Min side Meld fra
Kontakt oss

Forslag til detaljregulering for Krydderveien 11, Onsøy, Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for for Krydderveien 11
nasjonal arealplanID 3004 1162 - Onsøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Byggmester Tor Egil Johansen

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 23.06.2022, sak 65/22, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget legger opp til en boligfortetting innenfor eiendom gnr/bnr 53/34 i Onsøy. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse (B11). Planforslaget er således i tråd med formål i kommuneplanens arealdel, og en fortetting vurderes som avklart på et overordnet nivå.

Den delen av planområdet som foreslås utbygd består i dag av en stor eneboligtomt på litt over 3,6 dekar. Det legges opp til en fortetting med inntil 10 boenheter. Planforslaget legger opp til konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger/rekkehus og en eneboligtomt. Utover dette sikres det opparbeidelse av en sandlekeplass på 100 kvadratmeter i tråd med krav i kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter:
0 Særutskrift PU 23.06.2022, sak 65/22
1 Oversiktskart
2 Plankart datert 26.04.2021, sist revidert 03.05.2022
3 Reguleringsbestemmelser sist revidert 10.05.2022
4 Planbeskrivelse datert 25.05.2021, sist revidert 10.05.2022
5 Mobilitetsplan datert 28.03.2022
6 Overvannsredegjørelse datert 10.01.2022

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 08.09.2022.
Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/7407.

Sist oppdatert: 29. juni 2022