Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd, Onsøy Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd
Nasjonal arealplanID 3004 1196 - Onsøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Vikeråsen AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 15.06.21, sak 71/21, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å utvikle boligområdet til frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og lek/uteoppholdsarealer.
Forslagsstiller er Vikeråsen AS. Plankonsulent er Rambøll Norge AS.
Planområdet har beliggenhet på søndre del av Vikeråsen og har en størrelse på ca. 21 daa.


1 Særutskrift PU 15.06.2021, sak 71/21
2 Oversiktskart
3 Plankart datert 19.01.2021, sist rev 18.05.2021
4 Reguleringsbestemmelser datert 19.01.2021 sist rev 16.06.2021
5 Planbeskrivelse datert 19.01.2021, sist rev 18.05.2021
6 Illustrasjonsplan
7 Renovasjonsteknisk plan
8 Redegjørelse for overvann

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 03.09.2021. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2020/6681.

 

 

Sist oppdatert: 24. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.