Min side Meld fra
Kontakt oss

Egengodkjent reguleringsplan for Marnet Marine Park, Onsøy

Egengodkjent detaljregulering for Marnet Marine Park
Nasjonal arealplanID 3004 1128 – Onsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 16.06.2022 sak 67/22, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Rambøll AS har på vegne av Marnet Marine Park AS utarbeidet forslag til detaljregulering for eiendom som tidligere tilhørte Fjeldskilen Marina.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn med bølgebryter, egnet næringsvirksomhet og 48 fritidsleiligheter. Planarbeidet ble kunngjort og varslet igangsatt i juni 2015.

Plandokumenter:
0 Særutskrift BYS 16062022, sak 6722
1 Oversiktskart
2 Plankart, datert 25.04.18, sist revidert 17.08.21
3 Reguleringsbestemmelser datert 26.04.12, sist revidert 17.03.22
4 Planbeskrivelse datert 24.10.17, sist revidert 17.03.22
5 Følgebrev revidert plan, datert 17.08.21
6 Endringer i plandokumenter etter høring og offentlig ettersyn 2019
7 Trafikkanalyse, datert 15.09.17, sist revidert 08.11.21
8 Kulturminnerapport datert 04.11.19
9 Særutskrift bystyresak 321 - Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park - nasjonal arealplanID 3004 1128
10 Særutskrift bystyresak 7621 - Presisering av vedtakspunkt i bystyrets behandling den 11.02.2021, sak 321
11 Sammenstilling av innspill til nytt høring og offentlig ettersyn

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.08.2022. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/10479.

Sist oppdatert: 03. august 2022