Min side Meld fra
Kontakt oss

Andre styrer råd og utvalg

Klageutvalget

5 medlemmer med varamedlemmer

Myndighet og ansvarsområde
Klageutvalget er opprettet etter forvaltningsloven § 28, annet ledd for, på vegne av bystyret, å behandle klager på enkeltvedtak.
Når klageutvalget tar en sak under realitetsbehandling, kan utvalget prøve alle sider ved saken inkludert forvaltningsskjønnet, og også nye momenter (jf. forvl. § 34, 2. ledd)

Medlemmer, møtedatoer og kontaktpersoner

Medlemmer:

Unni Mathisen (Ap)
Jan Erik Andersen (Ap)
Marianne Klever Næss (H)
John Nock (Frp)
Erika Nesteng (Bym)

Møtekalender for 1. halvår 2022:

  • 27.01.22
  • 17.02.22
  • 17.03.22
  • 21.04.22
  • 19.05.22
  • 16.06.22
  • 22.09.22
  • 20.10.22
  • 17.11.22
  • 15.12.22

Kontaktperson:

Sekretariat: Hanne Solberg Gullichsen, tlf: 69 30 62 93, e-post: hangul@fredrikstad.kommune.no

Skattetakstuvalget

3 medlemmer med varamedlemmer

Myndighet og ansvarsområde

Skattetakstutvalget skal fastsette skatteverdien på eiendommer på grunnlag av forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, eiendomsskatteloven § 8A-3.4.
Klageutvalg for eiendomsskattesaker
6 medlemmer med varamedlemmer
Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet
Klagenemd for eiendomskattesaker behandler klager på utskrevet eiendomsskatt.
Jfr. eiendomsskatteloven Kap. 6 om administrativ og rettslig prøving

Klageutvalg for eiendomsskattesaker

6 medlemmer med varamedlemmer
Medlem i formannskapet kan ikke være med i eiendomsskattenemnder, jfr. eiendomsskatteloven § 21.

Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet
Klagenemd for eiendomskattesaker behandler klager på utskrevet eiendomsskatt.
Jfr. eiendomsskatteloven Kap. 6 om administrativ og rettslig prøving.

Valgstyret

7 medlemmer representert i bystyret.

Myndighet og ansvarsområde

Valgstyret har ansvaret for å gjennomføre stortings-, sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg i henhold til gjeldende valglovgivning. Valgstyret har tilsvarende ansvar for å gjennomføre folkeavstemninger.
Avgjørelsesmyndighet
Valgstyret har myndighet som i henhold til valgloven tilligger bystyret, som det er anledning til å videredelegere, og som ikke er delegert til kommunedirektøren. Valgstyret har innstillingsrett til bystyret, jf. kommuneloven § 7.1


Alkoholpolitisk utvalg

Utvalget består av 5 medlemmer med stemmerett.
Hvert 4. år rulleres den alkoholpolitiske handlingsplanen og de alkoholpolitiske retningslinjene.

Myndighet og ansvarområde

Det oppnevnes et alkoholpolitisk utvalg som får i oppdrag å utarbeide forslag til revidert alkoholpolisk handlingsplan og retningslinjer, samt forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder for perioden 1.10.2020 til 30.9.2024, for Fredrikstad kommune.
Det forutsettes et samarbeid med kommunene i samarbeidsforumet MAKS.

Medlemmer

Utvalget består av 5 medlemmer med stemmerett, valgt av bystyret, og 2 medlemmer med tale- og forslagsrett, oppnevnt av Fredrikstad Næringsforening. Rådmannen ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget.
Som leder, nestleder og medlemmer av utvalget velges:
1. Leder: Victor Kristiansen (Ap)
2. Nestleder: Gøran Karlsen (Bym)
3. Medlem: Bjørnar Laabak (FrP).
4. Medlem: Hege Dubec (Ap)
5. Medlem: Anne Marte Frestad Andersen (H)
6. Line Jeppesen - Sentrumsleder
7. Rune Solberg – leder serveringsnæringen

17.mai-utvalget

2 medlemmer med varamedlemmer velges av bystyret.

Kontaktperson:
Margrete Kvalbein
E-post:kvamar@fredrikstad.kommune.no
Telefon: +4799577287

Øra miljøutvalg (ikke politisk)

Etikkråd - helse og velferd (ikke politisk)

 

Sist oppdatert: 31. mai 2021