Min side Meld fra
Kontakt oss

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.  Det er skolen i samarbeid med foreldrene/foresatte som sender henvisning til PPT. Foreldre/foresatte kan også selv ta kontakt med PPT for en henvisning.

Når kan du få spesialundervisning?

Årsaker for henvisning til PP-tjenesten kan være mange og sammensatte:

 • mistanke om forsinket utvikling
 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • lærevansker
 • fagvansker
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • atferdsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • funksjonshemming

Krav til skolen

Før en elev henvises til PP-tjenesten, må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PP-tjenesten.

Slik melder du behov for spesialundervisning

 1. Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak. Foreldre/foresatte og elever over 15 år må samtykke til dette.
 3. Skolen henviser til PP-tjenesten. De utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.
 4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 
 5. Elev/foresatte må samtykke.

Du melder behov på dette skjemaet:

Skolen fatter vedtak om spesialundervisning med bakgrunn i en sakkyndig vurdering av PP-tjenesten.

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket, skal du sende klage til skolen.

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven : Kapittel 5. Spesialundervisning

Har du spørsmål?

Ønsker du å snakke med noen, kan du kontakte skolen du tilhører.

Du kan også kontakte PPT på telefon 69 30 55 30.

Sist oppdatert: 23. september 2022