Min side Meld fra
Kontakt oss

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for Toresvei, planID 3004 1217

TORESVEI - DETALJREGULERINGSPLAN
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for nytt boligområde i Fredrikstad kommune

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for et nytt boligområde i Torsnes i Fredrikstad kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av planarbeidene og arbeid med utbyggingsavtale. Forslagsstiller er Odd Amundsen, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Planen har plan-ID 3004 1217.

Planområdet
imagewj32e.png
Figur 1-1: Planområdet er markert med rød sirkel. Det ligger ved Veel, ca. 10 km fra Fredrikstad sentrum. Veel er definert som et grendesenter i Fylkesplan Østfold.

imageme7s.png
Figur 1-2: Planområdet som er markert med stjerne ligger rett vest for Veel sentrum med skole, barnehage og butikk. Toresvei blir en trygg og kort skolevei.

Planområdet ligger i Torsnes, rett sør for Toresvei og rett vest for Torsnes skole i Fredrikstad kommune. Det aktuelle byggeområdet består av eiendommene 679/2, 111, 152 og festetomten 679/2/13. Av dette er det grunneiendommen 679/2 som er aktuell å bebygge. De eksisterende boligene ved Toresvei vil inngå i planforslaget. Foreløpig planområde er omtrent 36,9 dekar stort, men endelig planavgrensning fastsettes i det videre planarbeidet.

Foreløpig planavgrensning følger Torsnesveien i vest, den naturlige terrengavgrensningen i øst og tar med seg Toresvei i nord. Det kan bli nødvendig å breddeutvide deler av Toresvei, og sikre frisikt mot Torsnesveien.

imageassri.png
Figur 1-3: Kartutsnittet viser et foreløpig forslag til plangrense. Plangrensen vises med svart. Eiendomsgrenser vises med rødt. Planområdet dekker 36,9 daa.

Dagens arealbruk
Eksisterende bebyggelse i området består av en-etasjes trebygninger med saltak, et skytterhus og en sveitservilla. Området er dekket med usammenhengende tynne løsmasser med furuskog og einerkratt med store partier med fjell i dagen. Området er preget av stenhuggeraktivitet med en rekke små «brott».

Planlagt arealbruk
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde med eneboliger eller en kombinasjon av eneboliger og rekkehus. Bebyggelsen planlegges med høy boligkvalitet, i form av god arkitektur og planløsninger, gode felles-, offentlige- og private uterom med optimale solforhold og flott utsikt.

Varsel om utbyggingsavtale
Det vil i forbindelse med planarbeidet være aktuelt med en utbyggingsavtale for området. Denne utbyggingsavtalen vil bl.a. gjelde vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei og nærmiljøpark.

Gjeldende planer
Det aktuelle formålet er i tråd med formålet fremtidig boligbebyggelse B36 i gjeldende kommuneplan. Området er ikke regulert, og grenser ikke mot noen eksisterende reguleringsplaner.

Vurdering av behovet for konsekvensutredning
Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagt tiltak utløser krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854, §§6,7 og 8). Planlagt tiltak er i samsvar med overordnet plan, og vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. På bakgrunn av dette er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Videre planprosess og medvirkning
Planinitiativet ble behandlet i planutvalgsmøte 34/22, møtedato 07.04.22. Planutvalget stiller seg bak planinitiativet og anbefaler oppstart av detaljregulering for Toresvei.

Det varsles nå oppstart av planarbeid, og berørte gis med dette anledning til å uttale seg til det igangsatte planarbeidet. Hensikten med varslingen er blant annet å innhente synspunkter på utviklingen av området samt relevant informasjon om stedlige forhold. Etter at varsling er avsluttet og synspunkter/informasjon er innhentet, vil plankonsulent og forslagsstiller utarbeide et planforslag som sendes til planmyndigheten (Fredrikstad kommune) for behandling. Kommunen tar så stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Ved offentlig ettersyn får berørte parter på nytt anledning til å uttale seg. Denne gang til et konkret forslag til rammer og føringer for arealbruk for det aktuelle området. Etter offentlig ettersyn blir planforslaget eventuelt justert før det blir behandlet av kommunen igjen. Endelig planvedtak fattes av Fredrikstad bystyre.

Ytterligere opplysninger om tiltaket og planlagt utbygging kan fås ved henvendelse til Kine Marie Bangsund på epost; kinemarie.bangsund@multiconsult.no, telefon; 976 85 513.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte både ved igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planforslag.
Dokumenter i saken:
Oppstartsmøtereferat Toresvei
Planinitiativ Toresvei datert 09.12.21, revidert 21.03.22
Særutskrift - PU-sak 3422 - Planinitiativ for Toresvei

Merknader til planarbeidet
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult Norge AS v/Kine Marie Bangsund på epost; kinemarie.bangsund@multiconsult.no eller brev; postboks 1424, 1602 Fredrikstad, med kopi til Fredrikstad kommune på epost: postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller brev; postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Frist for innsending av merknader er 26. juli 2022. Vennligst merk henvendelsen med «10229305 Toresvei», samt kommunens saksnummer «2021/14699».

Sist oppdatert: 07. juni 2022