Min side Meld fra
Kontakt oss

Styrer, råd og utvalg

Kommune-TV

Bystyret

Yvonne Meidell 

yvme@fredrikstad.kommune.no tlf.69 30 62 82/924 59 580

Om bystyret

Bystyret-2019-2023-Foto-Geir-Carlsson-Fredriksstad-Blad.jpg

Bystyret er Fredrikstad kommunes øverste organ og består av 53 medlemmer med varamedlemmer.

Bystyret er det øverste organet i kommunen, jf. kommuneloven § 5-3 første ledd. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke noe annet følger av lov, jf. kommuneloven § 5-3 andre ledd.

Bystyret kan delegere sin myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, til ordfører eller til kommunedirektør, innenfor rammen av kommuneloven eller annen lov, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd.

Bystyret vedtar selv følgende saker:

 • Alle saker som, etter lov eller forskrift, er tillagt bystyret å avgjøre.
 • Kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, skattevedtak og årsrapport for kommunen.
 • Saker av særlig viktighet, innenfor de grenser gjeldende lovgiving setter.
 • Uttalelser på vegne av Fredrikstad kommune om høringer av utredninger, lovforslag, forskrifter og ulike planer skal gis av bystyret, med mindre høringsforslaget i sin helhet faller inn under et politisk utvalgs oppgaver og myndighetsområde i dette reglementet. Administrasjonen kan avgi slike uttalelser på vegne av kommunen hvis sakene ikke har prinsipielle eller politiske dimensjoner.
 • Bystyrets egen saksbehandling.
 • Overordnet administrativ organisasjonsstruktur (kommuneområder/seksjoner).
 • Finansiering av kommunens drift og investeringer, herunder vedtak om låneopptak.

Bystyrets ansvar for økonomiforvaltning:
Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, jf. kommuneloven § 14-1 første avsnitt. Bystyret skal ifølge kommuneloven § 14-2 selv vedta:

 • økonomiplan og årsbudsjett
 • årsregnskap og årsberetning
 • finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi
 • regler for økonomiforvaltningen (økonomireglementet)
 • regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglementet)


Bystyrets arbeidsgiveransvar:
Bystyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen.

Bystyret skal selv ansette en kommunedirektør, jf. kommuneloven § 13- 1 første ledd.

Kommunedirektør har det løpende personalansvaret for alle ansatte, jf. kommuneloven § 13-1 syvende ledd.

Ordfører gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

 

Formannskapet

Tone Myhra
tonmyh@fredrikstad.kommune.no tlf.69 30 62 69/959 52 129

Om formannskapet

Formannskapet.JPG

13 medlemmer med varamedlemmer.

Formannskapets oppgaver:

Formannskapet er bystyrets arbeidsutvalg.

Bystyret gir formannskapet ansvar for

 • økonomiplan og årsbudsjett, årsregnskap
 • alkoholpolitikk
 • overordnet by- og samfunnsutvikling
 • internasjonalt arbeid
 • næringsutvikling
 • eiendomsforvaltning
 • eierskapsforvaltning

Formannskapet har også et særlig ansvar for driften av, og saksfeltene for øvrig, i kommunedirektørens sentrale staber.

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som bystyret vedtar, har formannskapet myndighet til å

 • foreta nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet til det enkelte tjenesteområde innenfor de aktuelle vedtatte investeringsrammene
 • godkjenne investeringer mellom 0,5 og 1,0 millioner kroner, som finansieres innenfor vedtatte driftsrammer
 • godkjenne investeringer mellom 0,5 og 1,0 millioner kroner for kommunedirektørens sentrale staber
 • avgi innstilling i alle saker til bystyret, med mindre annet følger av lov, forskrift eller dette reglementet
 • disponere bevilgningen til formannskapets disposisjon
 • inndra skjenkebevilling permanent eller midlertidig, ut over én måneds varighet, ved alvorlige brudd på alkoholbestemmelsene
 • treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • innstille ved tilsetting av kommunedirektør
 • vedta årsbudsjett og økonomiplan for kommunedirektørens sentrale staber
 • behandle årsrapport og andre rapporter for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta andre saker av prinsipiell betydning for kommunedirektørens sentrale staber
 • vedta salg eller bortfeste av næringseiendommer, som er utlagt til dette formål i stadfestet reguleringsplan
 • vedta endringer i kommunedirektørens sentrale staber, herunder opprette eller nedlegge staber og stabsvirksomheter, samt foreta justeringer i stabenes og stabsvirksomhetenes ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at stabens/virksomhetens karakter endres vesentlig
 • formannskapet får myndighet til å utøve bystyrets beslutningsmyndighet etter smittevernloven

Ordfører gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

 

Planutvalget

Om planutvalget

11 medlemmer med varamedlemmer.

Planutvalgets oppgaver:

Planutvalget har som formål å lede kommunens arbeid for bygnings- og reguleringsmyndigheten.

Myndighet og ansvarsområde:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • være planutvalg etter bestemmelsene i lov om planlegging og byggesaksbehandling (heretter pbl.) § 3-3 andre ledd 3. setning, samt ha de oppgavene som bystyret legger til utvalget
 • være høringsinstans for overordnede arealplaner, kommunedelplaner, kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan med oversiktsplan
 • avgi uttalelser i saker der planutvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig betydning for planutvalgets hovedarbeidsområder

I bygge- og fradelingsaker:

 • Avgjøre alle større byggesaker etter pbl. § 20-1, så som større blokkbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg, kaianlegg m.m.
 • Avgjøre byggesaker av mindre kurant art, eller av prinsipiell betydning.
 • Behandle klager på vedtak fattet av planutvalget selv, og klager i bygge- og fradelingsaker, som omhandler dispensasjon, (pbl. kapittel 19) fra kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, og klager i bygge- og fradelingsaker av mindre kurant art eller av prinsipiell betydning.
 • Ilegge tvangsmulkt, vedta forelegg og tvangsfullbyrdelse og ilegge overtredelsesgebyr med over kr 10.000, jf. pbl. kapittel 32.

I plansaker:

 • Vedta mindre endringer i reguleringsplaner.
 • Vedta midlertidig forbud mot oppretting/endring av eiendom, eller mot byggearbeid i et område som utvalget mener bør reguleres eller omreguleres, jf. pbl. kapittel 13.
 • Behandle klager på vedtak fattet av planutvalget selv.
 • Opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver.
 • I saker av overordnet arealpolitisk betydning skal uttalelse legges fram for formannskapet.
 • Innstille direkte til bystyret i saker etter plan- og bygningsloven som ikke er av overordnet arealpolitisk betydning, for eksempel områdereguleringer med detaljplankarakter uten vesentlig arealpolitisk betydning.

Se for øvrig reglement for bruk av delegert myndighet.

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

Helse- og velferdsutvalget

Informasjon om helse- og velferdsutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Helse- og velferdsutvalgets oppgaver:

Utvalgets formål er å lede kommunens arbeid på områdene

 • helse- og velferdstjenester
 • omsorgssentre/sykehjem
 • hjemmesykepleie
 • tjenester til funksjonshemmede
 • friskliv- og mestringstjenester
 • NAV (kommunal del)

Utvalget er politisk organ for seksjon for Helse og velferd.

Myndighet og ansvarsområde:

Utvalget skal oppnevne kommunens representanter i lovpålagte styrer, råd og utvalg i virksomheter som ligger under utvalget.

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • vedta årsbudsjett og økonomiplan innenfor sitt arbeidsområde
 • behandle årsrapport og andre rapporter innenfor sitt arbeidsområde
 • godkjenne investeringer mellom 0,3 og 0,5 millioner kroner, som finansieres innenfor seksjonens vedtatte driftsramme
 • vedta saker av prinsipiell karakter innenfor sitt arbeidsområde
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting innenfor sitt arbeidsområde
 • opprette underutvalg med funksjonstid begrenset til valgperioden
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • opprette eller nedlegge etater og virksomheter innenfor utvalgets ansvarsområde, herunder foreta justeringer i etatens eller virksomhetens ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at etaten eller virksomhetens karakter endres vesentlig
 • avgi høringsuttalelse på vegne av Fredrikstad kommune, der høringsforslaget i sin helhet faller inn under utvalgets myndighetsområde etter dette reglement
 • gi uttalelse til valg av alternativ i forbindelse med investeringsprosjekter som ligger til utvalgets fagområde
 • innstille til formannskapet

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.
Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

Kultur- og miljøutvalget

om kultur- og miljøutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Kultur og miljøutvalgets oppgaver:

Utvalgets formål er å lede kommunens arbeid på områdene

 • bibliotek
 • kinodrift
 • andre institusjoner innen kunst og kultur
 • arrangementer innen kunst og kultur
 • tilskuddsordninger til organisasjoner, lag og foreninger
 • forvaltningsansvar for idrettsanlegg
 • aktivitetstilbudet for barn og unge (ungdomsklubber/fritidsklubber)
 • miljø- og klimaspørsmål

Utvalget er politisk organ for seksjon for Kultur, miljø og byutvikling.

Myndighet og ansvarsområde:

Utvalget skal oppnevne kommunens representanter i styrer, råd og utvalg innen utvalgets arbeidsområde, der bystyret ikke har lagt denne myndigheten til andre organer.

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • vedta årsbudsjett og økonomiplan innenfor sitt arbeidsområde
 • behandle årsrapport og andre rapporter innenfor sitt arbeidsområde
 • godkjenne investeringer mellom 0,3 og 0,5 millioner kroner, som finansieres innenfor seksjonens vedtatte driftsramme
 • vedta saker av prinsipiell karakter innenfor sitt arbeidsområde
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting innenfor sitt arbeidsområde
 • opprette underutvalg med funksjonstid begrenset til valgperioden
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • opprette eller nedlegge etater og virksomheter innenfor utvalgets ansvarsområde, herunder foreta justeringer i etatens eller virksomhetens ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at etaten eller virksomhetens karakter endres vesentlig
 • vedta retningslinjer for Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond, og tildele tilskudd etter søknad fra lokalsamfunnsfondet
 • vedta retningslinjer for Fredrikstad kommunes klimafond, og tildele tilskudd etter søknad fra klimafondet
 • tildele tilskudd fra Fredrikstad kommunes kulturminnefond
 • godkjenne tiltak med kostnadsramme over 0,2 millioner kroner, som dekkes med midler fra kommunens friluftsfond
 • avgi høringsuttalelse på vegne av Fredrikstad kommune, der høringsforslaget i sin helhet faller inn under utvalgets myndighetsområde etter dette reglement
 • gi uttalelse til valg av alternativ i forbindelse med investeringsprosjekter som ligger til utvalgets fagområde
 • innstille til formannskapet

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

Oppvekstutvalget

Om oppvekstutvalget

9 medlemmer med varamedlemmer.

Oppvekstutvalgets oppgaver:

Utvalgets formål er å lede kommunens arbeid på områdene

 • skole
 • barnehage
 • barne- og familietjenestene

Utvalget er politisk organ for seksjon for Utdanning og oppvekst.

Myndighet og ansvarsområde:

Utvalget skal oppnevne kommunens representanter i lovpålagte styrer, råd og utvalg i virksomheter som ligger under utvalget.

Utvalget skal blant annet velge representanter til 17. mai-utvalget.

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • vedta årsbudsjett og økonomiplan innenfor sitt ansvarsområde
 • behandle årsrapport og andre rapporter innenfor sitt arbeidsområde
 • godkjenne investeringer mellom 0,3 og 0,5 millioner kroner, som finansieres innenfor seksjonens vedtatte driftsramme
 • vedta saker av prinsipiell karakter innenfor sitt arbeidsområde
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting innenfor sitt arbeidsområde
 • opprette underutvalg med funksjonstid begrenset til valgperioden
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • opprette eller nedlegge etater og virksomheter innenfor utvalgets ansvarsområde, herunder foreta justeringer i etatens eller virksomhetens ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at etaten eller virksomhetens karakter endres vesentlig
 • avgi høringsuttalelse på vegne av Fredrikstad kommune, der høringsforslaget i sin helhet faller inn under utvalgets myndighetsområde etter dette reglement
 • gi uttalelse til valg av alternativ i forbindelse med investeringsprosjekter som ligger til utvalgets fagområde
 • innstille til formannskapet

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Teknisk utvalg

Om teknisk utvalg

9 medlemmer med varamedlemmer.

Teknisk utvalgs oppgaver:

Utvalgets formål er å lede kommunens arbeid på områdene

 • bydrift (parkering, transport, park, vei)
 • bygg og eiendom
 • vann, avløp og renovasjon
 • brann og redning
 • utbygging

Utvalget er politisk organ for seksjon for Teknisk drift.

Myndighet og ansvarsområde

Avgjørelsesmyndighet:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • vedta årsbudsjett og økonomiplan innenfor sitt arbeidsområde
 • behandle årsrapport og andre rapporter innenfor sitt arbeidsområde
 • godkjenne investeringer mellom 0,3 og 0,5 millioner kroner, som finansieres innenfor seksjonens vedtatte driftsramme
 • vedta saker av prinsipiell karakter innenfor sitt arbeidsområde
 • vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting innenfor sitt arbeidsområde
 • opprette underutvalg med funksjonstid begrenset til valgperioden
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • opprette eller nedlegge etater og virksomheter innenfor utvalgets ansvarsområde, herunder foreta justeringer i etatens eller virksomhetens ansvars- og arbeidsoppgaver når disse endringene er av en slik art at etaten eller virksomhetens karakter endres vesentlig
 • avgi høringsuttalelse på vegne av Fredrikstad kommune, der høringsforslaget i sin helhet faller inn under utvalgets myndighetsområde etter dette reglement
 • vedta hvilken kvalitet, omfang og pris de avgiftsfinansierte tjenestene fra FREVAR KF skal ha
 • gi administrasjonen fullmakt til å være underinstans etter forvl. § 33 ved behandling av klager i saker av kurant art
 • avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven
 • avgjøre saker i bygge- og anleggsprosjekter og innstille til formannskapet som fastsatt i Reglement for gjennomføring av egne bygge- og anleggsprosjekter
 • gi uttalelse til valg av alternativ i forbindelse med investeringsprosjekter som ligger til utvalgets fagområde
 • innstille til formannskapet

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder gis rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til kommunedirektørens forslag til innstilling.

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

Administrasjonsutvalget

Om administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg med 10 medlemmer,
7 medlemmer med varamedlemmer velges blant bystyrets medlemmer,
3 medlemmer med varamedlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.

Administrasjonsutvalgets oppgaver:

Administrasjonsutvalget har som formål å lede kommunens arbeid på saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Myndighet og ansvarsområde:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • vedta saker av prinsipiell karakter innen følgende områder:
  • Arbeidsgiverstrategi, HMS og kommunens overordnede styringsdokumenter.
  • Overordnede personalpolitiske retningslinjer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.
  • Generelle spørsmål knyttet til innovasjon, omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering, digitalisering og organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Heltid/deltid
  • Lønnspolitisk plan og lønnpolitiske retningslinjer.
  • Generelle spørsmål vedrørende pensjonsordninger.
  • Kommunens lærlingeordning.
 • fastsette rammer for lokale lønnsoppgjør
 • uttale seg til forslag til organisatoriske endringer i kommuneorganisasjonen på seksjons-, etats- og virksomhetsnivå, som andre politiske organer skal vedta
 • drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf. Hovedavtalen del B § 4
 • opprette underutvalg med funksjonstid begrenset til valgperioden
 • opprette arbeidsutvalg for å løse tidsbegrensede oppgaver
 • innstille til formannskapet

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

Primærnæringsutvalget

Om primærnæringsutvalget

5 medlemmer med varamedlemmer.

Primærnæringsutvalgets oppgaver:

Primærnæringsutvalget har som formål å fremme og gi gode rammevilkår for primærnæringene, herunder landbruksnæring, fiskerinæring og viltforvaltning.

Myndighet og ansvarsområde:

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelser i gjeldende lover og forskrifter, og de planer, budsjetter og retningslinjer som bystyret vedtar, har utvalget myndighet til å

 • føre tilsyn og kontroll gjennom behandling av rapporter.
 • fastsette overordnede mål for jaktbare arter etter hjorteviltforskriften §3
 • fastsette åpning av jakt og beslutte arealvurderinger etter hjorteviltforskriften §§5, 6 og 8
 • fatte enkeltvedtak etter jordloven § 8, 8a, 9 og 12
 • innvilge konsesjon etter konsesjonsloven § 2
 • stille vilkår for konsesjon etter konsesjonsloven § 11
 • godkjenne forpaktningsavtaler etter forpaktningsloven §4
 • vedta SMIL- og NMSK-strategi (spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket)

Utvalgsleders myndighet:

Utvalgets leder fastsetter sakslista for utvalgets møter.

 

Eldrerådet

Om eldrerådet

8 medlemmer med varamedlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal i god tid før avgjørelse ha alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen til behandling.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen.
Rådet sender årsmelding til bystyret om sin virksomhet.

Avgjørelsesmyndighet:

Eldrerådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet
Lovhjemmel: Kommunelovens § 5-12
Lov om eldreråd § 3 og 4

Fredrikstad ungdomsråd

Om ungdomsrådet

18 medlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom. Formålet med ungdomsrådet er å sikre ungdom en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i Fredrikstad. Ungdom skal gjennom rådet gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker. Rådet skal bidra til å øke unges samfunnsengasjement og gi trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Avgjørelsesmyndighet:

Ungdomsrådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet.

Relevant lovverk/forskrift:

 • Kommunelovens §5-12
 • Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om råd for personer med funksjonsnedsettelse

7 medlemmer med varamedlemmer.

Myndighet og ansvarsområde:
Rådet fungerer som et rådgivende organ for kommunen i spørsmål som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og deres situasjon.

Rådet skal holde seg best mulig orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen og som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Rådet skal sende årsmelding til bystyret om sin virksomhet.

Avgjørelsesmyndighet:
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet.
Lovhjemmel: Kommuneloven § 5-12

Rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg

Om rådgivende mangfold- og inkluderingsutvalg

7 medlemmer med varamedlemmer. 

Myndighet og ansvarsområde: 
Utvalget skal fremme mangfold og inkludering i Fredrikstad, slik at alle skal høre til og inkluderes, og ingen skal forskjellsbehandles, på bakgrunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Utvalget skal gi kommunen råd i aktuelle saker som har betydning for mangfold og inkludering i Fredrikstadsamfunnet, og avgi uttalelse i aktuelle saker som er til politisk behandling. Utvalget kan også foreslå saker på eget initiativ.
I valgperioden 2019-2023 skal utvalget arbeide særskilt med problematikk knyttet til hatefulle ytringer og hets på internett.

Utvalget skal også arbeide særskilt med probematikk knyttet til framvekst av antidemokratiske og intolerante bevegelser/organisasjoner som truer ytringsfrihet, mangfold og toleranse.

Avgjørelsesmyndighet:
Utvalget skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser i enkeltsaker eller tildelinger av tilskuddsmidler.
Utvalget skal sende årlig rapport til bystyret om utvalgets aktivitet/virksomhet.


Kontrollutvalget

 

Flere styrer, råd, utvalg

 

 

Husk at du kan følge alle utvalgs-sendingene direkte eller i arkiv i kommune-tv