Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedelplan oppvekst

«Barn og unge er fremtiden, - den skapes nå!» - Oppvekstplan, Fredrikstad kommune.

Oppvekstforhold og utdanning er kommunale innsatsområder som på ulike måter og i forskjellige faser av livet, berører alle innbyggeres liv. At barndommen og ungdomstiden er så god som mulig, er viktig for den enkelte innbygger og for kommunen som helhet. Erfaringer fra barndommen varer livet ut. Disse erfaringene påvirker i stor grad den enkelte innbyggers muligheter, livskvalitet og samfunnsdeltakelse gjennom livet.

Oppvekstplanen viser hva Fredrikstad kommune skal gjøre, for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Oppvekstplanen er et overordnet plandokument som skal sikre oppfølging av oppvekstrelaterte mål og strategier i kommuneplanen. Med dette menes at planen gir overordnede føringer for hvordan det skal være å vokse opp i Fredrikstad. Dette betyr at målene og tiltakene i denne planen er, og skal være, på et overordnet nivå. Føringene fra oppvekstplanen skal brukes videre i seksjonens øvrige planverk. Det er altså i seksjonens mål- og handlingsplaner, temaplaner og virksomhetsplaner disse føringene blir til konkrete tiltak. Det betyr at konkrete utfordringer, ulike målgrupper og tiltak ikke er spesifisert i denne planen.

 

Sammen om en god oppvekst


Oppvekstplanen definerer fire prinsipper som anses som forutsetninger for å lykkes med målet om en god oppvekst for alle barn. Disse skal være gjennomgående for alt arbeid i oppvekstsektoren:
Helhet og sammenheng handler om at vi ser tjenestene til barn og unge i sammenheng.
Kvalitet og kompetanse handler om det profesjonelle lagarbeidet som totalt sett skal bidra til lærelyst, trivsel og mestring hos barn og unge.
Medskaping og involvering handler om respekt, mangfold og likeverd, om å utnytte de ressurser hver enkelt har, og å gi barn og unge eierskap og stolthet over eget liv og egne muligheter
Aktiv støtte og oppfølging handler om at kommunens innbyggere får tilgang til råd, veiledning og støttetiltak når de trenger det.

Planen har følgende fire hovedmål:
  1. Barn og unge har en oppvekst som fremmer helse og reduserer sosial ulikhet
  2. Barn og unge har kompetanse og ferdigheter til å møte morgendagens samfunn
  3. Foreldre gir barn og unge en trygg og god oppvekst
  4. Barn, unge og familier med særlige utfordringer får koordinert støtte og oppfølging

Arbeidet med planen har tydeliggjort behovet for mer helhetlig og samordnet innsats i Fredrikstad kommune, dersom vi skal lykkes med å styrke oppvekstforholdene for alle barn og unge. Utfordringsbildet som tegnes i kommunens helseoversikt for 2019 viser at innsatsen må styrkes, både innenfor og utenfor oppvekstsektoren. Det er også nødvendig å se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole kan utvikles videre.

En videre utvikling av tjenestene til barn, unge og deres familier vil kreve bedre helhet og sammenheng på tvers av seksjoner og etater. Dette vil, sammen med lokale og nasjonale planer og føringer, være et viktig utviklingsområde i oppfølgingen av denne planen og når planen skal rulleres.

 

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Seksjon for utdanning og oppvekst ved
Spesialkonsulent Ragnhild Schwartz Dahlstrøm, e-post ragdah@fredrikstad.kommune.no, tlf. 69306129
Spesialkonsulent Anette Jacobsen, e-post anejac@fredrikstad.kommune.no, tlf. 69306307
Forebyggende koordinator/SLT Therese Z. Helgesen, e-post tgje@fredrikstad.kommune.no, tlf. 69306145

Sist oppdatert: 12. april 2021