Reguleringsplaner

Kort fortalt

Her finner du informasjon om gjeldende reguleringsplaner og hvilke muligheter du har til å medvirke i pågående planarbeider.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljert plan som bestemmer hvordan et område skal brukes og bebygges. Figuren nedenfor viser nivået reguleringsplan ligger på i plan- og byggesaksbehandlingen.

Reguleringsplaner består av tre hoveddokumenter:

  1. Plankart – Viser hva man kan bruke området til.
  2. Planbestemmelser – Detaljerte krav knyttet til arealbruk og bygninger.
  3. Planbeskrivelse – En generell beskrivelse av hensikten med planen.

Plankart og planbestemmelser er de juridisk bindende dokumentene i planen. Dette betyr at alle bygge- og anleggstiltak som skal utføres på en eiendom må oppfylle kravene i disse. 

Store deler av kommunen er allerede regulert. I kommunens kartløsning nedenfor på siden finnes det en oversikt over ferdige reguleringsplaner. For de deler av kommunen som ikke har reguleringsplan, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Se hva som gjelder

I kartet nedenfor finner du alle reguleringsplaner i Fredrikstad med tilhørende saksdokumenter. 

 

Hvordan finne frem til riktig plan og planens saksdokumenter i kart?
  1. Søk på ønsket adresse i kartets søkefelt. Dersom det finnes en gjeldende reguleringsplan dukker denne opp som fargede felter i kartet.
  2. Klikk i planens område på kartet, da får du opp en informasjonsboks.
  3. Scroll nedover i boksen eller utvid (klikk på firkant øverst til høyre) for å finne saksdokumenter (ligger som klikkbare vedlegg). Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alt er lastet inn.

Fullstendig arkiv av alle gjeldende planer kan også finnes i det digitale planregisteret.

Når kan du medvirke?

En viktig del av utarbeidelsen av nye reguleringsplaner er å få innspill fra innbyggerne. Alle har anledning til å medvirke og komme med innspill når nye reguleringsplaner skal utarbeides. Plan- og bygningsloven kap.5 stiller krav til at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning.
 
Etter plan- og bygningsloven skjer dette to ganger i løpet av planprosessen: når det varsles oppstart av planarbeidet, og når planforslaget legges ut til høring. I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Et planarbeid kan ta flere år, og det er vanlig at planforslaget endres flere ganger underveis. Figuren nedenfor viser de to lovpålagte tidspunktene for medvirkning i planprosessen (blå piler).
 
I tillegg til de lovpålagte kravene ønsker Fredrikstad kommune å legge til rette for mer og tidligere medvirkning enn det som er kravet i plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for dette er at tidligere og bedre involvering av nærmiljø og innbyggere i planprosesser i Fredrikstad kommune øker kunnskapen om planprosesser, og tilrettelegger for medvirkning etter plan- og bygningsloven. I Fredrikstad oppfordres derfor forslagstiller til å gjennomføre tidlig medvirkning med lokalsamfunnsutvalget før planmyndigheten behandler et planinitiativ, samt gjennomføre et medvirkningsmøte under planutarbeidelsen. Et medvirkningsmøte gir bedre forutsetninger for å forstå hva som ønskes etablert og innhente lokalkunnskap om hva som finnes i nærmiljøet. Samt åpnes det for å gi innspill og spørsmål. Figuren nedenfor viser de to ikke-lovpålagte tidspunktene for medvirkning i planprosessen (røde piler).

Medvirkning i reguleringsplaner.png

Trykk på bildet for høyere oppløsning og trykk på nedtrekksmenyene under for mer informasjon om de ulike medvirkningsfasene:

Planinitiativ (ikke-lovpålagt):

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de først utarbeide et planinitiativ. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet. Blant annet formål, bebyggelse, volum, kvaliteter og virkninger.

I Fredrikstad kommune oppfordres forslagstiller til å presentere planinitiativet for det aktuelle lokalsamfunnsutvalget hvor planarbeidet foregår. Hensikten med å be forslagsstillere om å gå i dialog med lokalsamfunnene allerede på planinitiativstadiet er at lokalsamfunnsutvalget videreformidler informasjonen til sitt lokalsamfunn slik at de kan gi innspill før planinitiativet behandles av kommunen. Denne innledende dialogen mellom forslagsstiller og lokalsamfunnene skal dokumenteres med referat.

I planinitiativfasen er det viktig at du bidrar med lokalkunnskap om planområdet. Samt at du gir innspill til hensikten bak og viktige hensyn å ta i planarbeidet. Du kan også gi innspill til hvilke temaer som skal utredes i planprosessen.

Hvordan lokalsamfunnsutvalget forholder seg til planinitiativet skal fremgå av planinitiativet og/eller saksfremlegget til planinitiativet.

Når planinitiativet er sendt inn til kommunen vurderer administrasjonen om planarbeidet skal videreføres og legger frem en politisk sak om dette. Deretter gjennomføres det et formelt oppstartsmøte for planarbeidet.

Varsel om oppstart (lovpålagt):

Etter oppstartsmøtet må forslagstiller formelt varsle oppstart av planarbeidet til naboer, relevante offentlige myndigheter og andre som blir berørt av planen. Du har ved varsel om oppstart mulighet til å komme med innspill til planarbeidet og sender dette direkte til forslagstiller i denne runden. Fristen for å komme med innspill er vanligvis tre uker.

Til et varsel om oppstart er det viktig å gi innspill til mål, hensikten med planen, hovedformål, viktige hensyn å ta i planarbeidet, interesser som kan bli berørt og valg av temaer som skal utredes særskilt. Det er også viktig å bidra med lokalkunnskap om planområdet. For eksempel hvilke kvaliteter ved området som du mener er viktige å ta vare på, eller som bør forbedres. Det kan gjelde gang- og sykkelveier, grøntområder, lokale møteplasser og torg, eller andre viktige bygg og funksjoner. Hvis du mener at noen kvaliteter mangler i det som presenteres i planinitiativet, eller om det er noen viktige lokale forhold som ikke er godt nok beskrevet, kan du gi innspill om dette.

Innspillene skal oppsummeres og besvares av forslagstiller i planforslaget som sendes inn til kommunen.

 

Evt. planprogram:

Dersom et planarbeid er konsekvensutredningspliktig med krav om planprogram legges planprogrammet normalt ut på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet. Det åpnes da både for innspill til oppstart av planarbeidet og for merknader til planprogrammet.

Et planprogram kan sies å være er en plan for planleggingen og konsekvensutredningen. Planprogrammet fastsettes av bystyret etter at det har vært på høring og offentlig ettersyn.

Til et planprogram er det viktig å gi innspill til hvilke temaer som skal utredes i planprosessen. Dette kan være temaer som for eksempel naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, eller barn og unges oppvekstsvilkår. I en konsekvensutredning skal ulike alternativer vurderes opp mot hverandre. Du kan gi innspill til hvilke alternativer som bør vurderes. Du kan også gi innspill til hvordan medvirkningen bør gjennomføres i planprosessen, for eksempel åpne møter, åpen kontordag etc.

Utarbeidelse av planforslaget (ikke-lovpålagt):

I Fredrikstad oppfordres forslagstiller til å gjennomføre et medvirkningsmøte med naboer og andre berørte før planforslaget sendes inn til kommunen. Kommunen deltar i møtet, men det er forslagstiller som holder i dette. Møtet skal deles i to deler, en del som er informasjon, samt en del medvirkning.

I medvirkningsmøtet er det viktig å benytte anledningen til å orientere seg om planarbeidet, stille spørsmål til forslagsstiller og gi innspill på eksisterende kvaliteter og interesser som kan bli berørt eller videreutvikles i planforslaget. Deltakerne vil være interessert i å høre om blant annet skyggeforhold, høyde, støy, trafikkbelastning, nærmiljøpark og kvaliteter i planforslaget.

Innspillene fra møtet skal oppsummeres og besvares av forslagstiller i planforslaget før det sendes inn til kommunen.

Høring og offentlig ettersyn (lovpålagt):

Når kommunen har mottatt planforslaget, og vurdert at det er av tilstrekkelig kvalitet og i tråd med overordnede føringer, skal alle få mulighet til å komme med merknad til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, samt et saksfremlegg om hvordan kommunen vurderer planforslaget. Dersom reguleringsplanen var konsekvensutredningspliktig vil utredningen nå også følge planforslaget. Fristen for å komme med merknader i denne runden er minst seks uker. Du sender merknaden din direkte til kommunen i denne fasen.

Ved høring og offentlig ettersyn er det viktig å gi merknader til hovedgrepene og løsningene som er valgt i planforslaget. Det er viktig å se på de juridiske rammene for utbyggingen i plankart og reguleringsbestemmelser. De juridiske rammene er beskrevet i planbeskrivelsen som følger planforslaget. Du kan videre gi merknader til om de lokale kvalitetene er godt nok ivaretatt i planforslaget. Du kan også gi merknader til kunnskapsgrunnlaget og de faglige utredningene som er lagt til grunn for planarbeidet.

Merknadene skal oppsummeres og besvares av både forslagstiller og kommunen i saksfremlegget til sluttbehandling av planen.

Kunngjøring av vedtak og klageadgang:

Etter at planen er egengodkjent av bystyret vil alle som er part i saken eller av annen grunn har rettslig klageinteresse ha mulighet til å påklage bystyrevedtaket innen tre uker etter at vedtaket kunngjøres i avis og på nett. Klagen skal først behandles av kommunen og hvis ikke klagen blir tatt til følge går saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

For mer informasjon om klageadgangen, se lenke

Si din mening

Varsel om oppstart (aktive)

Aktive varslinger finner du her.

Offentlige møter (siste)

Siste planlagte og gjennomførte offentlige møter finner du her.

Planforslag lagt ut på høring og offentlig ettersyn (aktive) 

Aktive høringer finner du her.

Kunngjøringer av vedtatte planer (aktive)

Aktive kunngjøringer finner du her.

Høringsinstanser

Ved varsling av planoppstart og ved offentlig ettersyn av planarbeidet sendes dette til høringsinstansene i dette registeret, i tilllegg til direkte berørte og naboer.

Innsyn i reguleringsplaner under utarbeidelse

I kartet nedenfor finner du oversikt over alle pågående planarbeider som har blitt varslet, vist med vannmerkeskravur: "planarbeid pågår". Reguleringsplaner som er lagt ut på høring er vist med full opptegning av planforslaget.  

 

Innsyn i plansaker:

I kartløsningen ovenfor kan du finne de siste kunngjorde dokumenter til alle pågående plansaker. Arkiv av utgåtte kunngjøringer kan også finnes på lenke.

For noen større pågående planarbeider som berører mange innbyggere har kommunen egne nettsider hvor man kan følge prosessen:

For komplett innsyn i plansaker kan man ta i bruk kommunens innsynsløsning, se "postliste". 

Andre relevante tjenester

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.