Min side Meld fra
Kontakt oss

Øra miljøutvalg

j

Øra miljøutvalg møtes 3-4 ganger i året. Kommunen har funksjon som sekretær i utvalget og har ansvar for at innkalling og møtereferater sendes ut til medlemmene. Møtene foregår ute hos medlemsbedriftene. Her utveksler man bl.a. informasjon om nye prosesser og miljøtiltak. På denne måten vil de enkelte medlemmer være oppdatert på hva som foregår i sitt nærmiljø. Referatet fra møtene godkjennes før det legges ut som et offentlig dokument hos kommunen.

Øra miljøutvalg har installert en målestasjon for registrering av temperatur, vindretning og vindstyrke. Hensikten med værstasjonen er blant annet å få informasjon om spredning og nedslagsområde ved et utslipp til luft. Gjennom dette vil vi kunne gi riktig informasjon til befolkningen, ansatte og presse.

Om oss

Medlemsbedrifter:

Acinor AS

 • www.acinor.no 
 • Kontaktperson
  Rolf Egil de Flon. Tel: 69 38 40 82.
 • Bedriftens aktivitet
  Import, salg og distribusjon av kjemikalier.
 • Utslipp til luft
  Ingen utslipp.
 • Utslipp til vann
  Ingen utslipp.
 • Utslipp til jord
  Ingen utslipp.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Nei.
 • Støy
  Støy fra biltrafikk
 • Lukt
  Nei.
 • Transport
  I gjennomsnitt 10-20 transporter per uke. Ca 15-20 båtanløp per år.
 • Miljøsertifisering
  Sertifisert av Intertek etter ISO 14001 for import, salg og distribusjon av kjemikalier.
 • Sikkerhet og beredskap
  Medlem av Felles Industrivern Øra.
Barco Fredrikstad AS

 • www.barco.com
 • Kontaktperson
  Kent Paulsen, industrivernleder. Tel: 48 01 33 33. Elin Østmoe, kvalitetssikringsleder. Tel: 48 01 33 28
 • Bedriftens aktivitet
  Utvikling og produksjon av projectorer.
 • Mengder
  Ca 5000 enheter pr år.
 • Utslipp til luft
  Ingen.
 • Utslipp til vann
  Ingen.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Ikke påkrevet.
 • Støy
  Ingen.
 • Lukt
  Ingen
 • Transport
  Snitt pr. dag: Under 7,5 t: 10,8. Over 7,5 t: 1,4.
 • Miljøsertifisering
  Ingen, jobber etter ISO14001.
 • Sikkerhet og beredskap
  Industrivern, C-TPAT sertifisert.
Borg Havn IKS

 • www.borg-havn.no
 • Kontaktperson
  Per Kristian Johansen, Havnekaptein. Mob: 99 56 77 88.
 • Bedriftens aktivitet
  Havneadministrasjon, lager utleie, logistikk funksjon ift sjøgående transport, lossing og lasting av skip.
 • Mengder
  Ca. 1,477 millioner tonn godsomslag i den offentlige delen av havna.
 • Støy
  Laste/loss-arbeider kan gi støy og støv.
 • Transport
  150-200 kjøretøy pr. dag.
 • Sikkerhet og beredskap
  Beredskapsbåt for IUA og assistere brannvesen og politi.
Byens Marker Vel (BMV)  
 • Kontaktperson Co/ Stein F.Walle, leder. Torsnesveien 13, 1630 Gamle Fredrikstad. Tel: 417 47 070.
 • Velforeningens nedslagsfelt Øra, Thorslund, Gansrød og omrødet sydøst for Kongsten.
 • Kjernesaker   Byens Marker Velforening er partipolitisk nøytral og arbeider generelt for å: - Fremme medlemmenes felles interesse i distriktet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. - Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål og bærer utgiftene alene eller sammen med andre institusjoner eller personer. - Arrangere tilstelninger av opplysende eller underholdende art.
 • Aktuelle saker (2017) - Åpning av ny Torsnesvei 2017. - Etablering av den vedtatte buffersone mote Øra industriområde - Vedlikehold av Kyststien (den delen som sogner til vårt område) - Lyssetting av eika ved krysset Oldenborgila/Turveien/Torsnesveien - Restaurering og ivaretakelse av ”Clementzkilden”, også kjent som Oldenborgila
Denofa AS
 • www.denofa.no.
 • Kontaktperson
  Geir B. Jensen. Tel: 69 39 50 91.
 • Bedriftens aktivitet
  Produksjon og salg av soyamel, soyaolje og lecithin.
 • Mengder
  Soyabønner (råvarer): ca. 420.000 tonn/år. Soyamel (til fôr): 325.000 tonn/år. Soyaolje (til fôr/mat): 85.000 tonn/år. Lecithin (til mat): 2.500 tonn/år.
 • Utslipp til luft
  Vanndamp og små mengder heksan.
 • Utslipp til vann
  Vann fra prosessen til elv.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Konsesjonen fra Miljødirektoratet gir rammer for produksjonsmengde og utslipp av fett, organisk materiale og heksan. www.norskeutslipp.no
 • Støy
  Lite støy.
 • Lukt
  Noe lukt av soya.
 • Transport
  Ca. 25 lastebiler pr. dag.
 • Miljøsertifisering
  ISO 14001.
 • Sikkerhet og beredskap
  Er med i industrivernet i Øra Industripark.
Fredrikstad bedriftshelsetjeneste SA
 • www.fbht.no
 • Kontaktperson
  Tove Zimmermann Gjermundsen. Tel: 69 35 80 90.
 • Bedriftens aktivitet
  Forebyggende helsearbeid.
 • Utslipp til luft
  Ingen.
 • Utslipp til vann
  Ingen.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Nei.
 • Støy
  Nei.
 • Lukt
  Nei.
Fredrikstad Innovasjonspark AS

 • www.innovasjonsparken.no
 • Kontaktperson
  Daglig leder Pål Tandberg. E-post: pal.tandberg@frip.no
 • Bedriftens aktivitet
  Utleievirksomhet og kaianlegg. Leietakere med produksjon har egne
  tillatelser.
 • Mengder
  Ingen egen produksjon. Driver utleid tankkapasitet.
 • Utslipp til luft
  Nei.
 • Utslipp til vann
  Dreneringsvann og overvann.
 • Utslipp til jord
  Ingen utslipp. 
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Ja, grunnet utleie av tankanlegg.
 • Støy
  Nei.
 • Lukt
  Ingen.
 • Transport
  Liten transport til og fra egen virksomhet. I perioder publikumsrettet aktivitet i Hydrogenfabrikken og Velferdshuset..
 • Miljøsertifisering
  Nei.
 • Sikkerhet og beredskap
  Medlem av felles industrivern.
Fredrikstad kommune - rådhuset

 • www.fredrikstad.kommune.no
 • Kontaktperson
  Christine Rosenvinge (sekretær for Øra miljøutvalg). Tel: 69305645 / Mob: 98802271.
 • Bedriftens aktivitet
  Kommunale tjenester.
 • Utslipp til luft
  Utslipp er primært knyttet til transport: Ansatte bruker private biler i tjenesten. Dreier seg om ca 200 000 km årlig. Utslippene fra den samlede bil- og maskinparken var i 2016 ca 2 000 tonn CO2. Ansatte kjørte egne biler ca 1,4 mill km noe som er beregnet til 222 tonn CO2.
 • Utslipp til vann
  Ingen utover vaskemidler.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Nei.
 • Støy
  Ingen.
 • Lukt
  Ingen.
 • Transport
  Rådhuset har 38 elbiler og 11 biogass-biler. Utover dette foregår transport i ansattes egne biler (se over).
 • Miljøsertifisering
  Miljøfyrtårn.
 • Sikkerhet og beredskap
  Kommunen har egen beredskapsleder ved Ole Lorang Bøklepp. Tel : 69 306027 / mob: 90835626.
Frevar KF (Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak)

 • www.frevar.com
 • Kontaktperson
  Elin Marie Rustad. Tel: 69 35 73 05
 • Bedriftens aktivitet
  Produserer drikkevann, renser avløpsvann, biogass, avfallsbehandling ved energigjenvinning, mottaksstasjon for grovavfall fra husholdninger, deponidrift.
 • Mengder
  Drikkevann 15 – 16 mill. m3 pr år. Renset avløpsvann ca 15 mill m3 pr år. Biogassproduksjon oppgradert til drivstoffkvalitet ca 2 mill Nm3 pr år. Energigjenvinning av avfall ca 90.000 tonn pr år. Produsert energimengde i form av damp til industrien på Øra ca 230 GWh pr år.
 • Utslipp til luft
  Utslipp av renset røkgass fra energigjenvinningsanlegget.
 • Utslipp til vann
  Utslipp av renset avløpsvann til Glomma.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Nei. Har konsesjoner fra Fylkesmannen for: Avløpsrenseanlegget, inkl biogassproduksjon, energigjenvinningsanlegget, deponidrift og mottak og forbehandling av organisk substrat. I tillegg er vannverket godkjent av Mattilsynet.
 • Støy
  Noe bakgrunnsstøy fra maskinerier og anlegg.
 • Lukt
  Normalt ikke. Har vært tilfeller med lukt fra renseanleggets råtnetanker.
 • Miljøsertifisering
  Hele bedriften er miljøsertifisert iht ISO 14001. I tillegg er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001.
 • Sikkerhet og beredskap
  Er medlem av Industrivernet Øra (NOKAS Beredskap).
Gudeberg lokalsamfunnsutvalg
 • Kontaktperson
  Fredrik Ellefsen, leder. E-post: fredrik@ellefsens.net Adr: Movigs gate 37B, 1632 Gml Fredrikstad Mob: 412 18 569.
 • Velforeningens nedslagsfelt
  Gudeberg skolekrets.
 • Kjernesaker
  Trygt bomiljø. Gode kulturopplevelser i nærmiljø . Tur og naturopplevelser. Kunnskap om eget område. Utvikling av samarbeid mellom beboere/industri/kommune.
Gyproc AS

 • www.gyproc.no
 • Kontaktperson
  Helena Karlsen. Tel: 69 35 75 00
 • Bedriftens aktivitet
  Bedriften produserer og selger gipsplater for det norske markedet. I tillegg selger vi stålprofiler, verktøy og tilbehør for bruk til og for gipsplater.
 • Mengder
  Ca 11 000 000 m2 pr år.
 • Utslipp til luft
  Gipsstøv, CO2, NOX, Kvikksølv, Metan, N2O, SO2. For årlige utslippsmengder; se Miljødirektoratets internettsider eller vår Miljørapport som kan lastes ned på vår internettside.
 • Utslipp til vann
  Kun vann.
 • Utslipp til jord
  Nei.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Ja, Gyproc AS har utslippstillatelse, med krav om årlig rapportering av blant annet utslippstall. Utslippene av støv fra prosessen til luft ansees ikke å gi helseskadelige virkninger da konsentrasjonene er små. Vi har i alt 8 utslippspunkter til luft som måles årlig. Kontroll av støvfiltrene følger et eget internt kontinuerlig program og kontrolloppfølging. Se www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Den eksterne støyen fra fabrikken er lav. Det gjennomføres jevnlig støymålinger i fabrikkens nærområde. Selv om det var vanskelig å skille støy fra fabrikken fra annen støy i området, ligger støyen ved målestedene under grensene angitt i konsesjonen.
 • Lukt
  Ingen.
 • Transport
  Bedriftens beliggenhet er avgjørende for valg av transportmidler. All uttransport fra bedriften skjer i dag med en eller annen form for motorisert trekkraft. Gyproc AS forsøker å optimalisere transportarbeidet, blant annet gjennom god transportplanlegging. Vi fokuserer på at våre transportører distribuerer produktene mest mulig effektivt for å redusere miljøpåvirkningen.Vi arbeider aktivt sammen med transportørene for å finne løsninger som gir minst skade på våre produkter, og mest mulig effektiv og miljøriktig transport. Andel store lass øker, det vil si tonn pr. utlevering øker. Kapasitetsutnyttelse av transport er noe vi ønsker å hjelpe våre kunder med. Det skal være lønnsomt for våre kunder å velge fulle lass. Og vår beliggenhet er gunstig med tanke på båttransport fordi vi ligger nær havneanlegget i Fredrikstad.
 • Miljøsertifisering
  ISO 14001 for miljø. ISO 50001 for energiledelse.
 • Sikkerhet og Beredskap
  Industrivern. Grunnleggende beredskapsklasse.
 • Annen informasjon
  Vår Miljørapport oppdateres årlig og kan lastes ned fra våre internettsider. Ta eventuelt kontakt og vi sender et eksemplar.
Kalleraodden Velforening
 • Kontaktperson
  Gunnar Bolæren Hansen. Tel: 901 07 254. E-post: axbol@stabilnett.no.
 • Velforeningens nedslagsfelt
  Kalleraodden, Kråkerøy. 23 husstander. Etablert 1993.
 • Kjernesaker
  Opparbeiding av fellesområde, vedlikehold av fellesbrygge og generelle tiltak for trivsel og bomiljø.
Kemetyl Norge AS
 • Kontaktperson
  Trond Syversen. Mob: 950 86 839.
 • Bedriftens aktivitet
  Spylevæsker, spritbaserte overflate- og hånd desinfeksjoner, teknisk sprit og Isopropanol, spritbaserte kjølemedier til industrielt bruk, Pharma sprit i bulk.
 • Mengder
  Ca 33.000 m3/9.5 mill enheter pr år, hvorav ca 6,5 mill enheter spylevæske (3 ltr pose og 4 ltr kanne).
 • Utslipp til luft
  Ingen.
 • Utslipp til vann
  Vaskevann fra produksjon.
 • Utslipp til jord
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Konsesjon fra dsb (brannsikkerhet) og Tolldirektoratet (import og denaturering av sprit). Se www.norskeutslipp.no
 • Støy
  Ingen.
 • Lukt
  Ingen.
 • Transport
  Ca 25 trailere pr døgn med pallegods.
 • Miljøsertifisering
  Nei.
 • Sikkerhet og beredskap
  Medlem i industrivernet ved ØIP.
Kemira Chemicals AS

 • www.kemira.no
 • Kontaktperson
  Tore Hunn, miljøsjef. Mob: 97029410 / Tel: 69 35 85 85.
  Ole Kielland, fabrikksjef. Tel: 69 35 85 58.
 • Bedriftens aktivitet
  Kjemikalier til rensing av vann og avløp.
 • Mengder
  85000 tonn pr år.
 • Utslipp til luft
  Vanndamp, karbondioksid, saltsyre, svoveldioksid.
 • Utslipp til vann
  Oppsamling i spillvannstank med gjenbruk. Det øvrige leveres til avløpsanlegget på Frevar.
 • Utslipp til jord
  Ingen utslipp.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Ja, revidert 24.04.2010. Risikoklasse 3: IPPC-bedrift. Se www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Lavt støynivå i bedriften. Kun støy fra pumper, viftekjølere, hjullaster, tankbiler.
 • Lukt
  Saltsyre.
 • Transport
  Estimert til  ca 50 laster pr uke (vesentlig tankbiler).
 • Miljøsertifisering
  ISO-14001, Lioyds' sertifiseringsorgan.
 • Sikkerhet og beredskap
  Kemira er plassert i beredskapsklasse 2  og har eget industrivern. Vi rapporterer årlig til NSO. Industrivernleder: Tore Hunn. Innsatsleder: Ansten Gøtz.
Kronos Titan AS

 • https://kronostio2.com/ 
 • Kontaktperson
  Jan Klauset. Tel: 69 30 90 70.
 • Bedriftens aktivitet
  Produserer pigment (titandioksid) og jernsulfatforbindelser.
 • Mengder
  Produksjonskapasitet på 31000 tonn pigment pr år. I tillegg forskjellige jernsulfatforbindelser tilsvarende ca.120000 tonn pr år med copperas.
 • Utslipp til luft
  Vesentlig støv og SO2 som er regulert gjennom utslippstillatelse.
 • Utslipp til vann
  Vesentlig svovelsyre, jernsulfat og enkelte metallforbindelser som er regulert gjennom utslippstillatelse.
 • Utslipp til jord
  Nei.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Ja. Se www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Støy fra produksjonsutstyr kan forekomme.
 • Lukt
  Svovelsur lukt fra oppslutningstrinn i prosessen kan forekomme.
 • Transport
  Ca 6 biler med produkt pr dag (fordelt likt på pigment og jernsulfat).
 • Miljøsertifisering
  ISO14001.
 • Sikkerhet og beredskap (evt. Industrivern etc.)
  Eget industrivern.
Mills AS, avd Fredrikstad 
 • http://www.mills.no/selskap/forside
 • Kontaktperson
  Eirin Skovly. Tel: 970 73 874. E-post: eirin.skovly@mills.no
 • Bedriftens aktivitet
  Produksjon av margarin, matfett, oljer, majones og kaviar, sant Mills sentrallager.
 • Mengder 
  38 500 tonn pr. år.
 • Utslipp til luft 
  CO2 utslipp fra fyringsanlegget.
 • Utslipp til vann
  Fabrikken har eget renseanlegg.
 • Utslipp til jord
  Ingen utslipp.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Nei.
 • Støy
  Støy fra biltrafikk.
 • Lukt 
  Ingen lukt.
 • Miljøsertifisering 
  Nei.
 • Sikkerhet og beredskap 
  Eget industrivern.
Møllerodden velforening
 • Kontaktperson
  Kjell Werner. Mob: 905 62 961.
 • Velforeningens nedslagsfelt
  Møllerodden.
 • Kjernesaker
  I forhold til Øra er foreningen opptatt av å dempe problemene med støy, støv og lukt.
Naturvernforbundet i Østfold
Norsk Gjenvinning Metall AS, avd Fredrikstad

 • www.norskgjenvinning.no
 • Kontaktperson
  Jan Martin Rasmussen. Mob: 952 96 381.
  E-post: jan.martin.rasmussen@ngn.no
 • Bedriftens aktivitet
  Gjenvinning av jern og metall.
 • Mengder
  Behandler 250 000 tonn pr år.
 • Utslipp til luft
  Utslippsgrenser: støv – 1000 g/timen.
 • Utslipp til vann
  Ingen, overvann via oljeutskiller.
 • Utslipp til jord
  Ingen, tette dekker og oljeutskiller.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Vi har konsesjon fra Fylkesmannen i Østfold. Se www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Støygrenser: Dag=50 dB(A), kveld/natt=45 dB(A), natt (23-07)=60 dB(A).
 • Lukt
  Ingen lukt.
 • Transport
  10 000 biler til og fra anlegget årlig.
 • Miljøsertifisering
  NS ISO 9001. NS ISO 14001. OHSAS 18001.
 • Sikkerhet og beredskap
  Beredskapsplaner og etablering av industrivern i 2018. 
Norsk Metallfragmentering Øst AS

 • post@nmfost.no
 • Kontaktperson
  Knut Sørlie. Tel: +47 951 30 186.
 • Bedriftens aktivitet
  Gjenvinning.
 • Mengder Ca. 100.000 tonn
 • Utslipp til luft
  Utslipp fra luftrensesystem (wet scrubber). Bedriften har utslippstillatelse fra fylkesmannen i Østfold som regulerer alle utslipp til vann og luft ,samt støy.
 • Utslipp til vann
  Overflate vann fra faste dekker som går via oljeutskiller.
 • Utslipp til jord
  Ingen, alle flater har faste dekker.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Østfold. www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Støy regulert i utslippstillatelse. Støy genereres ved produksjon.
 • Lukt
  Ingen aktiviteter som bør gi luktproblemer.
 • Transport
  Varer kommer inn via bil til anlegget  eller båt i bulk til Borg Havn. Ut går varer i skipscontainer over Borg Havn eller i bulk.
 • Miljøsertifisering
  Bedriften vil bli sertifisert i løpet av 2013 i.h.t NS ISO 9001 og NS Iso 14001.
 • Sikkerhet og beredskap
  Ikke etablert industrivern.
Reichhold AS

 • www.reichhold.com
 • Kontaktperson
  Petter Hemmingsen‐Knutsen. Tel: 69 35 70 00.
 • Bedriftens aktivitet
  Produsent av umettet polyester, top‐ og gelcoat.
 • Mengder
  Ca 23 000 tonn.
 • Utslipp til luft
  Litt utslipp fra pipe på renseanlegg (NOx, VOC, CO, støv), men alle verdier ligger langt under grensene i utslippstillatelsen/konsesjonen fra Miljødirektoratet.
 • Utslipp til vann
  Ikke noe utslipp til vann.
 • Utslipp til jord
  Ikke noe utslipp til jord.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Reichhold AS har konsesjon fra Miljødirektoratet som gir rammer for produksjonsmengde, utslipp til luft fra renseanlegg, diffuse utslipp av styren og utslipp til vann. www.norskeutslipp.no
 • Støy
  Lite støy fra bedriften (støysonekart er utarbeidet og sendt til Fredrikstad kommune).
 • Lukt
  Noe lukt av styren fra diffuse utslipp.
 • Transport
  Ca. 15 pr. dag.
 • Miljøsertifisering
  Nei.
 • Sikkerhet og beredskap
  Reichhold AS er med i det felles industrivernet som driftes av Øra Industripark.
Skangas AS

 • www.skangas.no
 • Kontaktperson
  Christer Nilsson. Tel: +46 727 260 445.
 • Bedriftens aktivitet
  Omlasting og distribusjon av flytende naturgass/LNG (Liquified Natural Gas).
 • Mengder
  Kan lagre maks 2600 tonn LNG på terminalen. Maks omsetning 75000 tonn LNG/år.
 • Utslipp til luft
  Ingen regulære/planlagte utslipp til luft.
 • Utslipp til vann
  Ingen utslipp
 • Utslipp til jord
  Ingen utslipp.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektortatet?
  Ikke konsesjonspliktig.
 • Støy
  Støy fra biltrafikk.
 • Lukt
  Nei.
 • Transport
  I gjennomsnitt 40 biler/uke, ved maksimal omsetning. Ca. 30 båtanløp/år ved maksimal omsetning.
 • Miljøsertifisering
  Nei.
 • Sikkerhet og beredskap
  Bemanning dagtid og vaktordning.
Stene Stål gjenvinning AS
 • post@stenestaal.no
 • Kontaktperson
  Øyvind Stene. Mob: 911 86 888.
 • Bedriftens aktivitet 
  Gjenvinning av jern og metaller, mottak av vrakbiler.
 • Mengder (produksjon, salg etc)
  Ca. 30 000 tonn.
 • Utslipp til luft 
  Utslippstillatelse fra Fylkesmann.
 • Utslipp til vann (elv, overvann, etc)
  Overvann fra fastdekke som går via oljeutskiller.
 • Utslipp til jord (aktiviteter til utette flater, etc)
  Ingen.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Utslippstillatelse fra Fylkesmann.
 • Støy (aktiviteter som gir/kan gi støy til omgivelsene)
  Regulert i utslippstillatelse.
 • Lukt 
  Ingen.
 • Miljøsertifisering 
  NS-ISO 14001.
 • Sikkerhet og beredskap (evt. industrivern, etc.)
  Beredskapsplan.
Unger Fabrikker AS

 • www.unger.no
 • Kontaktperson
  John-Kåre Egeland. Tel: 90 77 48 45. 69 70 82 22.
 • Bedriftens aktivitet
  Produksjon av vaskeaktive stoffer til industri og husholdning.
 • Mengder
  45000 tonn.
 • Utslipp til luft
  SO2, SO3, CO2.
 • Utslipp til vann
  KOF.
 • Har bedriften konsesjon fra Miljødirektoratet?
  Konsesjon på utslipp til luft og vann, samt støy. Se www.norskeutslipp.no.
 • Støy
  Vifter og støvsugeranlegg, tankbåter.
 • Lukt
  Svovelgasser.
 • Miljøsertifisering
  Responsible care.
 • Sikkerhet og beredskap
  Industrivern – 28 personer. ISPS.
Østfold politidistrikt, Plan- og beredskapsseksjonen
 • Kontaktperson
  Jan Kevin Brunvoll, seksjonsleder/sikkerhetsleder. E-post: jan.kevin.brunvoll@politiet.no.
 • Sikkerhet og beredskap
  Ved akutte tilfeller ring 112.
 • For spørsmål innen sikkerhet og beredskap
  Kontakt Jan Kevin Brunvoll.
 • Annet
  Plan- og beredskapsseksjonen tilhører driftsenheten ”Fellesoperativ enhet”, og ligger i politihuset i Sarpsborg. Seksjonen er nært knyttet opp mot operasjonssentralen, som styrer alle enheter som er ute i patrulje. Operasjonssentralen er Lokal Rednings Sentral (LRS) ved redningsaksjoner.
Kontaktinformasjon
Leder
Elin Rustad
Telefon

69 35 73 05 (dir.) / 69 35 73 00

E-post
elirus@frevar.no
 
Utvalgssekretær
Eystein Kleiven
Telefon

69 30 56 27

E-post

eyskle@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

sett inn kartblokk

 

 


Se større kart