Min side Meld fra
Kontakt oss

Egengodkjent forenklet planendring for B113 Brønnerød, Sentrum

Egengodkjent forenklet planendring for B113 Brønnerød,
nasjonal arealplanID 3004 1011 – Sentrum

I medhold av §§ 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 23.06.2022, sak 59/22, egengodkjent forenklet planendring for B113 Brønnerød, nasjonal arealplanID 3004 1011 – Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Brønnerødlia Eiendom AS har fremmet forslag til planendring etter forenklet prosess for reguleringsplan B113 Brønnerød, nasjonal arealplan-ID 3004 1011, vedtatt 09.02.2017. En tidligere forenklet endring av reguleringsplanen ble vedtatt den 28.05.2020.

Den foreslåtte endringen i reguleringsbestemmelsene vil påvirke områdene BF1-11. Disse delområdene er i reguleringsplanen avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for at frittstående garasjer kan plasseres inntil en meter fra regulert kjøreveg/fortau, der det viser seg å være hensiktsmessig. Dersom garasjen plasseres inntil 1 meter fra regulert kjøreveg/fortau vil det også være krav til en noe lavere profil, samt grønne tak.

Plandokumenter:
0 Særutskrift planutvalget 23062022, sak 5922
1 Oversiktskart
2 Reguleringsbestemmelser, datert 15.06.12, sist revidert 10.03.22
3 Søknad om endring av reguleringsplan etter forenklet planprosess, datert 10.03.22
4 Vedlegg illustrasjoner, sikt og overvann, datert 15.02.22
5 Sammenfatning og kommentarer til uttalelser til forenklet planendring
6 Plankart datert 29.06.12, sist revidert 04.02.20
7 Planbeskrivelse datert 15.06.2012, sist revidert 29.08.2016

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.08.2022. Vennligst merk klagen med saksnummer: 2022/1100.

 

Sist oppdatert: 03. august 2022