SFO - skolefritidsordning

Reduksjon i egenbetalinger for SFO, foreldrebetaling

Betaling for SFO-plassen under korona-krisen

Det vil ikke bli avkrevd betaling for SFO for perioden dette var stengt. Etter gjenåpning har regjeringen bestemt at det er vanlige vedtekter og takster som gjelder. Ifølge vedtektene skal plasser som ikke ble sagt opp før 1.mars betales til og med 30. juni. Les mer om faktureringen

Har du spørsmål til fakturaen under Korona-krisen, må du sende en epost til komkrav@fredrikstad.kommune.no

 

Kort fortalt

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4.klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7.klasse. 

Eleven må være bosatt i kommunen og innmeldt ved en skole. 

Ny elever fra skoleåret 2021 kan søke plass fra mars.

Ønsker du plass, må du melde inn barnet ditt her.

Slik søker du:

 • Logg inn med ID-porten
 • Klikk på Foreldreportal, og velg deretter søknader, søk SFO-plass.

Du kan ikke bruke nettleseren Explorer. Du kan heller ikke søke SFO-plass inne i Vigilo-appen.

Frist for å melde inn er 1. april for nytt skoleår.

Endre eller si opp plassen

Du kan søke om hel plass, halv plass, morgenplass og ettermiddagsplass. Halv plass er 11 hele dager pr. mnd. Ettermiddagsplass er ettermiddag hver dag.

Det kan være forskjeller i tilbud fra skole til skole. Du må avtale dette med skolen før begynnelsen på neste måned.

Du kan si opp plassen med minst 1 mnd. varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Du må betale full pris i oppsigelsestiden.

Du kan ikke si opp plassen etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni.

Skal du endre eller si opp plassen, må du gjøre det på Vigilos hjemmeside, ikke i appen. Du kan ikke bruke nettleseren Explorer.

Du kan søke om endring eller si opp plassen her

Trenger du hjelp? Da kan du lese denne veilederen, eller ta kontakt med SFO-leder på den skolen barnet ditt går.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du søkt og fått tildelt plass ved oppstart til nytt skoleår, betaler du fra 1.august. Ellers i året betaler du fra den datoen barnet er tildelt plass.

Søknadsfrist for å få reduksjon i foreldrebetalingen fra og med august er 1. juni.

Les mer om reduksjon i foreldrebetalingen

Hvordan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Bruk nettleseren Google Chrome
 • Gå inn på https://vigilo.no/fredrikstad/
 • Logg inn med ID-porten
 • Her ser du dine barn med plass i barnehage eller SFO/skole
 • Klikk på navnet ditt, eller klikk søknad om redusert betaling.

Se også veiledning på Vigilo hjelpesenter

Oppstart av nytt skoleår

Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Ellers i året, betales det fra den dato barnet er tildelt plass.

Betaling og åpningstider

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 827 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 261 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 697 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 131 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 207 pr mnd.


  For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.
  Hel plass: 220 pr dag.
  Ettermiddagsplass: 165 pr dag.
  Morgenplass: 110 pr dag.

  Søskenmoderasjon
  Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

  Reduksjon på grunn av lav inntekt

  Fra 1. januar 2021 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 518 275 kr per år kunne få søke om å
  redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

  Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av
  selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
    
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.


Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen, med minst 3 måneders varighet, er foresatte
pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved
separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i
måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.
  

Andre bestemmelser for SFO

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7.klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det framlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Åpningstider

SFO har åpent i alle skolens ferier med feriestengt 4 uker i juli. SFO er stengt jule- og nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før Skjærtorsdag.

SFO holder stengt i 5 planleggingsdager pr. år i følge skoleruta.

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.00 - 16.30, lokale variasjoner kan forekomme.

Vedtekter og lovverk
Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Flere spørsmål og svar om skole

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og svar om skole.

spørsmål

dette er spørsmål

Kontakt oss

Ta kontakt med Servicetorget eller den enkelte skole om du trenger hjelp.

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 10. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.