Min side Meld fra
Kontakt oss

Flere spørsmål og svar om skole

Flytting

Vi skal flytte innad i Fredrikstad, kan barnet vårt fortsette på samme skole?

Dere må ta kontakt med rektor på den skolen barnet er elev ved, og søke om å få beholde skoleplassen. Det er rektor som fatter vedtak om dette.

Vi skal flytte til Fredrikstad, skal vi søke skoleplass?

Nei, du trenger ikke å søke. Du må si fra til den skolen eleven skal slutte på. De har ansvar for å sende oss flyttemelding og elevmappe. Du kan også gjerne ta kontakt med den skolen barna skal begynne på og avtal direkte med dem.

Vi ønsker å søke om at barnet vårt skal bytte skole. Hvordan søker vi?

Hvis søknaden er begrunnet med klasse- eller skolemiljø må skolen først ha prøvd ut ulike tiltak. Begrunnelsen for søknad om skolebytte må være konkret.

Vi har søkt om at barnet vårt skal bytte skole, men har ikke fått svar.

Søknad om skolebytte er et enkeltvedtak. Vi vil sende deg et vedtak som svar på søknaden din så snart som mulig. Dersom vi ikke kan gi et svar innen en måned, vil du få et midlertidig svar.

Dersom du ikke har fått svar i løpet av fire uker, skal du sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no for å høre når du kan forvente et svar.

Vi har flyttet til Fredrikstad midt i sommerferien, hva gjør jeg?

Ved flytting må du melde fra til skolen eleven skal slutte på. De har ansvar for å sende oss flyttemelding og elevmappe. Alle skolene har stengt i juli. Du må vente med å ta kontakt med skolen til første uka i august, da vil det være noen på plass fra skolens ledelse.

Skolestart

Vi har fått et vedtak om skoleplass, og nå lurer jeg på når det er innskriving?

Du må vente på et velkomstbrev fra skolen. Der vil det stå alt du trenger å vite før skolestart.

Vi ønsker å søke om at barnet vårt får begynne på skolen ett år for tidlig. Hvordan søker vi?

Hvis barnet ditt fyller 5 år i perioden 1. januar til 31.mars, kan dere søke om tidlig skolestart. Dere sender søknad til skoleetaten, som sender en henvisning til PPT for utredning av barnet.

Vi ønsker å søke om at barnet vårt får utsette skolestarten ett år. Hvordan søker vi?

Hvis det er tvil om at barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette. Dere sender søknad til skoleetaten, som sender en henvisning til PPT for utredning av barnet.

Permisjon

Jeg vil søke permisjon for barnet mitt, hvordan går jeg frem?

Vi har ikke lov til å gi permisjon lenger enn 14 dager (dvs. 10 skoledager) sammenhengende. Dersom du tar barnet ditt ut av skolen lengre enn det, blir barnet utskrevet. Du må da melde barnet inn i skolen igjen når dere er tilbake. Det er da ingen garanti for at du får plass i samme klasse/basisgruppe.

Har du spørsmål, må du kontakte rektor på skolen.

Jeg har søkt om fri/permisjon, men har ikke fått noe svar. Kan jeg snakke med noen?

Du må snakke med rektor på skolen.

Skoleskyss

Jeg lurer på om vi har krav på skoleskyss?

Alle spørsmål om skoleskyss skal gå til rektor på skolen.

Vi skal flytte til den andre siden av byen, men barnet mitt skal gå på den gamle skolen ut året. Har jeg krav på skoleskyss i den perioden?

Du må først ha fått et vedtak på at du kan fortsette på den gamle skolen selv om du flytter. Har dere hatt skyss til den skolen dere flytter fra, vil du fortsatt få skyss til den gamle skolen.

Innebærer flyttingen at det utløser rett til skoleskyss pga. avstand (2 km for 1. trinn; 4 km for øvrige trinn), må skyssen som hovedregel ordnes av foresatte.

Du vil alltid få et begrunnet vedtak når du søker om skoleskyss.

Skolemiljø

Det er et forhold på skolen til barnet mitt jeg ønsker å snakke med noen om. Jeg opplever at det ikke hjelper å snakke med lærer eller rektor, det har vi prøvd så mange ganger. Hvem kan jeg snakke med?

Send en skriftlig henvendelse til postmottak@fredrikstad.kommune.no Du må oppgi kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer), og kort beskrive hva saken gjelder. Har du behov for å oppgi fødselsnummer og sensitive opplysninger, skal du bruke vår e-dialogløsning som sender informasjon kryptert. 

Vi vil undersøke saken nærmere, og ta kontakt med deg.

Jeg tror at barnet mitt blir mobbet på skolen. Hvem skal jeg snakke med?

Du må ta opp saken med rektor på skolen.

Trenger du noen å snakke med, kan du kontakte Fredrikstadhjelpa 0–16.

Jeg ønsker å varsle noen om forhold på skolen. Hvordan gjør jeg det?

Her kan du melde fra hvis du ser noe som er alvorlig og kritikkverdig fra kommunens side.

Hvis saken gjelder barnets skolemiljø kan du først se på denne siden hvordan du bør gå frem.

Er barnet mitt forsikret i skoletiden? Hva dekker den forsikringen?

Elevene er forsikret i skoletiden, på SFO og på skoleveien direkte mellom hjem og skole. Forsikringen gjelder også på turer, reiser og aktiviteter (også utenfor normal skoletid) i skolens regi. Rektor på skolen vet mer om dette.

Skolearbeidet

Barnet mitt trenger ekstra tid på eksamen i 10.klasse. Hvordan søker jeg om det?

Det er rektor som avgjør hvilken rett eleven har til såkalt særskilt tilrettelegging av eksamen. Du søker om det ved å sende en e-post til rektor.

Er det noe tilbud om leksehjelp i skolen i Fredrikstad? Må du gå på SFO for å få det tilbudet?

Alle skoler har tilbud om leksehjelp, også ungdomsskolene. Du må snakke med skolen der barnet ditt går, for å spørre om hvilket tilbud de har.

Andre spørsmål

Jeg ønsker å jobbe som eksamensvakt, hvem kontakter jeg?

Vil du jobbe som eksamensvakt, må du ta kontakt med rektor på skolen.

Jeg ønsker å snakke med noen om opplæring for voksne, hvem kontakter jeg?

Gjelder det opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, eller grunnskoleopplæring for voksne på ungdomsskolenivå?

Ta kontakt med FRIS (Fredrikstad internasjonale skole) på fris@fredrikstad.kommune.no  eller 69 95 93 60.

Gjelder det yrkesfaglig utdanning eller opplæring for voksne med vitnemål fra grunnskolen? Ta kontakt med Viken fylkeskommune.

Jeg trenger dokumentasjon på mitt norsknivå til å søke statsborgerskap eller oppholdstillatelse, hvem kontakter jeg?

Ta kontakt med FRIS (Fredrikstad internasjonale skole) på inntak-fris@fredrikstad.kommune.no eller 69 95 93 60.

Sist oppdatert: 31. mai 2023