Min side Meld fra
Kontakt oss

Elevens skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Elevenes psykososiale skolemiljø

Hva skal skolen gjøre?

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Eleven selv eller dere foreldre må ta kontakt med skolen dersom eleven ikke opplever det trygt eller godt å være på skolen. Skoleveien inngår også som en del av skolemiljøet.

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Ditt barn og dere foreldre har rett til å bli hørt. Rektor skal informere eleven og dere foreldre om hva som blir gjort. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Det kan være nyttig for arbeidet at skolehelsetjenesten eller andre eksterne samarbeidsparter hjelper til.  Dersom de skal få kjennskap til eller snakke sammen om ditt barn, må skolen først innhente samtykke fra dere foreldre.

Har du spørsmål rundt arbeidet med skolemiljøet? Ta kontakt med skolen.

Meld fra om skolemiljø

Skolemiljøknappen er en digital varslingskanal for både elever, foreldre/foresatte og alle som arbeider på skolen. Knappen skal gjøre det enklere å melde fra når noen opplever at elever ikke har det trygt og godt på skolen. Det er rektor på skolen som mottar meldingen.

Ledelsen ved den aktuelle skolen kontakter deg så raskt som mulig, og innen en uke, for å innhente mer informasjon om saken. Bestemmelser rundt taushetsplikt avgjør hvilken involvering og tilbakemelding du som melder får deretter.

Etter at ledelsen har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken så raskt som mulig.
Aktuell elev skal bli hørt. Dersom han/hun ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, har rektor ansvar for at skolen setter i gang tiltak. Tiltakene skal sammenfattes i en aktivitetsplan. Denne skal underskrives av rektor og foresatte til eleven som ikke har det trygt og godt på skolen. Tiltakene evalueres etter et gitt tidsrom. Dersom tiltakene ikke har medført at eleven opplever å ha det trygt og godt på skolen, skal det lages en ny aktivitetsplan.

Hva kan skoleeier gjøre?

Kommunalt nivå i skoleetaten følger opp arbeidet med skolemiljøet på skolene. Det kan være i form av sentrale føringer gjennom planer, rutiner, retningslinjer og skjemaer eller kompetanseheving på faget og regelverksforståelsen. Det kan også være i form av veiledning, bistand, pålegg og kontroll/ettersyn. I enkelte saker er skoleeier direkte involvert.

Skoleetaten kan også få bistand fra andre kommunale fagmiljøer:

  • Fredrikstadhjelpa 0-16 ligger under utdanning og oppvekst seksjonen og skal gi et lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Tjenesten kan tilby hjelp til det meste, men er best på lette til moderate psykiske helseutfordringer. De ansatte i Fredrikstadhjelpa har alle helse- og/eller sosialfaglig utdanning og bred erfaring i arbeid med barn og unge. De kan bistå gjennom samtaler, veiledning eller gruppetilbud.

    Fredrikstadhjelpa 0-16 er inndelt i flere team. Team barn og unge jobber primært med brukere i skolealder i tett samarbeid med respektive skole og foresatte. Det kreves ingen henvisning for å få hjelp. Kontakt Fredrikstadhjelpa 0-16 på vakttelefonen 488 64 107

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Statsforvalteren.

  • Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen.
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter  hvis skolene ikke følger opp.

Finn mer informasjon

Flere sider gir deg mer informasjon om skolemiljø, hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

Du kan også få hjelp av ombudet for barn og unge i Viken.

Elevenes fysiske miljø

Skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene de har. Skolen skal også legge til rette for elever som har funksjonsnedsettelser.

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det fysiske miljøet. Skolen skal da snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Spørsmål og svar om skole

Aktuelt regelverk

Sist oppdatert: 31. mai 2023