Postliste

Søk i postliste

Informasjon om postliste på nett
Alle Fredrikstad kommunes saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, er som hovedregel offentlige. Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet bare dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, både papir- og digital post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16).

Postlista (offentlig journal) inneholder en oversikt over saksdokumenter og korrespondanse til og fra kommunen. Postlista kvalitetssikres før den tilgjengeliggjøres, og er normalt tilgjengelig tredje virkedag etter at inngående brev er journalført og dokumenter som kommunen selv har produsert, er ferdigstilt, ekspedert og journalført.

NB! Arkivdeler som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art er utelatt fra den offentlige journalen. Dette gjelder elevarkiv, bruker-/klientarkiv og personalarkiv. Offentlig journal for disse arkivene leveres ut på forespørsel til Fredrikstad byarkiv.

Innsyn
Alle kan be om innsyn i dokumenter og saker. Det gis ikke innsyn i opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. Forespørsler om innsyn vil bli individuelt behandlet. Hvis du ikke har fått svar innen fem virkedager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en klage til kommunen.

Når du har fått opp listen over dokumenter, trykker du på aktuell dokumenttittel for å få mer informasjon om dokumentet. Dersom du skal be om innsyn, velger du «Skjema for innsyn i sak». I skjemaet du får opp fyller du ut det som er aktuelt for deg under «Opplysninger om bestiller».

Saksnummer du bestiller innsyn i blir automatisk fylt ut under «Opplysninger om saksdokumentene». For Seksjon for kultur, miljø og byutvikling publiseres fulltekstdokumenter som kun har et offentlig innhold direkte i postlista. Disse dokumentene kan åpnes i nettleser eller lastes ned ved å klikke på dokumenttittel i oversikten. Denne løsningen vil vurderes å tas i bruk for hele kommunen på et senere tidspunkt.

Innsyn i byggesaker
Det er egen innsynsløsning for byggesaker, hvor du kan hente ut dokumenter i pågående byggesaker. Dokumenter her er tilgjengelige tredje virkedag etter at inngående brev er journalført og utgående dokumenter som kommunen selv har produsert, er ferdigstilt, ekspedert og journalført.

Løsningen finner du under Ofte brukte - Innsyn byggesak.

Unntatt offentlighet
I postlista vil man se at enkelte dokumenter er unntatt fra offentlighet. Det kan for eksempel dreie seg om dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt eller interne dokumenter. Noen opplysninger vil da være unntatt fra offentlighet. Dette vises i postlista ved at noen felt har stjerner i stedet for tekst. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument, blir det gjort en ny vurdering av om opplysningene/dokumentet fortsatt skal være unntatt fra offentlighet (meroffentlighet).

I noen tilfeller unntas dokumenter fra fulltekstpublisering selv om innholdet er offentlig. Dette gjøres ved bruk av tilgangskode U med forklaring «Unntatt fra fulltekstpublisering». Innsyn kan gis i slike dokumenter, men de tilgjengeliggjøres ikke direkte på nett.

Forklaringer til postlista
Postlister på nett er tilgjengelige fra og med 01.01.2020. Du kan søke opp fullstendig postliste for en dag av gangen. Legger du til søkeord, kan du søke med inntil ca. 14 dagers datospenn. Velg dato i kalenderen og trykk «Søk» for å få opp aktuell dato. Dersom du ønsker å søke i fritekst på aktuell dato, skriver du først inn søkeordet i feltet «Søkestreng». Når du har fått opp listen over dokumenter, trykker du på aktuell dokumenttittel for å få mer informasjon om dokumentet.

NB! Dersom postlista ikke vises, registrer dato du ønsker å se postlista for i feltet fra og til dato og klikk på «Søk». Siste tilgjengelige postliste er tre dager tilbake i tid. 

Sist oppdatert: 29. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.