Min side Meld fra
Kontakt oss

Eksamen og elevvurdering

Trenger du tilrettelegging for å gjennomføre en skriftlig eksamen, kan du søke om det. Du har også klagerett på karakterer som skal stå i vitnemålet. Målgruppa er elever i grunnskolen, og foreldre til elever som ikke er myndige.

Tilrettelegging til eksamen

Elever som trenger særskilt tilrettelegging eller utvidet tid til å gjennomføre skriftlig eksamen, kan søke om dette. Rektor vil behandle søknaden, og fatte vedtak om tilpasningen.

Dette vil være et enkeltvedtak, hvor du vil få klagerett. Dersom klagen ikke tas til følge, vil saken oversendes statsforvalteren for endelig behandling.

Karakterer og klagerett

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakter i orden og oppførsel

Fristen for å klage på skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager fra du får karakteren. Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det fastsatt standpunktkarakter.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har betydning for karakteren.

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av deg som klager eller av den som du har gitt fullmakt. Oppgi det vedtaket som du klager på. Du bør begrunne klagen, men det er ikke nødvendig hvis du klager på en skriftlig eksamenskarakter. Klagen sender du til den skolen der du er elev.

Saksbehandling

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren annulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.

Spørsmål og svar om skole

Aktuell lovtekst

Sist oppdatert: 31. mai 2023