Min side Meld fra
Kontakt oss

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4.klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7.klasse. Eleven må være bosatt i kommunen og innmeldt ved en skole.

Hvordan søker jeg?

Fra 1.mars kan du søke om plass på SFO.

Frist for å melde nye barn inn på SFO er 1. april for oppstart i august. For 1. trinnselevene slutter barnehageåret 31. juli, og skoleåret starter 1. august. SFO kan starte tidligere for 2.-4. trinn. 

Slik gjør du:

 • Logg inn med ID-porten
 • Klikk på Foreldreportal, og velg deretter søknader, søk SFO-plass.

Du kan ikke bruke nettleseren Explorer. Du kan heller ikke søke SFO-plass inne i Vigilo-appen.

Endre eller si opp plassen

Du kan søke om hel plass, halv plass, morgenplass og ettermiddagsplass. Halv plass er 10 hele dager pr. mnd. Ettermiddagsplass er ettermiddag hver dag.

Det kan være ulikt tilbud fra skole til skole. Du må avtale endring av plass med skolen før begynnelsen på neste måned.

Du kan si opp plassen med minst 1 mnd. varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Du må betale full pris i oppsigelsestiden.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du reduserer oppholdstiden.

Trenger du hjelp? Da kan du lese denne veilederen, eller ta kontakt med SFO-leder på den skolen barnet ditt går.

Hva koster SFO-plassen?

Fra skolestart høsten 2023 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1. trinn og 2. trinn.

Det er ikke søskenmoderasjon.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon under.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Fredrikstad kommune innførte 1. februar 2023 en prisøkning på kr. 200,- pr måned før prisvekst for hel plass i SFO. Fra samme dato bortfalt også muligheten til å få søskenmoderasjon.

Fra skolestart høsten 2023 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1. trinn og 2. trinn.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon på disse sidene. 

Type plass (skoleåret 2023/24)

Satser for 1. og 2.trinn (12 timers gratis SFO er trukket fra):

 • Hel plass/heltid (3213 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 1 606 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass (2570 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 963 pr. mnd. 

Satser for 3. og 4.trinn:

 • Hel plass (heltid): kr 3 213 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 570 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 606 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 285 pr mnd. 

Helårstilbud: Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 220 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 220 pr mnd.
 • Halv plass: kr 151 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

Søskenmoderasjon
Ordningen med søskenmoderasjon opphører fra 1.februar 2023.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 589 050 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2023:

Satser for 1. og 2.trinn: 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

 

Kr 1 606
Ettermiddagsplass 80% Kr 963
Halv plass 50% Kr 0
Morgenplass 40% Kr 0

Satser for 3. og 4.trinn:

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 3 213
Ettermiddagsplass 80% Kr 2 570
Halv plass 50% Kr 1 606
Morgenplass 40% Kr 1 285

 

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du søkt og fått tildelt plass ved oppstart til nytt skoleår, betaler du fra 1.august. Ellers i året betaler du fra den datoen barnet er tildelt plass.

Søknadsfrist for å få reduksjon i foreldrebetalingen fra og med august er 1. juni.

Sånn søker du reduksjon 
 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Oppstart av nytt skoleår

Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Ellers i året, betales det fra den dato barnet er tildelt plass.

Betaling og åpningstider

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Fredrikstad kommune innførte 1. februar 2023 en prisøkning på kr. 200,- pr måned før prisvekst for hel plass i SFO. Fra samme dato bortfalt også muligheten til å få søskenmoderasjon.

Fra skolestart høsten 2023 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1. trinn og 2. trinn.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon på disse sidene. 

Type plass (skoleåret 2023/24)

Satser for 1. og 2.trinn (12 timers gratis SFO er trukket fra):

 • Hel plass/heltid (3213 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 1 606 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass (2570 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 963 pr. mnd. 

Satser for 3. og 4.trinn:

 • Hel plass (heltid): kr 3 213 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 570 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 606 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 285 pr mnd. 

Helårstilbud: Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 220 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 220 pr mnd.
 • Halv plass: kr 151 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

Søskenmoderasjon
Ordningen med søskenmoderasjon opphører fra 1.februar 2023.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 589 050 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2023:

Satser for 1. og 2.trinn: 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

 

Kr 1 606
Ettermiddagsplass 80% Kr 963
Halv plass 50% Kr 0
Morgenplass 40% Kr 0

Satser for 3. og 4.trinn:

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 3 213
Ettermiddagsplass 80% Kr 2 570
Halv plass 50% Kr 1 606
Morgenplass 40% Kr 1 285

 

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Åpningstider

SFO har åpent i alle skolens ferier med feriestengt 4 uker i juli. SFO er stengt jule- og nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.

SFO holder stengt i 5 planleggingsdager pr. år i følge skoleruta.

Daglig åpningstid er normalt klokka 7–16.30, lokale variasjoner kan forekomme.

Vedtekter og lovverk
Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Spørsmål og svar om skole

Sist oppdatert: 07. september 2023