Forslag til detaljregulering for Veum Park, Veum Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Veum Park
Nasjonal arealplanID 3004 1130 - Veum
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Betonmast Eiendom AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 15.06.21, sak 72/21, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget er godt beskrevet i plandokumentene, og i samsvar med kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger opp til en transformasjon av gamle Veum Sykehus til boligutvikling i form av leiligheter og rekkehus, et nærsenter-tilbud, store parker og lekeplasser og ny barnehage.

0 Særutskrift planuvalget 15.06.2021, sak 72/21
1 Oversiktskart
2 Plankart, datert 25.05.21
3 Reguleringsbestemmelser, datert 25.05.21
4 Planbeskrivelse, datert 18.12.20 sist revidert 25.05.21
5 ROS-analyse, datert 12.05.21
6 Skisseprosjekt for Veum Park (2021)
7 Konsekvensutredning Friluftsliv og barn- og unges interesser, datert 12.05.21
8 Konsekvensutredning Kulturarv, datert 26.09.20 sist revidert 12.05.21
9 Konsekvensutredning landskapsbilde, datert 10.09.20 sist revidert 10.05.21
10 Konsekvensutredning Luft og støy, datert 17.12.20 sist revidert 12.05.21
11 Konsekvensutredning Naturmangfold, datert 28.09.20 sist revidert 12.05.21
12 Trafikkvurdering, datert 30.09.20 sist revidert 12.05.21
13 Renovasjonsteknisk plan, datert 26.11.20 sist revidert 12.05.21
14 Mobilitetsplan, datert 17.12.20 sist revidert 12.05.21
15 Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av oppstart, datert 14.12.20 sist revidert 12.05.21
16 BioFokusrapport 2015-25 Kartlegging av naturmangfold i planområde for Veum sykehus, Fredrikstad kommune
17 VA-plan, datert 19.06.20 sist revidert 25.05.21
18 Vurdering av områdestabilitet - Beregningsgrunnlag, datert 16.12.20
19 Vurdering av områdestabilitet, datert 17.12.20
20 Kvalitetssikring Faresoneutredning iht NVE Veum Park datert 28.10.20
21 Borplan med profiler, datert 01.09.20

Det vil bli avholdt et åpent møte 24.08.2021 kl. 18:00 (digitalt).
Link til møtet vil bli offentliggjort på kommunens nettsider ca. en uke i forveien.

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 03.09.2021. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2015/6367.

 

Sist oppdatert: 24. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.