Min side Meld fra
Kontakt oss

Forslag til detaljregulering for Fv. 130 kollektivfelt Rakkestadsvingen. Høring og offentlig ettersyn

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv.130 kollektivfelt Rakkestadsvingen

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Fredrikstad kommune forslag til detaljreguleringsplan Fv.130 kollektivfelt Rakkestadsvingen ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende innspill til planen er 4. august 2022.

Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk ved å tilrettelegge for en utvidelse av fv. 130 Haldenveien, inn mot rundkjøring Rakkestadsvingen, med et ca. 200 m langt kollektivfelt. Eksisterende gang- og sykkelvei reetableres som del av planen.

Bussholdeplassene oppgraderes etter kravene til universell utforming.
Haugstenveien vil bli stengt for inn-/utkjøring til fv.130, for å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter og funksjonalitet for kollektivfeltet

Planforslaget er også tilgjengelig på Viken fylkeskommune sin nettside Høringer og offentlig ettersyn - Viken fylkeskommune.

Har du merknader til reguleringsplanen, må du sende disse skriftlig innen 4.august 2022.
Send merknadene til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.
Merk innspillene med «Fv.130 kollektivfelt Rakkestadsvingen 2021/38109, att Katrine Eliassen».

Har du spørsmål om planen, ta kontakt med Katrine Eliassen på 45260042 eller på e-post katrineel@viken.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.

 

Dokumenter i saken:
1. Plankart sist revidert 28.03.2022
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 09.05.2022
3. Planbeskrivelse sist revidert 09.05.2022
4. Tekniske tegninger datert 07.01.2022
5. ROS-analyse datert 19.08.2019
6. Støyrapport datert 08.03.2019
7. Trafikkanalyse datert 11.2018
8. Geoteknisk rapport datert 01.11.2019
9. Ytre miljøplan datert 30.10.2019
10. Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagstillers kommentar

Sist oppdatert: 01. juni 2022