Frivillighetsmelding Fredrikstad

I Norge har vi en lang tradisjon på å utøve frivillig virksomhet. De frivillige organisasjonene ble som regel initiert av grasrota, gjerne tuftet på et sterkt lokalt engasjement ut i fra et sosialt, religiøst eller kulturelt formål. De frivillige organisasjonene var ofte innovative og pådrivere til forskning og utvikling for å bedre velferden til befolkningens beste.

Etterhvert overtok det offentlige mange av organisasjonenes oppgaver. Gjennom Frivillighetsmeldingen (St. meld. Nr 39 2006-2007) og også andre Stortingsmeldinger, ble det på nytt ble skapt en forventning fra myndighetens side om at organisasjonene igjen skal bidra med frivillig innsats på flere samfunnsarenaer.

I arbeidet med frivillighetsmeldingen for Fredrikstad ble det besluttet å gjennomføre to konferanser om frivillig arbeid for frivillige lag og organisasjoner og kommunale virksomheter. I tillegg ble det gjennomført to dialogmøter. Konferansene og dialogmøtene ble gjennomført med SWOT-analyse som arbeidsmetode.

SWOT-arbeidet som kommer til uttrykk i frivillighetsmeldingen var nyttig på flere områder. Deltakerne fremstod unisont, hvor verdien av det frivillige virke for den enkelte og for samfunnet hadde stor betydning. Deltakerne ga uttrykk for at frivillig arbeid er med på å styrke det gode liv for enkeltindividet og for samfunnet, og hvor ønsker om å bety noe for andre i eget lokalsamfunn var uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Se dokument under:

Sist oppdatert: 11. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.