Skoleskyss

Skolen hvor eleven går på sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og midlertidig. Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året.

Hvem kan få skoleskyss?

  • Elever i grunnskolen
  • Elever med funksjonshemning
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Avstanden mellom skole og hjem må overstige:

  • 2 km for grunnskolens 1.årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10.årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Dersom ditt barn ikke har fått skoleskyss kan du henvende deg til skolen og de vil søke for deg.

Pris

Skoleskyss er gratis.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for at fylkeskommunen skal kunne avgjøre saken. Deretter fatter fylkeskommunen et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen. Opprettholder de sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven kapittel 7. Skyss og innlosjering

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 29. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.