Min side Meld fra
Kontakt oss

Begynne på skolen

Alle elever i grunnskolen blir tildelt skolested før skolestart 1. årstrinn og 8. årstrinn. Du blir tildelt plass på den skolen som er din nærmiljøskole.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

Alle elever i grunnskolen blir tildelt skolested før skolestart 1. årstrinn og 8. årstrinn basert på inntaksområdet den enkeltes adresse ligger innenfor. Ved kombinerte barne- og ungdomsskoler er det ikke nytt vedtak for 8. årstrinn.

Vi vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder med informasjon om tildeling av skoleplass. Brevet sendes ut i uke 43.

Nærmere skolestart vil skolen sende ut brev om hvor dere skal møte, og til hvilket tidspunkt. Du vil også få annen informasjon som gjelder skolestarten.

Skolebytte

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Det er mulig å søke om å bytte skole, eller om å bli på gjeldende skole ved flytting.

Vi ønsker å søke barnet vårt til en annen skole

Søknader om skolebytte sendes til skoleetaten i kommunen via elektronisk skjema: 

Vurderingen av søknadene vektlegger følgende momenter:

  • Gangavstand fra hjemmet til ønsket skole
  • Psykososiale og /eller medisinske forhold ved barnet
  • Søsken ved samme skole og som barnet har en sterk tilknytning til
  • Ved delt hjem, og hvor begge foreldrene er folkeregistrert innenfor kommunen, kan foreldrene sammen velge hvilket av de to inntaksområdene som skal ligge til grunn for elevenes nærskole.
  • Skolens kapasitet. Også midlertidige kapasitetsbegrensninger som følge av oppussing eller utbygging kan tillegges vekt i vurderingen av kapasitet.
  • Kommunens ønske om å bevare nærmiljøene rundt skolene.
  • Hvorvidt skolebyttet påfører kommune ekstra kostnader, for eksempel utgifter til skoleskyss
  • Barnets beste vektlegges på bakgrunn av en samlet vurdering ut fra punktene ovenfor.

Behandlingstiden er tre til fire uker. Dersom du ikke har fått svar eller midlertidig svar etter fire uker skal du sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no for å høre når du kan forvente et svar.

Klage

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om skolebytte, sendes skoleetaten i kommunen:

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
eller
Fredrikstad kommune
Utdanning- og oppvekstseksjonen
postboks 1405
1602 Fredrikstad

Etatssjef skole foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Flytte til eller innad i Fredrikstad

Ved flytting både innad i Fredrikstad og fra en annen kommune, skal du ta kontakt med din nåværende skole og melde flytting. Den har ansvar for å sende oss flyttemelding og elevmappe, og eleven skrives inn ved ny nærskole.

Vi skal flytte, men ønsker å beholde nåværende skoleplass

Dersom det er et ønske om å beholde skoleplassen på nåværende skole tar man kontakt med rektor på nåværende skole. Det er rektor som fatter vedtak om dette.  

Klage

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om fortsatt skoleplass sendes til skolen, og rektor foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skoleetaten.

Skoleetaten sender deretter henvisning til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for en sakkyndig vurdering. Enkeltvedtak fattes av etatssjef skole.

Søknadsfrist er 1. desember året før skolestart.

Utsatt skolestart

Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette.

Prosedyre for søknad om utsatt skolestart

Barna oppdages/vurderes av

Etatssjef skole sender søknaden til PPT som uttaler seg sakkyndig, og utfallet vil være avhengig av PPT sin uttalelse. Enkeltvedtak fattes av etatssjef skole.

Søknadsfrist er 20. februar.

Klage

En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om tidlig eller utsatt skolestart, sendes fagetat skole i kommunen:

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
eller
Fredrikstad kommune
Utdanning- og oppvekstseksjonen
postboks 1405
1602 Fredrikstad

Etatssjef skole foretar klagebehandlingen. Ved eventuelt nytt avslag sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Privat hjemmeundervisning

Du kan velge å undervise barnet ditt selv. Der foreldre har felles foreldreansvar må begge samtykke i privat opplæring. Er foreldrene ikke enige, skal barnet gå i offentlig grunnskole. Barn som har fylt 15 år, avgjør selv spørsmålet om valg av utdanning.

Det betyr at barn som har fylt 15 år må være enige i at de skal få privat hjemmeundervisning, og de kan selv velge å avslutte opp­­læringen gitt av foreldrene for å fullføre grunnskolen i den offentlige skolen.

Privat hjemmeundervisning - mer informasjon

Privat hjemmeundervisning innebærer at barnets foreldre selv står for barnets opplæring. Det er ikke krav om forhåndsgodkjenning, og foreldrene kan bestemme hvordan undervisningen skal gjennomføres.

Hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den som gis i offentlige skoler. Det betyr at du må forholde seg til de samme lovreglene og forskrifter om opplæringens formål og innhold som den offentlige skolen. Dere må også i hovedsak følge læreplanene som gjelder for den offentlige grunnskolen.

Før du starter med privat hjemmeundervisning må du sende skriftlig beskjed til kommunen om det. Rektor ved skolen barnet ditt skulle gått på vil få ansvar for å føre tilsyn med hjemmeundervisningen, og du vil bli innkalt til et møte for å legge en plan for tilsynet.

Du skal gi beskjed til fagetat i Fredrikstad kommune postmottak@fredrikstad.kommune.no

eller
Fredrikstad kommune
Utdanning- og oppvekstseksjonen
postboks 1405
1602 Fredrikstad

Spørsmål og svar om skole

Lover og forskrifter

Sist oppdatert: 07. september 2023