Min side Meld fra
Kontakt oss

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4.klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7.klasse. Eleven må være bosatt i kommunen og innmeldt ved en skole.

Hvordan søker jeg?

Frist for å melde nye barn inn på SFO er 1. april for oppstart i august.

Meld inn barnet ditt i SFO i Vigilo

Slik gjør du:

 • Logg inn med ID-porten
 • Klikk på Foreldreportal, og velg deretter søknader, søk SFO-plass.

Du kan ikke bruke nettleseren Explorer. Du kan heller ikke søke SFO-plass inne i Vigilo-appen.

Gratis 12-timers SFO for 1.klassinger

Regjeringen har innført gratis 12 timers SFO pr. uke for 1. trinnselevene skoleåret 2022/2023.

Foresatte skal søke på SFO på vanlig måte. 

Fradraget kommer på en faktura etter at du har fått vedtak, og har da tilbakevirkende kraft.

Endre eller si opp plassen

Endre eller si opp plassen i Vigilo (ikke i Vigilo-appen)

Du kan søke om hel plass, halv plass, morgenplass og ettermiddagsplass. Halv plass er 10 hele dager pr. mnd. Ettermiddagsplass er ettermiddag hver dag.

Det kan være ulikt tilbud fra skole til skole. Du må avtale endring av plass med skolen før begynnelsen på neste måned.

Du kan si opp plassen med minst 1 mnd. varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Du må betale full pris i oppsigelsestiden.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du reduserer oppholdstiden.

Trenger du hjelp? Da kan du lese denne veilederen, eller ta kontakt med SFO-leder på den skolen barnet ditt går.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du søkt og fått tildelt plass ved oppstart til nytt skoleår, betaler du fra 1.august. Ellers i året betaler du fra den datoen barnet er tildelt plass.

Søknadsfrist for å få reduksjon i foreldrebetalingen fra og med august er 1. juni.

Reduksjon i foreldrebetalingen, mer informasjon

Sånn søker du reduksjon 
 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Oppstart av nytt skoleår

Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Ellers i året, betales det fra den dato barnet er tildelt plass.

Betaling og åpningstider

Hva koster tjenesten?

Gratis 12-timers SFO for 1.klassinger

Regjeringen har innført gratis 12 timers SFO pr. uke for 1. trinnselevene skoleåret 2022/2023. 

Foresatte skal søke på SFO på vanlig måte. 

Fradraget kommer på en faktura etter at du har fått vedtak, og har da tilbakevirkende kraft.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 898 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 318 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 449 pr mnd. (fra 1. aug 2022)
 • Morgenplass: kr 1 159 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 212 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 212 pr mnd.
 • Halv plass: kr 146 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

I tråd med regjeringens budsjettforlik skal det innføres gratis halvdagsplass i SFO fra nytt skoleår august 2022. Som følge av dette, vil tilpasset plass- og prismodell for SFO legges fram ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Vedtatt justert modell vil være gjeldende fra og med august 2022.

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2022 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 531 300 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2022
 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 531 300 Inntekt over kr 531 300
Hel plass

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 2 898
Ettermiddagsplass Kr 2 318
Halv plass Kr 1 449 (fra 1.8.22)
Morgenplass Kr 1 159

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Åpningstider

SFO har åpent i alle skolens ferier med feriestengt 4 uker i juli. SFO er stengt jule- og nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.

SFO holder stengt i 5 planleggingsdager pr. år i følge skoleruta.

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.00 - 16.30, lokale variasjoner kan forekomme.

Vedtekter og lovverk
Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Spørsmål og svar om skole

Ofte stilte spørsmål og svar om skole.

Kontaktinformasjon til skolene

Sist oppdatert: 14. november 2022