Folkehelse kommunedelplan

Gjennom de siste tiårene har alle grupper i befolkningen fått bedre helse, og levealderen har økt. Likevel er det noen forhold som er bekymringsfulle; Vi ser en negativ utvikling på viktige folkehelseområder, som fysisk aktivitet, kost og annen helserelatert atferd.

Videre er det store, og økende, sosiale forskjeller i helse. Lokalt ser vi at Fredrikstad ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på de fleste levekårs- og folkehelseparametere – det være seg utdanning, integrering, sysselsetting eller helse og trivsel. Disse utfordringene har menneskelige konsekvenser, men også konsekvenser for samfunnets økonomiske og sosiale bærekraft.

Men heldigvis kan folkehelsa forbedres. Helse og trivsel bestemmes i et samspill mellom individuelle faktorer og samfunnsstrukturer. Og veldig mange faktorer kan påvirkes i betydelig grad, blant annet via kommunale virkemidler. Det er den viktigste grunnen til å lage en folkehelseplan; en folkehelsepolitikk og en folkehelsestrategi for Fredrikstad kommune for å bedre befolkningens helse og trivsel.

Kommunedelplanen for folkehelse kan du lese under:

Sist oppdatert: 20. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.