Min side Meld fra
Kontakt oss

Egengodkjent forenklet planendring for område mellom Paul Holmsens vei og Veumveien, Sentrum

Egengodkjent forenklet planendring for område mellom Paul Holmsens vei og Veumveien, nasjonal arealplanID 3004 40 – Sentrum

I medhold av §§ 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 23.06.2022, sak 60/22, egengodkjent forenklet planendring for område mellom Paul Holmsens vei og Veumveien, nasjonal arealplanID 3004 40 – Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Line Solgaard arkitekter AS fremmer på vegne av Truls Navestad forslag til planendring etter forenklet prosess for reguleringsplan «Et område mellom Paul Holmsens vei og Veumveien», nasjonal arealplan-ID 3004 40, vedtatt 25.11.1968.

Den foreslåtte endringen i reguleringsbestemmelsene er begrenset til tomt 2 innenfor planområdet. Tomten er i reguleringsplanen avsatt til område for boligformål.

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for en større enebolig enn det gjeldende reguleringsplan åpner for. Endringen innebærer at det åpnes for en høyere utnyttelsesgrad på eiendommen, samt at maksimal gesimshøyde økes fra 7 til 8 meter. Det er også foreslått en bestemmelse om flatt tak, og knyttet bestemmelser til etablering av skjermende vegetasjon mellom Bramers vei og støttemur, samt for materialer på støttemur.

Plandokumenter:
0 Særutskrift planutvalget 23062022, sak 6022
1 Oversiktskart
2 Reguleringsbestemmelser datert 25.11.68, sist revidert 28.03.22
3 Søknad om endring av reguleringsplan etter forenklet planprosess, datert 28.03.22
4 Illustrasjonsvedlegg
5 Sammenfatning og kommentarer til uttalelser til forenklet planendring
6 Plankart datert 25.11.1968

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.08.2022. Vennligst merk klagen med saksnummer: 2021/28134.

Sist oppdatert: 03. august 2022