Min side Meld fra
Kontakt oss

Begynne på skolen

Alle elever i grunnskolen blir tildelt skolested før skolestart 1. årstrinn og 8. årstrinn. Du blir tildelt plass på den skolen som er din nærmiljøskole.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

Alle elever i grunnskolen blir tildelt skolested før skolestart 1. årstrinn og 8. årstrinn basert på inntaksområdet den enkeltes adresse ligger innenfor. Ved kombinerte barne- og ungdomsskoler er det ikke nytt vedtak for 8. årstrinn.

Kart med oversikt over skoler og inntakssoner

Vi vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder med informasjon om tildeling av skoleplass. Brevet sendes ut i uke 43.

Skjemaet elevinformasjon fra foresatte skal du fylle ut når barnet har fått tildelt en skoleplass.

Nærmere skolestart vil skolen sende ut brev om hvor dere skal møte, og til hvilket tidspunkt. Du vil også få annen informasjon som gjelder skolestarten.

Skoleruta, informasjon om ferie- og fridager for elevene.

Skolebytte

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Det er mulig å søke om å bytte skole, eller om å bli på gjeldende skole ved flytting.

Vi ønsker å søke barnet vårt til en annen skole

Søknader om skolebytte sendes til skoleetaten i kommunen via elektronisk skjema: Søknad om bytte av skole

Vurderingen av søknadene vektlegger følgende momenter:

 • Gangavstand fra hjemmet til ønsket skole
 • Psykososiale og /eller medisinske forhold ved barnet
 • Søsken ved samme skole og som barnet har en sterk tilknytning til
 • Ved delt hjem, og hvor begge foreldrene er folkeregistrert innenfor kommunen, kan foreldrene sammen velge hvilket av de to inntaksområdene som skal ligge til grunn for elevenes nærskole.
 • Skolens kapasitet. Også midlertidige kapasitetsbegrensninger som følge av oppussing eller utbygging kan tillegges vekt i vurderingen av kapasitet.
 • Kommunens ønske om å bevare nærmiljøene rundt skolene.
 • Hvorvidt skolebyttet påfører kommune ekstra kostnader, for eksempel utgifter til skoleskyss
 • Barnets beste vektlegges på bakgrunn av en samlet vurdering ut fra punktene ovenfor.

Behandlingstiden er tre til fire uker. Dersom du ikke har fått svar eller midlertidig svar etter fire uker skal du sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no for å høre når du kan forvente et svar.

Klage

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om skolebytte, sendes skoleetaten i kommunen:

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
eller
Fredrikstad kommune
Utdanning- og oppvekstseksjonen
postboks 1405
1602 Fredrikstad

Etatssjef skole foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Flytte til eller innad i Fredrikstad

Ved flytting både innad i Fredrikstad og fra en annen kommune, skal du ta kontakt med din nåværende skole og melde flytting. Den har ansvar for å sende oss flyttemelding og elevmappe, og eleven skrives inn ved ny nærskole.

Her kan du sjekke kartet for å finne hvilken skole som er nærmest der du bor, samt nettsider med kontaktinformasjon.

Vi skal flytte, men ønsker å beholde nåværende skoleplass

Dersom det er et ønske om å beholde skoleplassen på nåværende skole tar man kontakt med rektor på nåværende skole. Det er rektor som fatter vedtak om dette.  

Klage 

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om fortsatt skoleplass sendes til skolen, og rektor foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skoleetaten.

Tidlig skolestart, søknadsskjema

Skoleetaten sender deretter henvisning til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for en sakkyndig vurdering. Enkeltvedtak fattes av etatssjef skole.

Søknadsfrist er 1. desember året før skolestart.

Utsatt skolestart

Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette.

Prosedyre for søknad om utsatt skolestart

Barna oppdages/vurderes av

 • foresatte
 • skolens personell ved innskriving til skolen
 • lærere på skolens førskoledager
 • barnehagen
 • helsestasjonen  

Utsatt skolestart, søknadsskjema

Etatssjef skole sender søknaden til PPT som uttaler seg sakkyndig, og utfallet vil være avhengig av PPT sin uttalelse. Enkeltvedtak fattes av etatssjef skole.

Søknadsfrist er 20. februar.

Klage

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om tidlig eller utsatt skolestart, sendes fagetat skole i kommunen:

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
eller
Fredrikstad kommune
Utdanning- og oppvekstseksjonen
postboks 1405
1602 Fredrikstad

Etatssjef skole foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Spørsmål og svar om skole

Ofte stilte spørsmål og svar om skole

Lover og forskrifter

Opplæringsloven §2.1

Forvaltningsloven §28

Forskrift om regler for tildeling av skolested og skolebytte i Fredrikstad kommune. 

Sist oppdatert: 23. september 2022