Min side Meld fra
Kontakt oss

Egengodkjent detaljregulering for Cicignon Park, Sentrum

Egengodkjent detaljregulering for Cicignon Park,
nasjonal arealplanID 3004 1134 – Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 16.06.2022, sak 66/22, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, med areal avsatt til næring, forretning og tjenesteyting, på det tidligere sykehusområdet i Fredrikstad sentrum. Planforslaget legger til rette for mellom 600-700 leiligheter, med størrelse på mellom 40 og 90 kvm.

Plandokumenter:
0 Særutskrift bystyret 16062022, sak 6622
1 Oversiktskart
2 Plankart vertikalnivå 1 sist revidert 03.03.2022
3 Plankart vertikalnivå 2 sist revidert 03.03.2022
4 Reguleringsbestemmelser datert 04.11.2019, sist revidert 28.04.2022
5 Planbeskrivelse sist revidert 22.03.2022
6 Utomhusplan datert 05.09.2019, sist revidert 15.03.2022
7 Risiko og sårbarhetsanalyse - datert 15.03.2017
8 DIVE-analyse WSP - datert 05.01.2018
9 DIVE-analyse COWI - datert 28.03.2017
10 Temarapport mobilitet - datert 11.02.2021
11 Temarapport lokalklima, vind - datert 08.02.2017
12 Støyutredning - datert 11.09.2019
13 Registrering og vurdering av trær - datert 27.10.2016
14 Overvannsnotat - datert 08.01.2021, sist revidert 19.02.2021
15 Vurdering områdestabilitet datert 26.10.2021, sist revidert 01.02.2022
16 Geoteknisk kontrollrapport datert 02.02.2022
17 Planprogram - datert 26.04.2016
18 Prosessledende beslutning - datert 01.03.2018
19 Merknader til planoppstart og forslag til planprogram - datert 26.04.2016
20 Sammendrag av uttalelser til høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers kommentar
21 Snitt - datert 28.02.2019, sist revidert 08.06.2020

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.08.2022. Vennligst merk klagen med saksnummer: 2015/10861.

Sist oppdatert: 03. august 2022