Kommunedelplan Ny bro over Glomma

Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad

Bystyret vedtok 07.02.2019 (i sak 11/19) kommunedelplanen for ny bru over Glomma i Fredrikstad. Formålet med planen er å legge til rette for en ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp med tilknytning til hovedveinettet på hver side. Tilrettelegging for gående og syklende inngår også i planen. Kommunedelplanen båndlegger arealer og legger føringer for videre reguleringsplanlegging av tiltaket. Nøyaktig plassering av traseen avgjøres først ved vedtak av reguleringsplan.

Bruprosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma. Etter vedtaket av kommunedelplanen tar Østfold fylkeskommune over som prosjekteier, og Statens vegvesen, som fylkets veiadministrator, får ansvaret for å utarbeide reguleringsplan.

Endelig vedtatte plandokumenter:
• Planbeskrivelse med planbestemmelser, datert 04.10.2018
• Plankart, datert 30.08.2018
• Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer
 Særutskrift fra Bystyret sak 11/19 – vedtak av kommunedelplanen

Øvrige plandokumenter og grunnlagsmateriale:
• Planprogram, fastsatt av formannskapet 12.03.2015
• Målnotat
• Hovedrapport konsekvensutredning
• Risiko- og sårbarhetsanalyse
• Geoteknisk rapport
• Arbeidsrapport teknisk/økonomisk gjennomførbarhet
• Temautredning transportanalyse
• Temautredning støy og luftforurensning
• Temautredning nærmiljø og friluftsliv
• Temautredning kulturminner og kulturmiljø
• Temautredning vassdrag og vassdragsmiljø
• Temautredning landskapsbilde
• Temautredning lokale og regionale virkninger
• Temautredning naturressurser
• Temautredning naturmiljø
• Temautredning prissatte konsekvenser
• Supplerende vurderinger av midtre og nordre alternativ
• Miljøoppfølgingsprogram (for alt. 1.8)
• Temautredning støy (for alt. 1.8)
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (for alt. 1.8)
• Tekniske tegninger (alt. 1.8)
• Kartlegging av salamandernes trekkruter ved Nordre Torp

 

Kontakt oss 

Saksbehandler: Eirik Berget, Bærekraftig samfunnsutvikling

Sist oppdatert: 25. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.