Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Faratangen hytteområde

OPPSTART AV PLANARBEID

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Faratangen hytteområde gnr/bnr 55/6 m.fl. (planID 1205) i Fredrikstad kommune. Forslagsstiller er Søndre Viker gård. HS Arealplan AS er engasjert som plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse på gnr/bnr 55/6, 55/263, 55/329, 55/6/118 og 55/286. Planområdet er ca 35,2 daa. og ligger ved Faratangen/Viker i Onsøy. Planområdet er i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse, men berøres også av LNF og uteoppholdsareal i gjeldende kommuneplan. Deler av planområdet omfattes av hensynssone friluftsliv. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU).

Vedlegg:
KU-notat Faratangen hytteområde
Planinitiativ Faratangen hytteområde
Skisse til løsning
Referat Faratangen hytteområde oppstartsmøte detaljregulering 090621

Merknader kan sendes til HS arealplan v/Håvard Skaaden: hs@hsarealplan.no eller Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy innen 30.08.2021.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.