger av drenering eller takvann på overvannsledningen skal blendes på godkjent måte. Drenering skal kobles til overvannsledning. Overvann (herunder takvann) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre (naboloven § 2) og skal ikke ledes til offentlig vei (vegloven § 57).

Kostnader

Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, monterer ny utvendig stoppekran, spyle- og stakekum og kobler stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private stikkledninger betales av huseier. Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi pristilbud og kan om ønskelig utføre arbeidene. Dette blir en avtale mellom huseier og entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en annen godkjent aktør (rørlegger/entreprenør). Arbeider med private stikkledninger skal meldes til kommunen og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Det er ferdigmeldingen som gir kommunen grunnlag for å avgjøre om pålegget er oppfylt.

Informasjon

 • Denne nettsiden vil bli oppdatert etter behov underveis i prosjektet:
  www.fredrikstad.kommune.no/trosvikhavna

 • Informasjonsmøte onsdag 8. februar 2023 kl. 18
  Sted: Trosvik skole, auditoriet, inngang administrasjon/varelevering 1
  Adresse: Unnebergveien 19, 1613 Fredrikstad

Kontaktpersoner

Prosjektledelse
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
Pedro dos Santos, prosjektleder
tlf. 530 09 755
e-post: peomar@fredrikstad.kommune.no

Byggeledelse
AFRY
Bjørn Bjørkevoll
tlf. 913 89 319
e-post: bjorn.bjorkevoll@afry.com

Entreprenør
Eivind Engseth AS
Knut-Erik Johansen, prosjektleder
tlf. 916 26 155
e-post: knut@eivindengseth.no

Stikkledninger
Fredrikstad kommune – Vann og avløp
Knut Martin Anshuus, avdelingsingeniør
tlf. 915 87 481
e-post: knuans@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 07. mars 2024