Samlet mot vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Vold mot kvinner er både en årsak til manglende likestilling og et hinder for reell likestilling mellom kjønnene.

Det offentlige har et ansvar for å bidra til å hindre all vold, ikke minst den voldsutøvelsen som finner sted i en nær relasjon. Slik vold rammer særlig hardt. Omgivelser og relasjoner som skulle innebære trygghet og tillit, preges av krenkelser, utrygghet og tillitsbrudd. Vold i nære relasjoner kan være alt fra enkelthendelser til langvarig og omfattende mishandling.

Både menn og kvinner er voldsutøvere, og begge kjønn utsettes for vold. Kvinner er imidlertid i større grad enn
menn utsatt for den mest alvorlige volden, vedvarende psykisk og fysisk vold, som del av et omfattende kontroll- og maktregime. Derfor er det fortsatt viktig å ha et særlig fokus på menns vold mot kvinner.

Vold og overgrep er en del av mange barns hverdag og oppvekst. Barn som utsettes for dette, vil kunne preges av disse erfaringene resten av livet. Det er stor risiko for at barn som eksponeres for vold blir utrygge og får redusert helse og livskvalitet, også i voksen alder. Barndommen har også i seg selv egenverdi. Det er vårt ansvar å sørge for at barn vokser opp i gode og trygge omgivelser (Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012, Justis- og beredskapsdepartementet).

All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i befolkningen. De voldsutsatte må gis akutt og langsiktig hjelp gjennom ulike tiltak, som sikrer og beskytter mot volden. Hensikten med tiltaksplanen er å forebygge og minske den lidelsen volden medfører for de av kommunens innbyggere det berører.

Se dokument under:

Sist oppdatert: 11. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.