Min side Meld fra
Kontakt oss

Opptak fra informasjonsmøte Cicignon Park, den 27.04.21

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Cicignon Park (nasjonal arealplanID 3004 1134) ble det den 27.04.21 arrangert et digitalt informasjonsmøte i regi av Fredrikstad kommune.

Møtet bestod av en presentasjon av plan og prosjekt, informasjon om planprosess og medvirkning, samt spørsmål og svar til planarbeidet. På grunn av korona-situasjonen ble møtet avholdt digitalt på Teams. Opptak av møtet gjøres tilgjengelig her:

 

Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 09.04.21-24.05.21

NB! Fristen for å gi merknader til høring og offentlig ettersyn av dette planforslaget gikk ut den 24.05.21.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, med areal avsatt til næring, forretning og tjenesteyting, på det tidligere sykehusområdet i Fredrikstad sentrum. Planforslaget legger til rette for mellom 600-700 leiligheter, med størrelse på mellom 40 og 90 kvm.

Plankonsulent for planarbeidet er COWI AS, arktekt er Niels Torp arkitekter AS og forslagstiller er NG Development AS.

Planforslaget vil, etter kommunedirektørens vurdering, kunne føre til en betydelig forbedring av planområdet. Det foreslås en oppgradering og rivning av eksisterende bygningsmasse, samt tilføyelse av nye kvaliteter. Disse kvalitetene i form av blant annet ny kvartalsstruktur, vegetasjon med vannspeil, torg, oppgradering av høyblokkene og ny bebyggelse.

00 Særutskrift - PU 24.09.2020, sak 92
01 Oversiktskart
02 Plankart vertikalnivå 1 - datert 02.06.2020, sist revidert 23.02.2021
03 Plankart vertikalnivå 2 - datert 07.01.2021
04 Planbestemmelser datert 22.03.2021
05 Planbeskrivelse datert 25.02.2021
06 Utomhusplan datert 05.09.2019, sist revidert 08.02.2021
07 Sol- og skyggestudier, datert 25.05.2020
08 Snitt datert 28.02.2019, sist revidert 08.06.2020
09 Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 15.03.2017
10 DIVE-analyse WSP - datert 05.01.2018
11 DIVE-analyse COWI - datert 28.03.2017
12 Temarapport mobilitet - datert 11.02.2021
13 Temarapport lokalklima, vind - datert 08.02.2017
14 Støyutredning - datert 11.09.2019
15 Registrering og vurdering av trær - datert 27.10.2016
16 Overvannsnotat - datert 08.01.2021, sist revidert 19.02.2021
17 Planprogram - datert 26.04.2016
18 Prosessledende beslutning datert 01.03.2018
19 Merknader til planoppstart og forslag til planprogram, datert 26.04.2016
20 Krav til endringer i plandokumenter, datert 04.09.2020

 

Reguleringsplanarbeidet har saksnummer: 2015/10861.

 

For mer informasjon om reguleringsplaner, se kommunens nettside: www.fredrikstad.kommune.no/regulering

Sist oppdatert: 29. juni 2021