Begynne på skolen

Kort fortalt

Informasjon om skolestart og oppmøtetider høst 2021.

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan likevel søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt.

Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år.

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Skoler i kart, med inntakssoner 

Tildeling av skoleplass

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den han/hun sokner til.

Tildeling av skoleplass for 1. års trinn og ny tildeling for 8. års trinn (elever på kombinert skoler får ikke nytt vedtak for 8. års trinn) sendes som enkeltvedtak fra fagsjef skole.

Prosedyre for skoleplassering vil være annerledes ved inntak av ny tilflyttede elever utenom skolestart for 1. og 8. års trinn.

Vurdering av skoleplassering midt i skoleåret vil alltid skje hos fagsjef skole

Skoletilhørighet/skolebytte

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

Benytt elektronisk skjema: Søknad om bytte av skole

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Dersom du ønsker å beholde skoleplassen selv om du flytter må du sende en henvendelse til rektor på skolen.

Innskriving av elever

For innskriving av eleven må dette skjemaet fylles ut, skjemaet krever pålogging.

Elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skoleetaten. Skoleetaten sender deretter henvisning til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for en vurdering.

  • foreldre sender søknad til skoleetaten
  • skoleetaten innhenter sakkyndig vurdering fra PPT
  • enkeltvedtak fattes av skoleetaten

Søknadsfrist er 1. desember året før skolestart

Utsatt skolestart

Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette.

Prosedyre for søknad om utsatt skolestart:
Barna oppdages/ vurderes:

  • av foresatte
  • av skolens personell ved innskriving til skolen
  • av lærere på skolens førskoledager
  • av barnehagen
  • av helsestasjonen

Vilkår 

PPT skal utrede saken. Utfallet vil være avhengig av PPTs uttalelse.

Søknadsfrist er 20. februar.

Foresatte må sende egen søknad med begrunnelse til Fredrikstad kommune, Utdanning- og oppvekstseksjonen, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Fagsjef skole sender søknaden til PPT som uttaler seg sakkyndig. Enkeltvedtak fattes av fagsjef skole

Klage

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven §2.1

Forvaltningsloven §28

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 03. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.