Kulturminneplan 2019 - 2027

Fredrikstad kommune sin første kulturminneplan


Fredrikstad kommune skal utarbeide kommunedelplan for kulturminner.
Nå starter arbeidet opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser og de er ressurser for kulturell, sosial og økonomisk utvikling.
Målet er å styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune som del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier.

Kulturminneplanen skal:

  • Redegjøre for status for kulturminnefeltet.
  • Angi nye mål, strategier, rutiner, retningslinjer og tiltak for kommunen som lokal utviklingsaktør, forvaltingsorgan og myndighetsutøver.
  • Gi grunnlag for å lage bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.


Planen skal samordne og prioritere kommunens virksomhet på feltet, og fokusere på områder der kommunen har påvirkningskraft og virkemidler. Planen vil derfor legge mest vekt på nyere tids faste kulturminner. Det vil bli lagt vekt på at kulturminner er en ressurs for alle innbyggerne.
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Gjennom høringen inviteres innbyggere, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige organ å komme med innspill til planprogrammet.

Forslag til planprogram, vedtatt av bystyret, finner du her:

Kulturminneplan Fredrikstad kommune 2019 - 2027

Kart

 

Høringsinnspill

Når planen er på høring kan du som privatperson eller på vegne av en forening/virksomhet sende inn innspill.

Frist for å gi innspill var 3. september 2017

Mottatte innspill kan ses her.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et infomøte om planprogrammet på Litteraturhuset i Fredrikstad den 23. august klokken 18:00.
Vi har også invitert to foredragsholdere og utfordret de på hver sine tema:
Lars Ole Klavestad (fylkeskonservatoren): Viktige kulturminner i Fredrikstad.
Jens Bakke (Fortidsminneforeningen i Østfold): Kulturminner: Problem eller ressurs?

Prosessen

 En planprosess består, i grove trekk, av følgende steg:

planprosess

Sist oppdatert: 02. juni 2017


Kontaktpersoner

Vegard Lie

Mariann Gagnås

Seksjon for
kultur, miljø og byutviklingKontakt Serivcetorget


Engasjer deg!

Se mottatte innspill