Min side Meld fra
Kontakt oss

Områderegulering for Gamlebyen, Kongsten og Hagebyen

Hovedmålet med områdereguleringsplanen er å sikre en bærekraftig utvikling av Gamlebyen, Hagebyen og Kongsten som kulturminne. Reguleringsplanen skal ha som premiss at det vernede kulturmiljøet i Gamlebyen skal bevares.
Det skal samtidig gis rom og tilrettelegges for bydelsutvikling, næringsutvikling og bokvalitet. I dette ligger ønsket om en helhetlig steds- og sentrumsutvikling, og en attraktiv og levende bydel.
 

Planområdet

 
Planområdet inkluderer Gamlebyen, Kongsten og Hagebyen. Planområdet er 995,7 dekar. Deler av planområdet omfattes av eksisterende reguleringsplaner og noen områder er uregulert. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning med planprogram, etter forskrift om konsekvensutredninger.
 
kart.jpg
 

Forslag til planprogram

 
 
 

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn

 
Fredrikstad kommune varsler med dette oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram - Nasjonal arealplan ID: 30041116.
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med områdereguleringsplan med konsekvensutredning. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn etter § 12-9. 
 
Eventuelle uttalelser rettes skriftlig til Fredrikstad kommune, per brev til postboks 1405, 1602 Fredrikstad, eller på epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 06.05.2022.
 

Plandokumenter

 


Kontakt

 
Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, planforslaget utarbeides av kommunen selv. For spørsmål, kontakt Fredrikstad kommune på postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Hva betyr områderegulering?

 
Områderegulering er kommunens plan for et geografisk område. Planen ser på et område i et større perspektiv og setter rammer for videre utvikling. Områderegulering er bare en av mange planer en må forholde seg til hvis en for eksempel skal bygge i et område. Les mer om reguleringsplaner og

 

Sist oppdatert: 07. april 2022