Min side Meld fra
Kontakt oss

Forslag til detaljregulering for FMV 6 med Ballastparken, Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for FMV 6 med Ballastparken
arealplanID 3004 1208
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Glombo Brygge AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 23.06.2022, sak 63/22, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget legger opp til en utvikling og transformasjon av FMV 6 på Glombo hvor Stene Stål gjenvinning tidligere drev virksomhet. Planforslaget åpner for utbygging av eiendommen med høyblokker, mindre areal til næring/bevertning, kulturhistorisk park på naturens premisser, småbåthavn, areal til fergeleie, samt interne og eksterne gang- og sykkelvegnett.

FMV 6 er en del av FMV vest som nå planlegges for utvikling av en ny bydel på «ubebygde» arealer. FMV 6 anses dermed godt egnet for utvikling med konsentrert bebyggelse i form av blokker, og en fortetting innenfor planområdet vil være i tråd med prinsipper for utbygging i kommuneplanens arealdel, samt regionale og statlige planretningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging. Av hensyn til terrengformasjoner og eksisterende boligfelt på Glombo og Rød innehar planforslaget noe lavere bebyggelse i forhold til hva kommuneplanen setter som øvre grenser, det er i tillegg bestemmelser som sikrer at bebyggelsen snevres inn i de øvre etasjene for å sikre bedre siktforhold og mer luft mellom byggene.

Plandokumenter:
0 Særutskrift PU 23.06.2022, sak 63/22
1 Oversiktskart, datert 30.05.22
2 Reguleringsbestemmelser_FMV6 med Ballastparken, datert 26.08.21, sist revidert 30.05.22
3 Plankart FMV6 med Ballastparken, datert 26.08.21, sist revidert 15.03.22
4 Planbeskrivelse_FMV6 med Ballastparken, datert 06.09.21, sist revidert 10.05.22
5 ROS-analyse_FMV6 med Ballastparken, datert 08.20, sist revidert 03.22
6 Trafikk- og mobilitetsanalyse FMV5 og FMV6, datert 17.03.22
7 Situasjonsplan illustrasjonsprosjekt, datert 16.03.22
8 Rapport Naturfaglige innspill Ballastparken, datert 01.08.21
9 Premisser for videre planlegging av tiltak i Ballastparken, datert 16.03.2022
10 Konseptstudie_Ballastparken, datert 24.02.22
11 L302 illustrasjonsplan Ballastparken, datertt 16.03.22
12 Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet_FMV6 med Ballastparken, datert 03.22
13 Geoteknisk notat, datert 08.06.21, sist revidert 28.01.22
14 Glomboveien 2 Fredrikstad - Støyfaglig utredning ifb regulering, datert 09.02.22

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 08.09.2022. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2016/13032

Sist oppdatert: 29. juni 2022