Min side Meld fra
Kontakt oss

Lærling

Fredrikstad kommune er Østfolds største enkeltstående lærebedrift. Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Lærling-ny.jpg
 

Fredrikstad kommune er Østfolds største enkeltstående lærebedrift. Vi kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger. Vi gir deg lønn under utdanning. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

På denne siden finner du informasjon om fagopplæring i Fredrikstad kommune.

Søk læreplass

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Fredrikstad kommune lyser ut lærlingestillinger i midten av februar, og vi legger ut lenke til stillingsutlysningene her

 • Fristen for å søke er 27. mars.

Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

Ansettelsesprosessen

Februar/mars

April/mai

 • Aktuelle søkere på læreplasser innkalles til intervju via e-post

Mai/juni

 • Tilbud om læreplasser sendes ut

August

 • Oppstart læretid
 • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Østfold fylkeskommune for godkjenning
   

Fordeler med å bli lærling

Lønn under utdanning!

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Lønnen for lærlinger utgjør en startlønn for fagarbeider, 415 000 kroner, fordelt over læretiden.

For et lærlingløp over 2 år vil fordelingen pr halvår bli: 30%, 40%, 50% og 80%.
Lønn justeres etter gjeldende avtaleverk (oppgitt gjeldende lønn pr. 01.01.24)

Stipend og lån

Lærlingene har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.
 

Hvem kan få lærlingplass?

Det finnes ulike veier til fagbrev. Fredrikstad kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker
Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennedrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

Menn i helse

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltagerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Helsefag for minoritetsspråklige

Dette er et tilbud til personer som har utfordringer med å få varig arbeid på grunn av lav språkkompetanse. Det er et samarbeidsprosjekt mellom fylket, NAV og kommunen.
Kriterier for å være i målgruppa for tiltaket er:

 • Interesse og ønske om å bli helsefagarbeider.
 • Arbeidsledige, eller andre årsaker står utenfor arbeidslivet.
 • Minoritetsspråklige med manglende ferdigheter i norsk språk.
   
På vei mot fagbrev

Formålet med tiltaket er å, løfte ungdommer som har falt utenfor det tradisjonelle utdanningsmønsteret. Dette er ungdommer med store iboende ressurser, men som av ulike årsaker ikke har passet inn i det ordinære utdanningssystemet.

Samarbeid og gjennomføring av prosjektet er i tråd med bystyrevedtaket av 17.06.2021 i Fredrikstad kommune, der Plan for lærlingordningen i Fredrikstad kommune 2021–2025 ble vedtatt.

Målgruppe
Hovedfokus på unge arbeidssøkere under 30 år som ønsker å fullføre en påbegynt/ eller ta yrkesfaglig utdanning ute i bedrift. Inntakskriterier er:

 • Ikke krav til gjennomført og bestått videregående skole.
 • Prioriterer de med lav kompetanse/ ikke fullført vgs.
 • Vært lærekandidat og bestått kompetansebevis, men har behov for praksis i faget til å bestå fagprøven.

Gjennomføring
Det ansettes en prosjektansvarlig ved Nav Fredrikstad, denne personen skal være bindeleddet mellom Nav og Fredrikstad kommune v/lærlingeordningen
Deltakerne i prosjektet rekrutteres via Nav og tilbys arbeidsutprøving innen en av Fredrikstad kommune sine fagområder. Etter en utvelgelsesprosess starter inntil 30 deltakere en praksisperiode som er individuelt tilpasse den enkeltes behov og muligheter for lærlingplass.

Læreplassene for «På vei mot fagbrev», skal komme i tillegg til læreplassene for ordinære søkere i kommunen.

Prosjektet er avhengig av forpliktende samarbeid med Nav Fredrikstad og Fredrikstad Kommune.

Mål og omfang
Hovedmålet er å sikre ungdom som står uten utdanning og utenfor arbeidslivet en mulighet å få fagutdanning i Fredrikstad kommune. Avtalen omfatter samarbeid om rekruttering, utprøving, opplæring og læretid.

Avtalepartnere
Avtalen er inngått mellom NAV Fredrikstad og Fredrikstad kommune.

 

Lærefag

Vi har læreplasser ved ulike enheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser. Lærlingordningen behandler alle søknader om læreplass i Fredrikstad kommune.

Anleggsgartnerfaget

Hva er en anleggsgartner?
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren kan være å opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg.

Hvor kan du jobbe?
Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser.

Personlige egenskaper
For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans, være kreativ og ha interesse for planter og andre vekster.

Kilde: Utdanning.no

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hva er en barne- og ungdomsarbeider?
En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?
Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper
Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Kilde: Utdanning.no

Byggdrifterfaget

Hva er en byggdrifter?
Jobben som byggdrifter er i sterk endring. Faget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper.

Som byggdrifter er dine sentrale arbeidsområder:

 • Sørge for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som de skal
 • Kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg
 • Ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal

Hvor kan du jobbe?
De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen byggdrifter. Det gjelder også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner. Kommunene har ofte byggdriftere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper
Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre.

Kilde: Utdanning.no

Ernæringskokkfaget

Hva er en ernæringskokkfaget?
En ernæringskokk har kunnskap om å tilpasse mat og retter etter ulike behov, allergier, intoleranser, livsstilssykdommer og i ulike livsfaser. Som ernæringskokk har du kunnskap om hvordan du kan lage dietter til dem som er syke, og hva man bør spise for å holde seg frisk.

Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for, med fristende retter som kan gi positiv matopplevelser. Her blir det lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.

Hvor kan du jobbe?
Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken Noen eksempler er helse- og sosialsektoren (sykehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Personlige egenskaper
En ernæringskokk bør være glad i å lage mat, være nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Kilde: Utdanning.no

Helsearbeiderfaget

Hva er en helsefagarbeider?
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse og sosialtjenesten. Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker.

Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden.

Hvor kan du jobbe?
Helsefagarbeideren kan jobber ved: Somatiske eller psykiatriske sykehus. Ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. Ved alders- eller sykehjem. I de hjemmebaserte tjenestene eller i kommunens helse- og sosialtjeneste. Det finnes også private bedrifter som yter hjemmebaserte tjenester.

Personlige egenskaper
Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du må ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere, også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Kilde: Utdanning.no

IT driftsfaget

Hva er en IT-driftstekniker?
Som IT-driftsteknikeren sørger du for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.
Vanlige arbeidsoppgaver for IT-driftstekniker er å overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk) og hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer. I tillegg kan oppgaver være å installere og vedlikeholde forskjellige programvarer. Du må også kunne hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene og dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor kan du jobbe?
Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en it-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift.

Personlige egenskaper
Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.

Kilde: Utdanning.no

Mediedesignerfaget

Hva er en mediedesigner?
Som en mediedesigner jobber du med bilde, tekst og lyd for å formidle et budskap til en målgruppe. Arbeidsoppgaver kan være design og produksjon av tekst, bilde og lyd, idéutvikling og kreativ tenkning, markedsstrategier og medieanalyse.

Mediebransjen er i konstant endring og det er viktig å holde seg oppdatert innenfor nye arbeidsmetoder og verktøy. Som mediedesigner har du kompetanse innen informasjonsarbeid, reklame- og markedskommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning, medierådgivning, illustrasjon, grafisk design, og produksjon for film, TV, lydmedier, lys og nettbaserte tjenester.

Hvor kan du jobbe?
Mediedesigner kan jobbe i alle typer bedrifter som har behov for markedsføring. Mange jobber i ulike grafiske bedrifter, som reklamebyrå, trykkeri, aviser eller TV- og produksjonsselskaper. Andre kan jobbe i informasjonsrelaterte virksomheter.

Personlige egenskaper
Som mediedesigner må du være kreativ, ha evne til å løse problemer og ha gode kommunikasjonsegenskaper. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du jobbe planmessig og strukturert. Du bør ha interesse for teknisk utstyr og programvare.

Kilde: Utdanning.no

Renholdsoperatørfaget

Hva er en renholdsoperatør?
Som renholdsoperatør er du fagutdannet renholder, og utfører renholdsarbeid i virksomheter, næringsbygg og bedrifter. Renholdsarbeidet er med på å skape et trivelig og sunt innemiljø.

Jobben som renholdsoperatør regnes tradisjonelt som noe fysisk krevende, men i dag er ikke arbeidet mer fysisk krevende enn andre liknende manuelle arbeidsplasser. Dette skyldes lettere utstyr, tørrere renhold og mer maskinbruk i hverdagen. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver. Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, til renhold på fly og graffitifjerning på vegger. Faget har også byggteknisk innhold. Den faglærte skal vite hvordan renhold og behandling av flatene har betydning for slitasje og nedsmussing på flatene som behandles.

Hvor kan du jobbe?
Renholdsoperatører jobber i offentlige og private sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma, som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter. Eksempler kan være sykehus, skoler, barnehager, store bedrifter, kjøpesentre og på transportmidler som tog og fly.

Personlige egenskaper
Renholdsarbeidere bør kunne jobbe effektivt og selvstendig. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskapene dine kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Arbeidsgivere setter krav til tilfredsstillende norskkunnskaper. Byggteknisk innsikt er et krav for fagbrevet i renholdsoperatør. En renholdsoperatør må kunne velge de rette kjemikalene for renhold på ulike overflater og håndtere ulike maskiner i arbeidet. Du har kunnskap om inneklima og hygiene og har kompetanse innenfor IKT-teknologi.

Kilde: Utdanning.no
 

Vaskerioperatør

Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder. Kundene kan være industribedrifter, offshorevirksomheter, hoteller, restauranter, verksteder, sykehus og institusjoner.

Som vaskerioperatør jobber du i industrivaskeri med automasjon og stor bredde i produksjonsutstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for en vaskerioperatør:

 • sortere tekstilene
 • utføre maskinvask og etterbehandling
 • håndtere og bruke kjemikalier i tråd med regler og prosedyrer
 • vedlikehold av maskiner og utstyr
 • økonomisk og annet administrativt arbeid

Vaskerioperatører skal gjennom sin kompetanse bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid. Faget må ikke forveksles med tekstilrenser som har kompetanse på kjemisk rens av tekstiler.

Hvor kan du jobbe?
Vaskerioperatøren jobber i industrivaskeri

Personlige egenskaper
En vaskerioperatør bør være effektiv og selvstendig.

Les mer om faget Vaskerioperatør | Utdanning.no
Kilde: Utdanning.no
 

Brannforebygger

Tidligere het brannforebyggere for feiere. I 2020 ble tittelen endret til brannforebygger. Som brannforebygger rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for brannforebyggeren:

 • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
 • begrense skader etter brann
 • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
 • tilpasse og lage utstyr til feiing
 • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
 • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Brannforebyggere har god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan beregne hvordan ildsted (peis), skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som brannforebygger, derfor er det viktig å ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor jobber brannforebyggere?
De fleste brannforebyggere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper
Brannforebyggere må like seg i høyden og kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Du må ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy, og like å kommunisere med mennesker. Brannforebyggere må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

Les mer om faget Brannforebygger | Utdanning.no
Kilde: Utdanning.no

Gjenvinningsoperatør

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

 • transportere avfall til riktig mottak
 • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler
 • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet
 • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
 • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

I stedet for bruk og kast, legges det stadig større vekt på reparasjoner, ombruk og upcycling (det å forvandle avfall og tilsynelatende ubrukelige ting til noe nyttig eller attraktivt).

Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper. Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer.

Hvor jobber gjenvinningsoperatører?
Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Personlige egenskaper
Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i å ta vare på miljøet. Siden du har mye kontakt med kunder og ulike samarbeidspartnere, må du være serviceinnstilt og tålmodig. Det er også en fordel om du er fleksibel og innstilt på endringer i arbeidshverdagen.

Les mer om faget Gjenvinningsoperatør | Utdanning.no
Kilde: Utdanning.no

Sikkerhetsfaget/vekter

Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og forebygge uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • vakthold av områder som store arbeidsplasser, kjøpesentre, museer eller eiendommer og lignende innen både offentlig og privat sektor
 • tilsyn og oppfølging av tekniske installasjoner
 • respondere på ulike typer alarmer (brann, heis, innbrudd, kjøl/frys, overfall)
 • betjene resepsjoner og utøve adgangskontroll
 • forebygge uønskede hendelser
 • forebygge og håndtere konfliktsituasjoner
 • ha oppsyn med overvåkingsanlegg
 • rapportere avvik og observasjoner
 • planlegge og kontrollere HMS-tiltak (helse, miljø og sikkerhet)
 • veilede publikum

Vekterjobben kan være stasjonær eller patruljerende.

Stasjonær vektertjeneste vil si at en vekter arbeider for en bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheten der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvåkning av tekniske anlegg og resepsjonstjeneste. Hvis vekteren jobber på for eksempel et kjøpesenter eller en T-banestasjon, vil han eller hun også bistå og veilede ansatte og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerende tjenester foregår mellom flere kunder og kan for eksempel være mobiltjeneste på kveld og natt. Da kjører vekteren mellom kundene og utfører kontrolltjenester der.

I tillegg kan vektere jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og lignende.

Som vekter kan du også jobbe i trafikken, eksempelvis ved å dirigere trafikk ved asfaltering på veien eller kjøre ledebil. Du kan også være vaktmannskap på eksempelvis utesteder, idretts- eller konsertarrangementer.

HMS medarbeideren jobber forebyggende med system og tilrettelegging av HMS tiltak for å redusere uønskede hendelser gjeldende lovverk.

Hvor jobber vektere?
Som vekter kan du jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel vakttjenesten i regjeringsbygningene og Stortinget.

Personlige egenskaper
Som vekter må du være selvstendig, kunne ta initiativ og har god vurderingsevne. Du må også være serviceinnstilt. Andre viktige egenskaper er empati og evne til å håndtere konflikter. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Les mer om faget Sikkerhetsfag | Utdanning.no
Kilde: Utdanning.no
 

Opplæringsbok

Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

Opplæringsbok.png

OLKWEB - OLKWEB / Dashbord
Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Lærlingordningen Fredrikstad kommune.
 

For veiledere

Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av læringen.

For veiledere og enheter med lærlinger
Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av læringen.

Introduksjonshefte

 • Link til kvalitetssystemet

Veilederkurs
Vi gjennomfører 3-4 veilederkurs pr år. Disse annonseres på OLKweb, der det også er påmelding. For å være veileder SKAL du gjennomføre dette kurset. Husk å avtale med nærmeste leder.

Fag- og inspirasjonsdager
Egenpåmelding under Åpen aktivitet i OLKWEB. Arrangeres 1 gang i året, dette gjennomføres på høsten med opp til 100 plasser.

Innføring i OLKweb
Vi arrangerer innføringskurs i OLKweb for veiledere 8 ganger i året (2 timer). Egen påmelding under Åpen aktivitet i OLKWEB.

Lærlingordningen
Lærlingordningen i Fredrikstad kommune, og har faglig og administrativ oppfølging av kommunens lærlingen fra start til slutt. Når du blir lærling får du en egen kontaktperson som følger deg opp i læretiden.
 

Om lærlingordningen

Fredrikstad kommune v/Lærlingordningen
Faglig og administrativ oppfølging av lærlingen fra start til slutt.

 • Tilsetting, arbeidsavtale og lærekontrakt
 • Utbetaling av grunnlønn
 • Kontaktperson fra opplæringskontoret er oppført som faglig leder i lærekontraktene

Lærling

 • Være ansatt på lik linje med andre ansatte på enheten
 • Følge arbeidslivets plikter og rettigheter parallelt med opplæring
 • Jobbe aktivt med å oppsøke læresituasjoner
 • Dokumentere måloppnåelse og arbeidsoppgaver i nettbasert opplæringsbok
 • Delta aktivt i en refleksjonsgruppe
 • Delta aktivt på fagdager

Veileder

 • Sørge for et godt mottak og inkludering i arbeidsmiljøet
 • Lede og legge til rette for læresituasjoner og bidra til å øke selvstendighet og ansvarsfølelse hos lærlingen
 • Gi veiledning i det daglige arbeidet og minimum en avtalt time pr. 14. dag
 • Gi lærlingen skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt i nettbasert opplæringsbok
 • Gi lærlingen regelmessig tilbakemelding og framovermelding om faglig og personlig utvikling
 • Gi lærlingen halvårsvurdering med tilhørende halvårssamtale en gang hvert halvår. Skrive kort referat fra samtalen

Faglig leder

 • Skaffe gode, motiverte veiledere i god tid før lærlingen kommer
 • Informere hele personalet om at enheten får lærling(er) og hva det innebærer
 • Gi veiledere anledning til å gå på veilederkurs/fagdager
 • Legge til rette for at veileder kan planlegge og gjennomføre minimum en time veiledning hver 14. dag
 • Legge til rette for at veileder jobber nok sammen med lærlingen for å kunne gi god veiledning/opplæring
 • Personaloppfølging av lærlinger på samme måte som øvrige ansatte ved enheten, et eksempel er sykefraværsoppfølging

Lærlingordningen har ansvar for: 

 • Lærlingoppfølging med ulike treffpunkt i løpet av læretida
 • Legge til rette for et helhetlig læreløp i samarbeid med lærling
 • Bistå lærling og veileder i opplæringen ved behov
 • Organisere og kvalitetssikre fagopplæringen i samarbeid med VFK
 • Melde opp lærlingen til fagprøve

Tilsynsrepresentant
Alle lærlinger har ifølge Opplæringsloven krav på en tilsynsrepresentant som skal se til at opplæringen foregår på riktig måte. Tilsynsrepresentantens navn står i lærekontrakten.

Elev- og lærlingombud
Østfold fylkeskommune har et elev- og lærlingombud som kan bistå lærlinger i spørsmål omkring deres rettigheter og plikter.

Lenker

Kontaktinformasjon

Hvem jobber på lærebedriftskontoret?

Ingar Løkkeberg

Ingar Løkkeberg Jansen
Fagleder, alle fag
Tlf: 415 29 854
E-post: ingjan@fredrikstad.kommune.no / larlingordningen@fredrikstad.kommune.no
 

Mariann Hovda.jpg

Mariann Hovda
HR rådgiver
Tlf: 95 00 11 13
E-post: mhov@fredrikstad.kommune.no / larlingordningen@fredrikstad.kommune.no
 

Arne Morten

Arne Morten (Arnie) Johannessen
HR rådgiver
Tlf: 97 16 48 92
E-post: armjoh@fredrikstad.kommune.no / larlingordningen@fredrikstad.kommune.no

 

 

Per Arnfinn Sandhaug
HR rådgiver
Tlf: 99 03 63 82
E-post: persan@fredrikstad.kommune.no / larlingordningen@fredrikstad.kommune.no
 

Vi er tilgjengelig for henvendelser på e-post og telefon, og prøver å svare innen rimelig tid. Om vi ikke svarer når du ringer kan du legge igjen beskjed og nummer, så ringer vi tilbake så snart vi har anledning.

Sist oppdatert: 31. januar 2024