Min side Meld fra
Kontakt oss

Forslag til detaljregulering for Stensvikfjellet, Onsøy, Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Stensvikfjellet
nasjonal arealplanID 3004 1195 - Onsøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Andre Kazinci og Thomas Gellein

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 23.06.2022, sak 64/22, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

HS arealplan er engasjert av Andrè Kazinci og Thomas Gellein for å utarbeide reguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 59/5, 59/127 og 59/3 i Fredrikstad kommune. Planlagte tiltak er å utvikle eiendommene med tomter for ny fritidsbebyggelse. De aktuelle arealene er ubebygget, men avsatt til nåværende fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter:
0 Særutskrift PU 23.06.2022, sak 64/22
1 Oversiktskart
2 Plankart datert 11.03.2021, sist revidert 21.04.2022
3 Planbestemmelser datert 11.03.2021, sist revidert 09.03.22
4 Planbeskrivelse datert 11.03.2021, sist revidert 21.04.2022
5 Mobilitetsplan datert 10.01.2022
6 Rapport naturmangfold, datert 23.09.2019
7 Notat naturmangfold, datert 23.02.2021
8 Møtereferat fra møte med lokal velforening og vann- og avløpslag 03.07.21

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 08.09.2022.
Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/9987.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2022