Plan for psykisk helse og rusmestring 2020-2027 - Sammen om mestring

Planen er utarbeidet for de tjenesteområdene som i all hovedsak ivaretas av Seksjon for helse og velferd. Den skal bidra til å virkeliggjøre målene i Kommunedelplan Helse og velferd 2016–2027.

Planen beskriver mål og strategier for å forebygge psykisk uhelse og avhengighet og ha gode helse- og velferdstjenester til innbyggere med psykisk-, rus- og avhengighetsutfordringer og deres pårørende.

Målene er:

 1.  Innbyggere har mulighet for et selvstendig og verdig liv
 2.  Alle bor trygt, i egnet bolig
 3.  Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive

Strategiene for å nå målene er:

 • Medvirkning 
 • Recovery tjenesteprofil
 • Tidlig intervensjon
 • Tilgjengelighet
 • Effektive og virkningsfulle tjenester
 • Samtidighet
 • Flerfaglighet og tverrfaglighet
 • Fagetisk tilnærming

Planen avsluttes med en modell for tiltaksinnretning som beskriver tiltak som skal bidra til å nå målene. «Hva er viktig for deg - sammen om mestring», står som overskrift over hva som skal prege arbeidet på dette området.

Her kan du lese hele planen i pdf-format.

Sist oppdatert: 23. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.