Min side Meld fra
Kontakt oss

Plan for samarbeid skole - kirke i Fredrikstad

Om planarbeidet 

Plan for samarbeid mellom skole og kirke i Fredrikstad er utarbeidet av representanter for Fredrikstad kirkelige fellesråd og skoleetaten. Arbeidet har vært ledet av assisterende kirkeverge i Fredrikstad og etatsjef skole.

Planarbeidet ble igangsatt våren 2018. Et utkast til plan ble lagt frem for skolelederne og representanter for Den norske Kirke i Fredrikstad våren 2019. Planen ble tatt i bruk fra skoleåret 2019/20.

Planen er et dynamisk dokument og endres ved behov. Kirkevergen og etatsjef skole vil derfor ha en årlig gjennomgang av planen og foreta nødvendige endringer. Eventuelle ønsker om revidering av planen meldes til rektor, som tar det videre til etatsjef skole, senest 1. april. Den årlige gjennomgangen av planen gjennomføres i april/mai.

Formål med planen

Planen skal gi et rammeverk for samarbeid mellom grunnskolene i Fredrikstad kommune og Den norske kirkes menigheter. Planen gir føringer for samarbeidet, begrunnet i opplæringsloven med forskrifter og læreplan for Kunnskapsløftet. Den foreliggende planen er utarbeidet etter ny læreplan LK20, som ble tatt i bruk fra skoleåret 2020/2021.

Planen skal ivareta friheten til lokalt å utforme innholdet i samarbeidet. Planen inneholder derfor ikke detaljerte innholdsbeskrivelser for hvert årstrinn. Den foreliggende planen kan brukes som et utgangspunkt for lokalt kirke - skole-samarbeid.

Sist oppdatert: 17. august 2020